🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > papnevelő intézet
következő 🡲

papnevelő intézet, szeminárium: a →papnevelés helye és intézménye. Egyházmegyékben →kisszeminárium, →nagyszeminárium, nagyobb területek számára →központi szeminárium, →seminarium generale. - 1. A trienti zsinattól 1780-ig. Magyar kispapok ~e volt Rómában a →Collegium Hungaricumban és a →Collegium Germanicum-Hungaricum, Bécsben a →Pázmáneum. Mo-on az első ~et 1566: Nagyszombatban alapították (→esztergomi érseki papnevelő intézet). Országosan Pázmány Péter zsinatai határoztak a ~ek felállításának anyagi feltételei biztosításáról. 1628: a pozsonyi egyhtart. gyűlés: „A püspököknek gondoskodniuk kell a papnevelésről. A kanonokok jövedelmük egy tizedét áldozzák erre a célra, amíg meg nem szaporodik a papság.” (VI.) 1629: a nagyszombati egyhmegyei zsin.: „A nyomasztó paphiány miatt minden javadalmasnak legyen kispapja, akinek képzését fedezi... A kir. megengedte, hogy a főpapok ingó vagyonát haláluk után ~ek alapítására és fenntartására lehessen használni. Azonnal készíttetni kell egy vasládát, a →pozsonyi káptalan őrizze, s el kell kezdeni gyűjteni ezt a pénzt. Az esztergomi érs. máris felajánlja papnevelde céljára bécsi házát a Szent Lőrinc-tp. mellett. - A zsinat javasolja, hogy a prelátusok és javadalmasok ajánljanak meg egy évenkénti összeget, melyet utódaik is fizetni fognak a papnevelés javára. Az esztergomi érs. e célra felajánlja és renováltatja nagyszombati házát. A kalocsai érs. 100, az egri pp. 100, a váci 25, a szentmártoni főapát 32, a szepesi prép. 100, a pozsonyi 12, a leleszi 10, a fehérvári prép. és őrknk. 10, a jászói prép. 20, az óbudai 25, a vasvári 5, a sági 25, a felhévízi 10, a türjei 2, a pornói apát 20, a tapolcai 10, a pilisi10, a lébényi és bakonybéli 10, a bélháromkúti 8, a lekéri 5, a szkalkai 5, a jáki 5, a Szt László-oltár mestere 5, a szepesi káptalan 150; utódaikra nem kötelezően a földvári és sári apát 18-18, a váradhegyfoki 5, a szentháromsági 4, az egri kápt. kisprép-ja 8 magyar Ft-ot ajánlott fel. A győri ppség minden prelátusa vállalta, utódaira nem kötelező módon, egy-egy papnövendék költségeit a győri szem-ban... A pp-ök és kisebb prelátusok ingóságaik felét végrendeletileg a papnevelésre hagyják. Illő volna, ha a tehetősebb knk-ok szintén végrendelkeznének a ~ek javára. Ebbe a knk-ok bele is egyeztek.” - Ezek után sorban alapították a ~eket: 1627: →Győri Római Katolikus Hittudományi Főiskola, 1648: nagyszombati seminarium generale, 1659: →egri szeminárium és teológia, 1711: →veszprémi egyházmegyei szeminárium és teológia, 1715: →nyitrai papnevelő intézet, 1720: →váci egyházmegyei szeminárium és teológia, 1733: →kalocsai nagyszeminárium, 1741: →nagyváradi latin szeminárium és teológia, 1746: →pécsi papnevelő intézet, 1753: →gyulafehérvári szeminárium és teológia, 1776: →szepesi szeminárium és teológia, 1777: →szombathelyi egyházmegyei szeminárium és teológia, 1778: →munkácsi görögkatolikus szeminárium és teológia. -

2. 1783-1790-ig. II. József 1783. IX. 15: 8885. sz. rendeletével mindezeket a →jozefinizmus szellemében bezáratta, és fölállíttatta a pozsonyi és egri seminarium generalékat. Halála után 1790. IX. 1: e két ~et II. Lipót eltörölte, és visszaállította az egyhm. szem-okat. Újra megnyílt az esztergomi, egri, szombathelyi és pécsi ~, a többi kispap egyelőre Pozsonyban tanult. - 3. 1790-1950. Az újonnan alapított egyhm-k szinte azonnal megnyitották saját ~üket: 1802: →székesfehérvári szeminárium és teológia, 1804: →kassai szeminárium és teológia, →szatmári szeminárium és teológia, 1805: →besztercebányai szeminárium, 1806: →csanádi egyházmegye szemináriuma és teológiája, 1806: →temesvári szeminárium és teológia, 1814: →rozsnyói szeminárium és teológia, 1856: →szamosújvári görögkatolikus szeminárium és teológia, 1880: →eperjesi görögkatolikus szeminárium és teológia, 1930: →Szegedi Hittudományi Főiskola, 1950: →Nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet. IX: Hejcén, a kassai pp. nyaralójában a csonka kassai és rozsnyói egyhm-s kispapoknak nyitottak ~et, 1952 nyaráig működött. - A Pázmáneumhoz hasonló ~nek alapította Pesten I. Ferenc kir. 1802: a →Központi Papnevelő Intézetet. - 4. 1950-1989. 1951. VIII. 20: a pécsi, VIII. 25: a kalocsai, XI: a székesfehérvári, 1952. II: a veszprémi, VI: a szombathelyi, VII. 18: a váci ~ épületét áll. célokra „igénybe vették”, meghagyva az egyh. tulajdonjogot. Az esztergomi ~ épületét 1953 nyarán kellett átadni katonai nevelőint. céljára. Megmaradt az esztergomi, győri, egri, szegedi, nyíregyházi g.k. és a bpi központi ~. - Emiatt 1952. VII. 20: a pp-kari konf. a kispapokat regionálisan szétosztotta a megmaradt ~ekbe: a székesfehérváriakat és veszprémieket Esztergomba, a váciakat Egerbe, a szombathelyieket és pécsieket Győrbe, a kalocsaiakat Szegedre. A g.k. ~ Nyíregyházán tovább működött. Ez az elosztás néhány kivételtől eltekintve 1989-ig érvényben maradt. - 5. 1990-. Újra megnyitotta ~ét a pécsi és a veszprémi mpp. Vácott az összes egyhm. 1. éves kispapjainak nyitottak ~et. **

Péterffy II:231, 257, 309, 311. - MKA II:121. (Koncz Lajos: A papnevelés és papképzés) - Erdő 2003:237.