🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pápaválasztás
következő 🡲

pápaválasztás: a pápa halála vagy lemondása miatt (CIC 332.k.) megüresedett legfőbb egyházi hivatal betöltése. - I. Története. Szt Péter után a pápát eleinte a római klérus, a római hívek és szomszédos pp-ök, később a klérus és az előkelőbb hívők választották, s a nép jóváhagyta a választást. A 4. sz-tól ismételten védeni kellett a ~ szabadságát, előbb a bizánci, majd a Ny-római cs-ok beavatkozásaitól. Pl. 824: a rómaiak megígérték Jámbor Lajos fiának, Lotharnak, hogy a megválasztottat csak a cs. megerősítés után iktatják be. Épp e beavatkozások és hatásai miatt nevezték el az 880-1046-ig tartó időszakot →sötét századnak (→invesztitúra-harc). - II. Miklós p. 1059: a ~ban a fő szerepet a →bíborosi kollégiumra ruházta, a cs-nak megerősítési, a róm. klérusnak és népnek utólagos hozzájárulási jogot biztosított. III. Sándor p. 1179: a választást a bíb-ok kizárólagos jogává tette, 2/3-os szavazati többséget írt elő érvényességéhez, a cs. megerősítés ekkor már nem volt szokásban. - X. Gergely p. 1274: előírta a →konklávét a ~hoz. - A sp., ném., fr. és osztrák uralkodók kizárási (vétó) jogot követeltek a ~ befolyásolására, mellyel a döntő szavazás előtt egy alkalommal egy bíb. által tiltakozhattak a jelölt megválasztása ellen; a választás utáni tiltakozás hatálytalan volt. Ilyen igénnyel először I. Károly (ur. 1516-56), II. Fülöp (ur. 1556-98) és III. Fülöp (ur. 1598-1621) sp. kir-ok léptek föl. Ezután XV. Gergely p. 1621: részletesen szabályozta a ~ lefolyásának módját. Ennek ellenére a vétójogot hatásosan érvényesítette 1721: VI. Károly ném-róm. cs., 1730: V. (Bourbon) Fülöp sp. kir., 1758: XV. Lajos fr. kir., 1799: II. Ferenc ném-róm., 1823: I. Ferenc osztrák cs., 1830: VII. Ferdinánd (ur. 1814-33) sp. kir., s utoljára 1903: I. Ferenc József m. kir. és osztrák cs. Rampolla bíb-sal szemben. Ezután X. (Szt) Pius p. 1904. XII. 25: Vacante Sede Apostolica konst-jával kiközösítés terhe mellett megtiltotta a kizárási jog közvetett gyakorlását is, amit II. János Pál p. is megerősített. -

II. A ~ rendje 1996-ig. A ~ra a kinevezett, konklávéban jelenlévő bíb-ok jogosultak voltak. Elvileg bármely megkeresztelt r.k. férfi megválasztható volt, gyakorlatban azonban 1389 óta csak bíb-t választottak, 1523-1978-ig itáliait. A p. halála után a 16., legkésőbb a 19. napon a bíb-ok bevonultak a konklávéba, melyet teljesen elzártak a külvilágtól. A választás közfelkiáltással (per acclamationem), közmegegyezéssel (per compromissum) v. titkos szavazással (per scrutinium) történt. A közfelkiáltással választást a Szentlélek sugalmazása megnyilvánulásának tekintették (quasi per inspirationem), a közmegegyezéssel választás 3, 5, v. 7 bíb-ra bízta a választást. - Az érvényes ~hoz a szavazatok 2/3-át kellett megkapni; az önmagára leadott szavazat érvénytelen; eredménytelen forduló után azonnal másikat kellett tartani, de délelőtt is, délután is csak 2-t; Ha a megválasztott a ~t elfogadta, azonnal a pápai hatalom teljességének birtokosává vált és nevet választott magának (először XII. János 955: váltott nevet, 1009-: minden megválasztott új nevet vesz fel). A bíb-ok hódoltak az új p. előtt, a legidősebb diákonus bíb. kihirdette a róm. népnek: Habemus papam, 'Van pápánk!'. A bíb. kollégium dékánja, ha szükséges, pp-ké sztelte a megválasztottat és a köv. vasárnapon a Szt Péter-baz-ban megkoronázta a →tiarával. -

III. A ~ hatályos rendje II. János Pál p. 1996. II. 22: Universi dominici gregis ap. konstitúciója szerint (a számok a konst. bekezdései):

1. A pápa temetése. A p. halála után a bíb-ok 9 egymást követő napon gyászmisét mutatnak be lelke üdvösségéért. Ha a temetés a Vat. Bazilikában történik, az erre vonatkozó hiteles dokumentumot e Bazilika kápt. jegyzője v. levéltáros kanonokja készíti el. Senkinek nincs megengedve, hogy bármilyen eszközzel képeket készítsen a betegágyon fekvő v. már halott p-ról, szavait sem rögzíthetik semmiféle eszközzel azért, hogy később visszajátsszák. Ha az elhunyt p. végrendelkezett saját dolgairól, leveleket és magándokumentumokat hagyott hátra és kijelölte végrendeleti végrehajtóját, erre tartozik a végrendelkezőtől kapott utasítások értelmében meghatározni és végrehajtani mindazt, ami az elhunyt p. személyes dolgait és írásait illeti. E végrendeleti végrehajtó eljárásáról egyedül az új p-nak tartozik számadással. -

