🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > potsdami értekezlet
következő 🡲

potsdami értekezlet, Cecilienhof kastély, 1945. júl. 17.-aug. 2.: a szövetséges nagyhatalmak érdekhatárokat kijelölő, utolsó csúcstalálkozója a megszállt Németországban. - Harry S. Truman (USA), Joszif V. Sztalin Dzsugasvili (SZU) és Winston S. Churchill (VII. 28-tól Clement Attlee, NBr.) mellett részt vettek a ~en e 3 hatalom külügymin-ei és vezérkari főnökei. A ~ 22 cikkelyből álló hivatalos jelentését aláírók, az USA, SZU, NBr., Fro., Kína képviselői megállapodtak a londoni székhelyű Külügyminiszterek Tanácsának létrehozásáról (II.§), amelynek feladata az Olaszo-gal, Bulg-val, Finno-gal, Mo-gal és Romániával kötendő békeszerződések (X.§), ill. a No-ra vonatkozó rendezések előkészítése (Kína csak a Tanács 1945. IX. 11-X. 12-i első értekezletén vett részt). - Véglegesítették az 1945. II-i →jaltai értekezlet határozatait, megegyeztek No. ideigl. kormányzásáról (III.§) és Au. megszállási övezeteiről, No. teljes leszereléséről (hadseregének, katonai eszközeinek és létesítményeinek megszüntetéséről, ill. megszállók általi birtokbavételéről), a náci párt és szervezetei betiltásáról, a náci törv-ek hatálytalanításáról, a ném. pol. élet átalakításáról (ellenőrzéséről), a ném. gazd. szövetséges ellenőrzéséről, a No. által fizetendő jóvátételről (IV.§), a ném. hadiflotta és keresk. hajók fölhasználásáról (V.§). - No-ot, Au-t, Berlint és Bécset a jaltai konferencia határozata szerint a megszálló hadsereg főparancsnokainak irányítása alá rendelt amerikai, brit, fr. és szovjet megszállási övezetre osztották. A hatalmaknak a saját megszállási övezetükből kellett megkapniuk a jóvátételt, bár a SZU 10-15%-os arányban részesült No. Ny-i zónáinak ipari eszközeiből is, cserébe a K-i zónából származó agrártermékekért és más nyersanyagokért. - Kijelölték az új határokat (VI.§): K-Poroszo-ból Königsberget (1946 óta Kalinyingrád) és környékét a SZU-hoz csatolták. Rendelkeztek a legyőzöttek háborús bűnöseinek bíróság elé állításáról (VII.§), ami a náci gyűjtőtáboroknak nácikkal való megtöltését is jelentette. K-Poroszo. egy részét Lengyo. kapta. Lengyo-ot Ny felé eltolva, Ny-i határának az Odera és Neisse folyókat tették meg (IX.§). A →Molotov-Ribbentrop paktumban a szovjetnek juttatott és meghagyott K-Lengyo-ért semmisnek tekintették a →müncheni döntést és a →bécsi döntéseket. Elrendelték a ném. lakosság rendezett áttelepítését Lengyo., Csehszl. és Mo. ter-éről No-ba (XIII.§), ill. a romániai, a bulgáriai és a mo-i →Szövetséges Ellenőrző Bizottság munkarendjének fölülvizsgálatát (XII.§). Szakértői biz. ellenőrizte a romániai olajüzemeket (XIII.§). - Elhatározták, hogy megszüntetik Irán megszállását (XIV.§), meghagyják Tanger nemzetk. övezetét (XV.§), fölülvizsgálják a tengerszoros-egyezményt (XVI.§), és biz-oknak adták át kisebb jelentőségű döntések kidolgozását (XVII-XX.§). - VII. 26: az USA, NBr. és Kína föltétel nélküli megadást követelt Japántól; mivel az visszautasította, az USA atombombát dobott VIII. 6: Hirosimára (kb. 80 ezer fő azonnal meghalt), VIII. 9: Nagaszakira (39 ezer fő azonnal meghalt, 25 ezer sérüléseibe halt bele). A SZU VIII. 8: megtámadta Japánt, VIII. 8-12: lerohanta Mandzsúriát és Koreát. Japán VIII. 14: bejelentette föltétel nélküli megadását. - A csehszl. kormány 1945. VII. 3: kérte a ~en, hogy tűzzék napirendre és vitassák meg ném. és m. kisebbségeinek kitelepítését, tudatva, hogy megkezdte a szervezett és rendezett kitelepítés tervezését, mivel azt a csehszl. áll. jövője és Közép-Eu. békéje szempontjából szükségesnek tekinti. A lengyo-i, csehszlovákiai és mo-i ném-ek kitelepítését a ~ elhatározta, de a csehszlovákiai m-ok ügyével nem foglalkozott. VIII. 2: Beneš eln. 33/1945. sz. alkotmánydekrétuma szerint: „1.§ Mindazok a m. és ném. nemzetiségű csehszl. állampolgárok, akik az idegen megszálló hatalom előírásai szerint német vagy magyar állampolgárságot szereztek, a megszerzés napjával elveszítették csehszlovák állampolgárságukat. 2. A többi ném. vagy m. nemzetiségű a rendelet hatályba léptével veszítette el csehszl. állampolgárságát.” E rendelet csak azokat mentesítette, akik 1938. V. 21: csehnek v. szlováknak vallották magukat. VIII. 16: jegyzékben kérték, ha a nagyhatalmak egyetértenek a csehszl-m. lakosságcserével, hatalmazzák föl a mo-i Szövetséges Ellenőrző Biz-ot a →lakosságcsere lebonyolításával. - A marxista tört-írás azon állítása, hogy a ~tel az eu. háború befejeződött, téves, mivel Észto-ban, Litvániában (1951?-ig az „erdei emberek”) és Ukrajnában (1949?-ig pl. banderisták) szovjetellenes partizánmozgalom létezett. A ~en kijelölt érdekterületeken 3 éven belül két, egymással szembenálló társad. rendszer vetélkedett: a Ny-i, többpártrendszerű demokratikus, tőkés kapitalista és az ettől vasfüggönnyel elválasztott K-i pártállami, tervutasításos, szocialista, utóbbinak 1989: fölbomlásáig. 88

The United Nations Yearbook 1946. - Nemzetk. szerződések gyűjt-e 1945-1958. Bp., 1958:42. (A potsdami megállapodások) - M. Fórum 2000. VII. 20. (Popély Gyula: Kitelepítés, jogfosztás, szláv önkény)