🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsi jogakadémia és joglíceum
következő 🡲

pécsi jogakadémia és joglíceum, 1785-1802, 1831-1848, 1865-1923: Klimó György pp. 1769, Baranya vm. 1784: kérelmezte egy „nyilvános főtanoda” felállítását Pécsen, az első magyar egyetem (→pécsi egyetem) székvárosában. 1785: Győrből Pécsre helyezték át a 2 é. bölcsészeti és az ezt követő 2 é. jogi képzést biztosító királyi akadémiát, de 1802: visszahelyezték Győrbe. - Szepesy pp. érdeme, hogy 1828: magánjellegű bölcsészeti tanf. (studium domesticum) nyílt a papnöveldében, majd 1831: a nyilvánossági jogú akad. (liceum episcopale) is megkezdhette működését, bölcsészeti és jogi fakultással, a pálosok egykori ktorában. A pp. eredetileg új épületet emeltetett, melyben végül is a →Klimó Könyvtár nyert elhelyezést. 1848 u. „studium domesticum” jelleggel tovább élt a bölcsészeti fakultás, mígnem 1851/52: beolvadt a gimn. új szervezetébe. 1865: a „visszaállított” jogakad. 1. évf-án megkezdődött az oktatás. A megnyitott ~ 3 tanf-ból állt, melyet 6 r. tanár 1 segédtanár közreműködésével vez. Az 1874/75. tanévtől a kir. jogakad-k és a ~ egyenjogúak lettek a bpi tudegy. jogi karával, a 4 tanf-on 8 tanár tanított. 1900. V. 28: elfogadták az új fegyelmi, szervezeti és tanulm. szabályzatot. Az 1913/14: tanévben az I. ill. II. félévben beiratkozott 172 ill. 137 joghallg. (127 ill. 96 r.k., 2-2 g.k., 16-15 prot., 2-2 g.kel. és 18-16 izr.) Az I. vh. kitörésekor a ~ összes helyiségét lefoglalták a katonaság számára, egyes termeket 1915. VIII: visszaadtak. Az 1915/16. tanévet 67 jog- és 25 államszámviteltani hallg-val IX. 16: megkezdhették, a tanév végéig a hősi halott tényleges hallg-k száma 5, a közelmúltban végzetteké 12 fő. Az 1917. XII. 28-i megállapodás szerint a 2 é. hadiszolgálatban és 6 hónapot a harctéren töltött hallgatóknak tanulm. kárpótlásul 3 hónapos haditanf-ot rendeztek. 1918. III-V: pótfélévet tartottak, VI-VIII: e jogot az akad-któl megvonták, a hallg-k Bpen iratkoztak be. 1918. XI. 14: Pécset megszállták a szerbek, a katonai közig. után átvették a polg. közig-t. 1918. XII. 3: a tanári kar és hallg-k kiáltványban követelték Pécs visszacsatolását Mo-hoz. A pécsi nemz. tanács a kat. papság képviselőjeként a ~ ig-ját tagjává választotta. 1918. XII. 16: a nők is beiratkozhattak r. hallgatóként. 1919. I: a szerbek lezárták a megszállt ter. határát, lehetetlenné téve a törvényes m. hatóságokkal való kapcsolatot, azt erőszakolták, hogy Pécs és környéke kérje bekebelezését a délszláv államba. Az 1918/19. tanév I. félévére 363 joghallg. iratkozott be (I. é. 116 r., 121 rk.; II. é. 63, III. é. 32, IV. é. 22 fő) a II. félévre 414 (249 r.k., 48 prot., 17 g.kel., 100 izr.). 1919. VI. 20: a szerbek lefoglalták kvtárát, az ajtaját lepecsételték. Zichy Gyula mpp. (1905-26) a nemzetk. egyezményekre hivatkozva tiltakozott a belgrádi kormánynál, a 6048 mű 11.405 köt-ét 120 ládában VII. elején elrabolták, napok múlva a vasút mellett elszórt kv-eket vittek az ig-hoz megvételre. 1920. I: a szerbek által okozott károk fölmérésére III. 21: antant biz. jelent meg Pécsett, melynek bejelentették az elrabolt 1.108.612 K értékű kv-eket és fölszerelést, de e fölméréseknek nem lett eredménye. Az 1919/20. tanévre beiratkozáskor - mivel nők is beiratkozhattak - a szerb kormánybiztos a délszláv törv-ekre hivatkozva tiltakozott a nők fölvétele ellen, az I. félévben 141 r., 8 rk. és 17 államszámviteli hallg. iratkozott be (ahová nőket nem vettek föl); a II. félévre 138 (újonnan 31) fő iratkozott be. 1920. VIII: a város vezetését átvették a bolsevisták és szocdem-k, a ~ot fönntartó ppi uradalmat 800.000 K adóval sújtották. 1920/21. I. félévére 140, a II.-ra 139 fő iratkozott be. 1921. VI. 15: a nemzgyűl. a menekült pozsonyi Erzsébet Tudegy-et Pécsre helyezte, s a ~ot annak jogi karába olvasztotta. 1922. IX. 6: a pécsi jogtanárokat kinevezték az Erzsébet Tudegy. tanárainak, a jogakad. megszűnt. - Diákegyesületei: Jogakadémiai Önképző- és Olvasókör (1876-1920; 1908: alapszabálya szerint neve: Pécsi Jogakadémiai Olvasókör) a társasélet kialakítására és önképzőköri céllal; Pécsi Jogászsegélyző Egylet (1889?-1920) a tanulm-okat elősegítő segélyezésre (1913/14: 45 tag); e kettőt 1920 őszén egyesítették; Pécsi Jogász Dalárda (1904. I. 30-1923), az egyh. zene és a világi ének művelésére alakították; Dunántúli Széchenyi Szövetség (1907-), a művelt ifjúság kapcsolattartása a társad. kérdések megoldására alakított szervezetekkel; Jogakadémiai Mária Kongregáció (1910. X. 8-). - Kiadványai: A ~ évkv-e 1898/99-1921/22. Közli az ig. Szerk. 1914/15-1921/22: Késmárky István. 22 db. Pécs, 1899-1922. Boda Miklós-88

Kopcsányi Károly: A pécsi jogakad. múltja s jelene. Pécs, 1897. - A pécsi ppi joglyceum évkv-e 1898/99-1921/22. Pécs, 1899-1922. - A Pécsi Tudegy. Állam- és Jogtud. Karának értes. Uo., 1973:7.