2. Választók. A Római Pápa megválasztásának joga egyedül a Róm. Szt Egyh. Bíborosait illeti meg, kivéve azokat, akik a p. halála napja v. az Ap. Szék megüresedésének napja előtt betöltötték 80. életévüket. A választó bíb-ok maximális száma nem haladhatja meg a 120-at. Minden feltétel nélkül ki van zárva mindenfajta egyéb egyh. méltóság aktív választójoga v. bármilyen rangú és rendű laikus hatalom beavatkozása. - Ha az Ap. Szék megüresedése (Rómában v. a világon bárhol másutt tartott) Egyetemes Zsinat v. Püspöki Szinodus idején történne, az új p-t egyedül és kizárólag a választó bíb-oknak kell megválasztaniuk, akikről az előbbi pontban volt szó, és nem a Zsinatnak v. a Ppi Szinodusnak. Ezért a p. semmisnek és érvénytelennek nyilvánítja mindazokat a cselekményeket, melyek vakmerően megkísérelnék módosítani a ~ szabályait v. a választók kollégiumát, sőt megerősíti a CIC 340. kánonját és a 347.k. 2.§-át, s a CCEO 53. kánonját, melyek szerint a Zsinatnak v. a Ppi Szinodusnak, bármilyen fázisban vannak is, azonnal felfüggesztettnek kell magukat tekinteniük, amint hírül vették az Ap. Szék megüresedését. Ezért minden késlekedés nélkül azonnal be kell fejezniük mindenfajta összejövetelt, gyűlést v. ülést, meg kell szakítaniuk mindenféle határozat v. kánon előkészítését és fogalmazását, tartózkodniuk kell a már megfogalmazottak kihirdetésétől semmisség terhe mellett; sem a Zsin., sem a Szinodus nem folytatódhat semmiféle jogcím, még a legsúlyosabb és legkülönösebb indok alapján sem mindaddig, amíg a kánonilag megválasztott új p. el nem rendeli az újrakezdést v. a folytatást. - Egyetlen választó bíb. sem zárható ki az aktív és passzív ~ból semmiféle indok v. érv alapján, betartva a Konst. 40. p-jában mondottakat. - Az Egyh. bíb-a, kinek kreálása és a Konzisztóriumban való közzététele megtörtént, eo ipso rendelkezik a ~ jogával a Konst. 33. p-ja szerint, akkor is, ha még nem kapta meg a bíb. birétumot és a gyűrűt, sem az esküt még nem tette le. Ellenben nincs pápaválasztó joga a kánonilag letetteknek, v. a római p. jóváhagyásával a bíb. méltóságról lemondottaknak. Sőt, széküresedés idején a bíb. koll. nem fogadhatja vissza és nem rehabilitálhatja az ilyeneket. - Attól a naptól számítva, melyen az Ap. Szék törvényesen megüresedett, a Rómában lévő választó bíb-oknak 15 teljes napig várniuk kell a távollévőkre; de a p. megadja a bíb. koll-nak a fölhatalmazást, hogy súlyos ok esetén néhány nappal még késleltessék a ~ megkezdését; de legfeljebb 20 nappal a széküresedés után az összes jelenlévő választó bíb-nak meg kell kezdeni a ~t. - A választó bíb-ok valamennyien, akiket a dékán v. az ő nevében egy másik bíb. összehívott az új ~ra, a szent engedelmesség nevében kötelesek engedelmeskedni az összehívó üzenetnek és megjelenni a kijelölt helyen, kivéve, ha betegek v. más súlyok ok akadályozza őket, amit azonban a bíb. koll-nak el kell ismernie. - Ha pedig választó bíb-ok a ~ folyamán érkeznének meg, azaz mielőtt még a p-t megválasztották volna, oda kell engedni őket a ~hoz abban a fázisban, amelyben éppen tartanak. - Ha véletlenül egy bíb., akinek szavazati joga van, megtagadná a Vatikánvárosba való belépést, hogy részt vegyen a ~ munkájában, v. miután a ~ már megkezdődött, megtagadná a maradást, hogy kötelességét teljesítse, anélkül, hogy az esküt tett orvosok által igazoltan beteg volna és ezt a választók nagyobb része elismerné, a többiek szabadon folytassák a ~t, anélkül, hogy tekintettel volnának rá, és a továbbiakban ne engedjék újra részt venni a ~on. Ha viszont egy választó bíb. hirtelen betegség miatt kénytelen elhagyni a Vatikánt, a ~ folytatható szavazatának kikérése nélkül is; de ha vissza akar térni a ~ színhelyére miután meggyógyult, v. akár előtte is, újra be kell bocsátani. - Továbbá, ha valaki a választó bíb-ok közül súlyos, a választók többsége által jóváhagyott indokkal elhagyja a Vatikánvárost, visszatérhet, hogy újra részt vegyen a ~ban. -

