Magyar Katolikus Lexikon > P > poenitentiarii apostolici


poenitentiarii apostolici (lat.): apostoli penitenciáriusok, →apostoli gyóntatók.