3. A ~ helyszíne és az oda hivataluk jogcímén bebocsátott személyek. A pápaválasztó Konklávé a Vatikánváros területén, meghatározott részen és idegenek elől elzárt épületekben zajlik, oly módon, hogy megfelelő elhelyezést kapjanak a választó bíb-ok és mindazok, akik törvényes jogcímen meghívottak a ~ szabályos lefolytatásában való együttműködésre. - A ~ kezdetéül megállapított időpontban az összes választó bíb-nak rendelkeznie kell megfelelő szálláshellyel, és azt el kell foglalnia a Vatikánvárosban újonnan épített Szt Márta Házban. Ha az illetékes bíb. gyűlés által elfogadott egészségügyi okból valamely választó bíb-nak betegápolóra van szüksége a ~ ideje alatt is, gondoskodni kell a betegápolók megfelelő elhelyezéséről is. - A ~ megkezdésére meghatározott időponttól kezdve a p. megválasztásának kihirdetéséig, v. addig, amíg az új p. azt elrendeli, a Szt Márta Ház helyiségei, s különösen a →Sixtusi kápolna és a liturgikus cselekmények helyszínei illetéktelen személyek előtt zárva legyenek a camerlengo bíb. és az Államtitkárság helyettes vezetőjének tekintélye alatt. A Vatikánváros egész felségterületét és az azon belüli székhellyel rendelkező hivatalok rendes tevékenységét ezen időszakban úgy kell szabályozni, hogy biztosítva legyen a ~sal kapcsolatos minden tevékenység titkossága és szabad lefolytatása; különösen arra kell ügyelni, hogy a választó bíb-okat senki meg ne közelítse, miközben a Szt Márta Házból a Vatikáni Ap. Palotába közlekednek. - A választó bíb-ok a ~ megkezdésétől a ~ megtörténtéig és annak kihirdetéséig tartózkodjanak a ~ ter-én kívül lévő, külső személyekkel levelezés, telefon v. egyéb kommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartástól, kivéve ha a 7. p-ban említett részleges gyűlés kellő módon elismeri ennek sürgető szükségét. Ugyanez a gyűlés hagyja jóvá a Főpenitenciáriusnak, az ált. helynöknek és a vat. baz. főpap-bíb-ának a szükséges és sürgető kommunikációt a megfelelő hivatalokkal. - Mindazok számára, akik nincsenek felsorolva a köv. p-okban, s akik véletlenül (mert jogosan vannak jelen a Vatikánvárosban, ahogy a konst. 43. p-ja mondja) találkoznának a választó bíb-ok valamelyikével a ~ ideje alatt, feltétlenül tilos beszélgetésbe bocsátkozni e bíb. atyákkal bármilyen formában, bármi eszköz révén és bármi indokkal. - A személyes és a ~sal kapcsolatos hivatalos szükségletek ellátására kéznél kell lennie, s ezért a konst. 43. p-jában említett határokon belül megfelelő elhelyezést kell kapnia a bíb. koll. titkárának, aki a választó testület titkáraként működik; a p. liturgiák szertartásmesterének 2 ceremonáriussal és a Pápai Sekrestye 2 szerz. sekrestyésével; egy papnak, akit a bíb. Dékán v. az őt helyettesítő bíb. választ ki asszisztensének. Jelen kell lennie továbbá néhány, különböző nyelvű szerz-nek mint gyóntatónak, 2 orvosnak, s idejében gondoskodni kell megfelelő számú asztalnál felszolgáló és takarító személyzetről. Az itt felsorolt személyeknek meg kell kapnia a camerlengo bíb-nak és 3 asszisztensének előzetes jóváhagyását. - A konst. 46. p-jában felsorolt személyek mindegyike, akinek bármi okból és bármikor tudomására jut valami, ami közvetlenül v. közvetve érinti a ~ cselekményeit, különösen a ~on történt szavazásokat, szigorú titktartásra van kötelezve a választó bíb-ok testületén kívüli minden személy vonatkozásában: emiatt a ~ megkezdése előtt a köv. p-ban meghatározott módon és formula szerint esküt kell tenniük. - A konst. 46. p-jában felsorolt személyeknek, miután kellő felvilágosítást kaptak a teendő eskü tartalmáról és jelentéséről, a ~ cselekményének kezdete előtt a camerlengo bíb. v. megbízottja és a két ceremoniárius jelenlétében, a kellő időpontban el kell mondaniuk és alá kell írniuk az esküt a köv. formulában: Én, N.N., ígérem és megesküszöm rá, hogy a titkot, mindarra vonatkozóan, ami közvetlenül v. közvetve a ~ szavazásaival kapcsolatos, feltételek nélkül és örökre megtartom, mindazokkal szemben, aki nem tagja a választó bíb. koll-nak, hacsak nem kapok rá kifejezetten különleges felhatalmazást az új pápától v. utódaitól. Hasonlóképpen ígérem és esküszöm rá, hogy tartózkodom mindenféle rögzítő v. audiovizuális eszköz használatától mindazzal kapcsolatban, ami a ~ ideje alatt a Vatikánváros területén történik, különösen ami közvetlenül v. közvetve bármi módon kapcsolódik a ~ cselekményéhez. Kijelentem, hogy ezt az esküt annak tudatában tettem le, hogy megszegése magával vonja velem szemben azokat a lelki és kánoni büntetéseket, melyeket a leendő p. jónak lát alkalmazni (vö. CIC 1399.k.). Isten engem úgy segéljen, és e szent evangéliumok, melyeket kezemmel érintek. -

4. A ~ cselekményeinek kezdete. Miután az előírt szertartások szerint megtörtént az elhunyt p. temetése, és minden elő van készítve a ~ szabályos lefolytatásához, a meghatározott napon (azaz a p. halálától számított 15., v. a 20. napon belül) a választó bíb-ok jöjjenek össze a vatikáni Szt Péter-baz-ban, v. az idő és hely körülményeinek megfelelő más helyen, hogy ünnepi szentmisén vegyenek részt (könyörgéseit a ~ votiv miséjéből vegyék). E szentmisének lehetőleg délelőtt kell történnie, hogy délután megtörténhessék minden, amit a konst. köv. pontjai írnak elő. - Az Ap. Palota Szt Pál-kápolnájából, ahová a délután megfelelő órájában összegyűltek a választó bíb-ok, ünnepi körmenetben vonuljanak a ~ színhelyére, az Ap. Palota Sixtusi kápolnájába korális ruhában és a Veni Creator himnuszt énekelve. - Megtartva a Konklávé lényeges elemeit, de módosítva néhány másodlagos elemét, melyek a körülmények megváltozásával korábbi rendeltetésüket tekintve jelentéktelenné váltak, II. János Pál p. meghatározta és elrendelte, hogy a ~ minden cselekménye, amint azokat a köv. pontok előírják, kizárólag a Vatikáni Ap. Palota Sixtusi kápolnájában menjen végbe, mely ezért a ~ befejeztéig kizárólag e célra fenntartott hely, s ezáltal biztosított legyen minden szó és cselekmény teljes titkossága, mely bármi módon, akár közvetlenül, akár közvetve érinti a ~t. - Ezért a bíb. koll. (a camerlengo tekintélye és felelőssége alatt, akit a konst. 7. p-jában említett részleges gyűlés segít munkájában) gondoskodjék arról, hogy minden elő legyen készítve. Vegyék igénybe az Államtitkárság helyettes vezetőjének külső segítségét is, hogy a szabályos ~ a teljes titoktartása biztosítva legyen. Különösen gondos és szigorú ellenőrzést kell végezni, megbízható és hozzáértő szakértők bevonásával, hogy a mondott helyen ne lehessenek titokban elhelyezett rögzítő v. kifelé közvetítő audiovizuális eszközök. - Amikor a választó bíb-ok az 50. p-ban mondottak szerint megérkeznek a Sixtusi kpnába, még azok jelenlétében, akik az ünnepi körmenetben részt vettek, leteszik az esküt a köv. p-ban adott formula elmondásával. - A Dékán bíb. v. a konst. 9. p-jában mondottak szerint az első rendhez tartozó korelnök hangosan felolvassa az esküformulát, majd minden egyes választó bíb. kezével érintve a Szt Evangéliumot elmondja a köv. p-ban adott formulát. - Amikor az utolsó választó bíb. is befejezte az esküt, a Pápai Liturgiák Szertartásmestere kihirdeti az „extra omnes”-t, és a konklávéhoz nem tartozóknak el kell hagyniuk a Sixtusi kápolnát. Csak a Pápai Liturgiák Szertartásmestere és az a pap maradhat, akit a választó bíb-ok 2. elmélkedésének megtartására választottak ki, akiről a 13. p-ban volt szó. Az elmélkedésnek a bíb-ok súlyos feladatáról kell szólnia, arról, hogy helyes szándékkal, az egyetemes Egyház javát és egyedül Istent tartván a szemük előtt kell eljárniuk. -

Az előző p-ban elrendeltek szerint a Dékán bíb. v. a rendben és korban első bíb. a köv. esküformulát olvassa fel: Mi, választó bíb-ok valamennyien és egyenként, akik jelen vagyunk e ~on, ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy hűségesen és pontosan megtartjuk mindazokat az előírásokat, amelyeket II. János Pál p. 1996. február 22-én kibocsátott Universi Dominici Gregis apostoli konstitúciója tartalmaz. Hasonlóképpen ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy bármelyikünk, akit isteni rendelkezés alapján róm. p-vá választanak, kötelezi magát arra, hogy hűségesen fogja végezni az egyetemes Egyház pásztorának péteri szolgálatát, és határozottan fogja képviselni és védeni a Szentszék lelki és világi jogait és szabadságát. Mindenekelőtt ígérjük és esküszünk rá, hogy a legnagyobb hűséggel fogjuk őrizni mindenkivel, klerikusokkal és laikusokkal szemben egyaránt mindannak titkát, ami bármi módon kapcsolódik a Római Pápa megválasztásához, ami a szavazást közvetlenül v. közvetve érintve a ~ helyszínén történik; semmiképpen nem fogjuk megszegni e titoktartást sem a választás alatt, sem az új p. megválasztása után, kivéve, ha arra maga a p. kifejezetten engedélyt ad; mindezt azért, hogy soha ne adjunk alkalmat v. kedvezést bármilyen beleszólásnak, ellenzésnek v. bármi más beavatkozásnak, mellyel bármilyen rendű v. rangú világi hatóság, csoport v. személy akarna beavatkozni a Római Pápa megválasztásába. - Ezután a precedencia sorrendjében a választó bíb-ok egyenként tesznek esküt a köv. formulával: És én, N. N. bíb. ígérem, kötelességül vállalom és esküszöm rá. - Majd kezét az evangéliumra helyezve hozzáteszi: Isten engem úgy segéljen, és e szent evangéliumok, melyeket kezemmel érintek. - Az elmélkedés után a pap, aki tartotta, a Pápai Liturgiák Szertartásmesterével együtt elhagyja a Sixtusi kápolnát. A választó bíb-ok, elmondva az Ordo megfelelő imádságait, meghallgatják a Dékán bíb-t (v. helyettesét), aki a választók koll-ának mindenekelőtt azt a kérdést teszi fel, hogy hozzá lehet-e kezdeni a választó cselekményhez, v. vannak-e még kétségek a konst-ban meghatározott szabályok és eljárások körül, melyeket tisztázni kell. Természetesen anélkül, hogy (még ha a választók egyhangúlag akarnák is) a ~ cselekményeit lényegében érintő előírások közül bármelyiket módosíthatnák v. helyettesíthetnék. Ha ez megtörténnék, az ilyen határozat semmis. - Ha tehát a választók többségének véleménye szerint nincs semmi akadálya a ~ cselekményei megkezdésének, közvetlenül fogjanak hozzá a konst-ban meghatározott módon. -

5. A ~sal kapcsolatos titoktartás. A camerlengo bíb. és a 3 asszisztens bíb. köteles gondosan ügyelni arra, hogy a Sixtusi kápolnában (a ~ helyszínén és a hozzá kapcsolódó helyiségekben) történtekkel kapcsolatban a titoktartás semmiképpen ne sérüljön, sem a cselekmények előtt, sem alattuk, sem utánuk. Egész különlegesen, igénybe véve 2 megbízható technikus segítségét is, óvják e titoktartást azzal is, hogy biztosítják: semmiféle audiovizuális felvevő v. közvetítő eszköz ne kerülhessen a mondott helyiségekbe, főként a mondott Kápolnába, ahol a szavazások történnek. Ha e szabályt megszegve bármilyen beavatkozás történnék és azt fölfedezik, elkövetői tudják meg, hogy a leendő p. ítélete szerint súlyos büntetés vár rájuk. - A ~ cselekményének egész idején a választó bíb-ok kötelesek tartózkodni a levelezéstől és a telefonon v. rádión keresztül való beszélgetéstől olyan személyekkel, akiknek nincs megfelelő engedélye a számukra fenntartott épületben való tartózkodáshoz. Az ilyen beszélgetésbe csak a legsúlyosabb és sürgető indokkal, a bíb-ok részleges gyűlésének hozzájárulásával (ld. a 7. p-ot) egyezhetnek bele. A választó bíb-oknak tehát gondoskodniuk kell arról, hogy még a ~i cselekmények megkezdése előtt intézkedjenek halaszthatatlan személyes v. hivatali ügyeikről azért, hogy ne kelljen hasonló beszélgetésekhez folyamodniuk. - Hasonlóképpen tartózkodniuk kell a választó bíb-oknak attól, hogy a Vatikánvároson kívülről kapjanak, v. oda küldjenek bármiféle üzenetet, beleértve természetesen annak tilalmát is, hogy egy törvényesen a Vatikánban tartózkodó személyen keresztül tegyék ezt. Különösen tiltott a választó bíb-oknak a ~ cselekményének egész idején bármilyen napilapok v. folyóiratok kézhezvétele, s ugyanígy rádióadások hallgatása v. televízióadások nézése. - Mindazok, akik a konst. 46. p-jában mondottak szerint bármi módon a ~sal kapcsolatos szolgálatot végeznek, és közvetlenül v. közvetve (szóban, írásban, jelekkel v. bármi más módon) megszeghetik a titoktartást, feltétlenül kerülniük kell azt, különben az Ap. Széknek fenntartott latae sententiae kiközösítésbe esnek. - Különösen tilos választó bíb-nak bárkinek olyasmit tudomására hozni, ami közvetlenül v. közvetve érinti a szavazásokat, továbbá amiről a bíb. gyűléseken a ~sal kapcsolatban tárgyaltak v. döntöttek, akár a ~ előtt, akár a ~ idején. E titoktartási kötelezettség vonatkozik azokra a nem választó bíb-okra is, akik a konst. 7. p-ja szerint részt vesznek az ált. gyűléseken. - A választó bíb-ok tartsák súlyos lelkiismereti kötelességüknek a titoktartást e dolgokról az új p. megválasztása után is, emlékezve rá, hogy semmiképpen nem szabad megszegniük, hacsak maga a p. különleges és kifejezett engedélyt nem ad rá. - Végezetül, hogy a választó bíb-ok védve legyenek mások titokszegésével és esetleges ármánykodásával szemben, amit döntési szabadságukkal és ítéletalkotásuk függetlenségével szemben állítanának, feltételek nélkül megtiltom, hogy bármilyen meggondolással bevigyenek a ~ helyszínére, v. ha már ott vannak, működtessenek bármiféle technikai eszközt, ami alkalmas hangok, képek és írás rögzítésére, reprodukálására v. közvetítésére. -

6. A ~ lefolytatása. A ~ közfelkiáltásnak v. inspirációnak és kompromisszumnak nevezett módjai eltöröltetnek, és a Római Pápa megválasztásának módja mostantól egyedül a ~ lesz. Éppen ezért elrendelem, hogy az érvényes megválasztáshoz a szavazatok 2/3-a szükséges, a jelenlévő választók összességét véve alapul. Abban az esetben, ha a jelenlévő bíb-ok száma nem osztható 3 egyenlő részre, a ~ érvényességéhez +1 szavazat szükséges. - A ~t azonnal meg kell kezdeni, amint teljesültek a konst. 54. p-jában mondott feltételek. Ha ez már az első nap délutánján megtörténik, egyetlen szavazást tartsanak; a köv. napokon, ha a ~ nem történik meg mindjárt az első szavazással, délelőtt is, délután is 2-2 szavazást tartsanak, úgy, hogy kezdetének óráját előzőleg meghatározzák akár az előkészítő gyűléseken, akár a ~ folyamán, betartva a konst. 64. p-jában mondottakat. - A szavazás 3 fázisban történik. Az 1. fázis elő~nak nevezhető, s a köv-ket foglalja magában: a) a 2 ceremoniárius előkészíti és kiosztja a szavazócédulákat, legalább kettőt v. hármat adva minden választó bíb-nak; b) a 3 Scrutator (szavazatszámláló), a 3 betegek szavazatait összegyűjtő, akiket rövidség kedvéért Infirmáriusnak nevezünk, és a három Revisor (ellenőr) kisorsolása a választó bíb-ok közül; e sorsolást az utolsó diákonus bíb. végzi nyilvánosan, úgy, hogy egyenként húzza ki a kilenc nevet, akiknek e feladatokat kell végezniük; c) ha a Scrutatorok, Infirmariusok és Revisorok sorshúzása olyan választó bíb-okra esnék, akik betegség v. más ok miatt e feladat végzésében akadályoztatva vannak, helyettük más, nem akadályozott nevet kell húzni. Az első hármas csoport tagjai lesznek a Scrutatorok, a másodiké az Infirmariusok, a harmadiké a Revisorok. - A szavazás e fázisában a köv. rendelkezéseket kell betartani: a) a szavazócédula négyszögletes legyen, felső felében lehetőleg nyomtatva e szavak álljanak: Eligo in Summum Pontificem, az alsó fele üres legyen, ahová a választott nevét kell írni; ezért a cédulának akkorának kel lennie, hogy félbe lehessen hajtani; b) a szavazócédulát minden egyes választó bíb-nak titkosan kell kitöltenie; olvashatóan, de amennyire lehet, föl nem ismerhető írással írja rá annak nevét, akit választ, de csak egy nevet, különben szavazása érvénytelen, s ezután kétszer hajtsa össze a cédulát; c) a szavazás alatt csak a választó bíb-ok lehetnek a Sixtusi kápolnában, ezért, amint a szavazócédulák kiosztása megtörtént, még mielőtt a választók írni kezdenének, a bíb. koll. titkárának és a pápai liturgiák szertartásmesterének el kell hagynia a termet; távozásuk után az utolsó diákonus bíb. bezárja az ajtót, majd ahányszor szükséges, nyitja és zárja, pl. amikor az Infirmáriusok kimennek, hogy összeszedjék a betegek szavazatait, s amikor visszatérnek a Kápolnába. - A második fázis a tulajdonképpeni szavazás, ami a következőkből áll: a) a szavazócédulák elhelyezése az urnában; b) összekeverésük és kivételük; c) a szavazócédulák kibontása. - A választó bíb-ok, miután megírták és összehajtották a szavazócédulát, egyenként, a precendencia szokásos rendjében, láthatóan feltartva a kezükben odaviszik azt az oltárhoz, amely mellett ott állnak a Scrutatorok, s amelyre elhelyeztek egy urnát, rajta tálcával a cédulák összegyűjtésére. Az oltár előtt a választó bíb. hangosan elmondja a köv. esküformulát: Tanúnak hívom az Úr Krisztust, aki ítélni fog felettem, hogy szavazatomat arra adtam, akit Isten akarata szerint megválasztandónak tartok. - Ezután a szavazócédulát a tálcára teszi és ezzel dobja az urnába. Ezek megtörténte után meghajol az oltár előtt, és visszatér a helyére. Ha a Kápolnában jelenlévő választó bíb-ok közül valaki nem tud odamenni az oltárhoz, mert beteg, az utolsó Scrutator menjen oda hozzá, s miután a bíb. elmondta az esküt, adja át céduláját a Scrutatornak, aki jól láthatóan vigye oda az oltárhoz, s anélkül, hogy elmondaná az esküt, tegye rá a tálcára és ezzel dobja be az urnába. - Ha beteg választó bíb-ok vannak a saját szobáikban, akikről a konst. 41. és köv. pontjai szóltak, a 3 Infirmárius menjen el hozzájuk egy dobozzal, melynek felső részén nyílás van, s ezen keresztül be lehet dobni az összehajtott szavazócédulát. A Scrutatorok, mielőtt átadnák e dobozt az Infirmáriusoknak, nyilvánosan nyissák ki, hogy a többi választók is láthassák, hogy üres, ezután zárják be és kulcsát helyezzék el az oltáron. Ezt követően az Infirmáriusok a zárt dobozzal és kis edényben megfelelő számú szavazócédulával induljanak el megfelelő kísérettel a Szt Márta Házba. Egyenként térjenek be a betegekhez, aki fogja a cédulát, titokban töltse ki, hajtsa össze, és a kellő eskü elmondása után a nyíláson át dobja be a dobozba. Ha egy beteg képtelen az írásra, a 3 Infirmárius egyike v. a beteg által megkért választó bíb., miután esküt tett az Infirmáriusok kezébe a titoktartásról, tegye meg a fent mondottakat. - Ezután az Infirmáriusok vigyék vissza a dobozt a Kápolnába, ahol, miután a jelenlévő bíb-ok mind leadták szavazatukat, a Scrutatorok kinyitják, megszámolják a benne található szavazócédulákat, s megbizonyosodva arról, hogy számuk megegyezik a betegekével, egyenként a tálcára helyezik és bedobják az urnába a szavazócédulákat. - Hogy a szavazás hosszúra ne nyúljon, az Infirmáriusok megírhatják és bedobhatják az urnába saját szavazócédulájukat az első bíb-ok után, és indulhatnak a betegek szavazatainak összegyűjtésére a fenti módon, miközben a többi választók leadják szavazataikat. - Miután az összes választó bíb. bedobta szavazócéduláját az urnába, az első Scrutator többször megrázza, hogy a cédulák összekeveredjenek, majd az utolsó Scrutator megy, hogy megszámlálja, egyiket a másik után véve ki, jól láthatóan, és beleteszi egy másik, odakészített üres urnába. Ha a szavazócédulák száma nem egyezik a választók számával, az összeset el kell égetni, újabb szavazást kel kezdeni; ha pedig a cédulák száma megegyezik a szavazókéval, következik a szavazócédulák felbontása a köv. módon. -

A Scrutatorok odaülnek az oltár mellett álló asztalhoz: közülük az első fog egy szavazócédulát, kibontja, elolvassa a választott nevét, átadja a második Scrutatornak, aki szintén megnézi a vásztott nevét, majd továbbadja a harmadiknak, aki hangosan és érthetően felolvassa a választott nevét, úgy, hogy az összes jelenlévő választó fel tudja jegyezni egy lapra. Ő maga is feljegyzi az olvasott nevet. Ha bontás során akadna két, egymásba hajtogatott cédula, melyek láthatóan egy szavazótól származnak és ugyanaz a név van rajtuk, az egy szavazatnak számít; ha ellenben két különböző név volna rajtuk, egyik sem érvényes szavazat. Magát az egész szavazást azonban egyik esetben sem kell emiatt érvénytelennek tekinteni. - A szavazócédulák felbontásának végeztével a Scrutatorok összegezik az egyes nevekre adott szavazatokat, és följegyzik egy külön lapra. Az utolsó Scrutator, ahogyan egyenként felolvasta a cédulákat, tűvel átszúrja az Eligo szónál és fonálra fűzi, hogy biztonságosan lehessen tárolni őket. A nevek felolvasása után a fonál két végét összekötik, és a szavazócédulákat így helyezik el egy dobozban v. az asztal szélén. - Ezután következik a harmadik, az utó~nak is nevezett fázis, melynek összetevői: a) a szavazatok megszámlálása, b) ellenőrzésük, c) a szavazócédulák elégetése. - A Scrutatorok összegezik a szavazatokat, s ha senki nem érte el a 2/3-os többséget azon a szavazáson, a p. nincs megválasztva; ha ellenben valaki megkapta a szavazatok 2/3-át, a római p. megválasztása kánonjogilag érvényes. Mindkét esetben, tehát akár megtörtént a megválasztás, akár nem, a Revizoroknak ellenőrizniük kell mind a szavazócédulákat, mind a Scrutatorok följegyzéseit, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy pontosan és hűségesen teljesítették feladatukat. - Az ellenőrzés után azonnal, még mielőtt a választó bíb-ok elhagynák a Sixtusi kápolnát, a Scrutatorok a bíb. koll. titkárának és a ceremoniáriusoknak a segítségével (kiket közben az utolsó diákonus bíb. behívott) az összes cédulákat elégetik. Ha azonban mindjárt egy újabb szavazást kell kezdeni, az első szavazás céduláit a végén, a másodikéval együtt kell elégetni. - Az összes és minden egyes választó bíb. a biztonságosabb titoktartás végett adja át a camerlengo bíb-nak v. 3 asszisztense egyikének mindazokat az írásokat, melyeket az egyes szavazások kimenetelével kapcsolatban jegyzeteltek, hogy a cédulákkal együtt elégessék azokat. - A ~ végén a Róm. Szt Egyh. camerlengo bíb-a készítsen beszámolót, és a 3 asszisztens bíb. írja azt alá. Ez rögzíti az egyes ülések szavazásainak eredményét. E jelentést át kell adni a p-nak, majd a levéltárban, lepecsételt borítékban kell őrizni, és senki föl nem nyithatja, ha csak a p. erre kifejezetten engedélyt nem ad. - II. János Pál p. megerősítette elődei (Szt X. Pius, XII. Pius és VI. Pál p.) rendelkezéseit, előírja, hogy a Konklávéba való bemenetel délutánját kivéve délelőtt is, délután is, azonnal az erdeménytelen szavazás után kezdjék meg az újabb ~t, és adják le újból szavazataikat. E 2. szavazásnál mindent ugyanúgy kell tenni, mint az elsőnél, kivéve hogy nem kell újból esküt tenni, sem új Scrutatorokat, Infirmáriusokat és Revizorokat választani, mert az első szavazáskor választottak érvényben vannak. - Mindazt, amit a konst. meghatározott a szavazások lefolytatását illetően, a választó bíb-oknak gondosan meg kell tartaniuk minden szavazásnál, melyeket az Ordo rituum conclavisban előrt szentmise v. az imádságok elvégzése után minden nap délelőtt és délután meg kell tartani. - Abban az esetben, ha a választó bíb-ok nem tudnak megegyezni a megválasztandó személyében, 3 eredménytelen (a 62. és köv. p-okban meghatározott módon lefolytatott) szavazási nap után, legföljebb 1 napra föl kell függeszteni a szavazást, hogy időt kapjanak a választók imádságra, egymás közti megbeszélésre és egy rövid buzdító elmélkedésre, melyet az első Diákonus bíb. tart a többieknek. - Újrakezdve a szavazásokat a megszabott módon, ha 7 forduló után nem történt meg a megválasztás, újra tartsanak imádságos, megbeszélési és elmélkedési szünetet, és az elmélkedést most a papi rend első bíb-a tartsa. Ha ezután újabb 7 szavazás marad eredménytelen, ismét tartsanak imádságos, megbeszélési és elmélkedési szünetet, és az elmélkedést a püspöki rend első bíb-a tartsa. Ezután kezdjék el újra a meghatározott módon a szavazást, amit eredménytelenség esetén hétszer ismételjenek meg. - Ha a szavazások erdeménytelenek maradnak, jóllehet a fenti p-ban megszabottak szerint jártak el, a camerlengo hívja össze a választó bíb-okat, hogy nyilvánítsanak véleményt a folytatásról, és ezután az történjék, amit abszolút többségük határozott. Azonban nem térhetnek el attól, ami az érvényes megválasztáshoz szükséges, elegendőnek tartván a szavazatok abszolút többségét, v. 2 név között akarnának választani, akik az előző szavazásnál a szavazatok nagyobb részét kapták, és abszolút többséggel akarnának dönteni e kettő között. - Ha a ~ másként történne, mint ahogy a konst. azt előírja, v. nem tartanának meg minden itt megszabott föltételt, a ~ emiatt érvénytelen és semmis minden további nyilatkozat nélkül, és a megválasztottat semmiféle joggal nem ruházza föl. - Mindazt, ami a római p. megválasztásának előkészítésére és a ~ lefolytatására vonatkozik, teljes egészében meg kell tartani, akkor is, ha az Ap. Szék üresedése a p. lemondása miatt állna elő a CIC 332.k. 2.§ és a CCOE 44.k. 2.§ szerint. -

7. Esetleges visszaélések. Ha a római p. megválasztásakor elkövetnék (amitől Isten óvjon minket) a simónia vétkét, II. János Pál p. kijelentette, hogy mindazok, akik benne vétkesek, latae sententiae kiközösítésbe esnek, és a simóniás cselekmény semmis és érvénytelen, annak érdekében, hogy ilyen indítékkal ne lehessen megtámadni a római p. megválasztásának érvényességét. - A p., megerősítve Elődei előírásait, megtiltja mindenkinek, még a bíb. méltóságot viselőknek is, hogy a p. életében, anélkül, hogy vele tanácskoztak volna, tárgyaljanak az utód megválasztásáról, odaígérjék szavazatukat v. határozatokat hozzanak e kérdésről magánösszejöveteleken. - A p. megerősítve Elődei előírásait, kizár minden külső beavatkozást a ~ba. Ezért újra, a szt engedelmesség nevében és latae sententiae kiközösítés terhe mellett megtiltja az összes és minden egyes, mostani és későbbi választó bíb-nak, továbbá a bíb. koll. titkárának és mindazoknak, akiknek részük van a ~hoz szükséges dolgok előkészítésében és lebonyolításában, hogy bármilyen indokkal elfogadjanak bármiféle polgári hatóságtól megbízatást vétó, v. ún. exclusio bejelentésére, akár csak puszta kívánság formájában is, v. ennek terjesztésére akár a választó koll. gyűlésében, akár az egyes választók felé, akár szóban, akár írásban, kifejezetten és közvetlenül, burkoltan v. mások révén, akár a ~ előtt, akár a ~ folyamán. E tilalmat a p. kiterjeszti minden lehetséges beavatkozásra, ellenkezésre, kívánságra, mellyel bármilyen rendű és rangú világi hatóság, csoport v. egyes személyek bele akarnának avatkozni a p. megválasztásába. - A választó bíb-oknak ezen felül tartózkodniuk kell szövetségektől, megegyezésektől, ígéretektől és mindenféle elkötelezettségtől, melyek arra kényszeríthetnék őket, hogy egyik v. másik jelöltre adják, v. megtagadják tőlük szavazatukat. Ha ez valóban megtörténne, még ha esküt is tettek rá, a p. ezen elkötelezettséget semmisnek és érvénytelennek nyilvánítja, és senki sem köteles az ilyesmit megtartani. Ezen konst-tól kezdve latae sententiae kiközösítés fenyegeti e tilalom megszegőit. Azt azonban a p. nem tiltotta meg, hogy széküresedés esetén eszmecseréket folytassanak a ~ról. - A konst. hasonlóképpen megtiltotta a bíb-oknak, hogy a ~ előtt kapitulációkat csináljanak, azaz közös megegyezéssel kötelezettségeket vállaljanak arra az esetre, ha egyiküket megválasztanák p-nak. Ezeket az ígéreteket is, amennyiben valóban megtették, még ha eskü alatt is, semmisnek és érvénytelennek nyilvánítja. - A p. az Elődeihez hasonlóan buzdítja a választó bíb-okat, ne engedjék, hogy a ~kor rokonszenv v. ellenszenv vezesse őket; valakinek kedvezni akarás v. személyes kapcsolat befolyásolja, tekintélyes személyek v. befolyásos csoportok beavatkozásai késztessék őket; a tömegtájékoztatási eszközök v. erőszak nyomására, félelemből v. népszerűség kereséséből cselekedjenek. Hanem egyedül Isten dicsőségét és az Egyház javát tartva szem előtt, miután segítségül hívták Istent, arra adják le a szavazatukat, akit (akár a bíb. koll-on kívül is) a többieknél alkalmasabbnak tartanak arra, hogy eredményesen és hasznosan kormányozza az egyetemes Egyházat. - A széküresedés idején, s főként miközben Péter utódának megválasztása folyik, az Egyh. egész különlegesen legyen eggyé a szt pásztorokkal, különösen a p-t választó bíb-okkal, és kérje Istentől az új p-t mint az ő jóságának és gondviselésének ajándékát. Az egyetemes Egyháznak ugyanis az első ker. közösség példájára, lélekben egyesülve Máriával, Jézus Anyjával, egy szívvel és egy lélekkel kell kitartania az imádságban (vö. ApCsel 1,14). Így az új p. megválasztása nem Isten népétől elszigetelt, csak a választók Kollégiumát érintő esemény, hanem bizonyos értelemben az egész Egyh. cselekménye. - Ezért a p. elrendelte, hogy minden városban és nagyobb helyen, amint vették az Ap. Szék megüresedésének hírét, főként a p. halálhírét, mondjanak ünnepélyes gyászmisét, majd alázattal és buzgón imádkozzanak az Úrhoz (vö. Mt 21,22; Mk 11,24), hogy világosítsa meg a választók lelkét és tegye őket egyetértőkké feladatukban, hogy meggondolt, egyöntetű és eredményes ~t érjenek el, ahogy azt a lelkek üdvössége és Isten egész népének java megkívánja. Egész különlegesen és szívből ajánlja ezt II. János Pál p. azoknak a tiszteltreméltó bíb. atyáknak, akik életkoruk miatt már nem vehetnek részt a ~on. Az Ap. Székkel való egész különleges kapcsolatuk miatt, amit a bíborosság jelent, álljanak Isten népének élére a róm. patriarchális bazilikákban, de másutt is, hogy szüntelen és buzgó imádsággal, főként a ~ ideje alatt, a mindenható Istentől kiesdjék a Szentlélek annyira szükséges segítségét és világosságát a választó testvéreik számára. Ezáltal valóságosan és hatékonyan részt vesznek abban, hogy az egyetemes Egyház újra megkapja Pásztorát. - Végül a Szentatya megkéri azt, akire a ~ esik, hogy a feladat súlyától való félelemből ne térjen ki a hivatal elől, melyre meghívást kap, hanem alázattal hajoljon meg az isteni akarat terve előtt. Isten ugyanis, amikor terhet rak ránk, a kezével segít is, hogy hordozni tudjuk azt; a súlyos megbízatással együtt a segítséget is megadja, hogy viselni tudja, és a méltóság ajándékozásával adni fogja neki az erőt is, hogy össze ne roppanjon a hivatal súlya alatt. -

8. A ~ elfogadása, kihirdetése és az új pápa szolgálatának megkezdése. Amikor kánonjogilag megtörtént a ~, az utolsó diákonus bíb. behívja a ~i terembe a bíb. koll. titkárát és a Pápai Liturgiák szertartásmesterét, ezután a Dékán bíb. v. a rendben és korban első bíb. az egész Koll. nevében kikéri a megválasztott beleegyezését e szavakkal: Elfogadod-e kánoni megválasztásodat pápává? Majd amint megkapta az igenlő választ, megkérdezi: Hogyan akarod nevezni magad? Ekkor a Pápai Liturgiák Szertartásmestere mint jegyző a 2 ceremoniáriussal, akiket erre a mozzanatra behívtak és tanúként szerepelnek, megszerkeszti az új p. megválasztásnak és fölvett nevének dokumentumát. - A ~ elfogadása után, amennyiben pp-ről van szó, a megválasztott azonnal a Róm. Egyh. pp-e, igazi Pápa és a ppi Koll. feje; azaz valóságosan elnyeri az egyetemes Egyh. fölötti teljes és legfelső hatalmat, és gyakorolhatja azt. Ha pedig a megválasztott még nem volna pp., azonnal szenteljék pp-ké. - Elvégezve az Ordo rituum conclavis által előírt formaságokat, a választó bíb-ok a meghatározott módon odajárulnak, hogy kifejezzék hódolatukat és engedelmességüket az újonnan megválasztott p-nak. Ezután hálát adnak Istennek, majd az első diákonus bíb. kihirdeti a várakozó népnek a ~ eredményét és az új p. nevét, aki mindjárt ezután Urbi et Orbi” áldást ad a vatikáni Baz. erkélyéről. Amennyiben a megválasztott nem pp., csak azután járulnak elébe hódolatra a bíb-ok, hogy ünnepélyesen pp-ké szentelték, és a kihirdetés is csak ezután történik meg. - Ha a megválasztott a Vatikánvároson kívül tartózkodnék, be kell tartani az Ordo rituum conclavis előírásait. A megválasztott, még nem püspök pápa pp-szentelését a szokás szerint a bíb. koll. dékánja, távollétében a szubdékán, v. ha mindketten akadályozottak, a legidősebb pp. bíb. végzi. - A konklávénak azután van vége, hogy a megválasztott új p. megadta beleegyezését a megválasztásához, kivéve, ha ő másként rendelkezik. Ettől a perctől odamehet az új p-hoz az Államtitkárság vezetője, az Államokkal való kapcsolatok titkára, a Pápai Ház prefektusa, és mindazok, akiknek tárgyalniuk kell az új p-val az épp szükséges dolgokról. - A p. a beiktatás ünnepélyes szertartása után megfelelő időn belül vegye birtokba az előírt szert-sal a lateráni patriarchális főbazilikát. **

2007. VI. 29: XVI. Benedek pápa Universi dominici gregis ap. konstitúció 75. pontját, azonnali hatállyal a következőképpen módosította: Ha a konstitúció 72-74. pontjában mondottak után is eredménytelen a választás, egy napos imádság és megbeszélések után a 74. pontban mondottak megtartása mellett már csak a két legtöbb szavazatot kapott bíboros között lehet választani minősített többséggel. E két bíboros nem szavazhat.

Enhiridon Vaticanum. II. János Pál p.: Universi dominici gregis ap. konstitúció. 1996. - XVI. Benedek pápa: De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis. Motu proprio. 2007. VI. 29.