🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Puskás
következő 🡲

Puskás Ferenc Béla, OFMCap (Pozsony, Pozsony vm., 1902. szept. 26.-Pécs, 1959. szept. 6.): teológiai tanár. - 1918. IX. 2: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1919. IX. 3: uo. tette. 1920. VI: Pozsonyban éretts., Rómába küldték, ahol a Gregoriana Egy-en teol. doktorátust, a Biblikus Int-ben licenciátust szerzett, s 1926. VIII. 8: pappá sztelték. 1927. IX: Leibnizben koll. nevelő, 1937. VII. 15: Bpen a rendi teol-n tanár, 1938. VII. 15: rektor. - A szétszóratás után 1950. X. 16: az alsóvízivárosi pléb-n kp. - M: A Szentírás. 1. Ált. bev. 2. Ószöv. Bp., 1947. (A Hittud. Akad. előadásai) r.k.

Pilinyi 1943:254. - Tóth 1948:130. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Puskás Ferenc Hugolin, OFM (Gyergyóremete, Csík vm., 1908. jan. 15.-Dés, 1993. dec. 27.): plébános, író. - Középisk-it 1919: a gyergyószentmiklósi polg. isk-ban kezdte. 1923. IX. 11: Mikházán lépett a r-be. A novic. után Csíksomlyón éretts. A teol-t Vajdahunyadon végezte. 1929. VI. 27: ünn. fog-at tett, 1931. VI. 28: szent. pappá. Kolozsvárt, majd Vajdahunyadon hitoktató és kisegítő tanár. 1937: Kolozsvárott házfőn., →Trefán Leonárd társa a nyomdában. 1938: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1940: Székelyudvarhelyen a →Collegium Seraphicum pref-a. 1944: Szatmárnémetiben házfőn., Kaplonyban plnos. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952-57: Désen kényszerlakhelyes. 1957: Szatmárnémetiben plnos. Nyugdíjasként Désre vonult vissza. - Írásai a ferences lapokban. - M: A vakablak. Színmű. (Hírnök, 1933. IV.) - Igazhitűek. Dráma 3 fv. (Uaz, 1935-36) - Aki elszakadt a földtől. Reg. folytatásokban. (Uaz, 1942:1-12. sz.) - Páduai Szt Antal élete. Kolozsvár, 1938. - Ilyen az élet. Novellák, rajzok. Uo., 1941. - Imádási órák. Elmélkedések. Uo., 1943. - Kz-ban: Jegyzetek a népmisszióról (Dés, 1955); Lelkigyakorlatok (Uo., 1956); Borvízfördő. Reg. (Uo.); Tamás bácsi, az útkaparó purifikáltatik. Színdarab. (Uo.); Virágszálak (Uo., 1989). - Álneve: Remetei Ferenc. Ku.P.

Cat. Steph. 1947:77. - Erdélyi egyhm. névtár 1981:29; 1986:29, 31.

Puskás Lajos, ditrói (Gyergyóalfalu, Csík vm., 1901. máj. 22.-Kolozsvár, 1982. ápr. 10.): gimnáziumi tanár. - Árvaházban is nevelkedett. 1913: a család Nagyszebenbe költözött, ~ a gimn. 1. o-át a debreceni piar. gimn-ban a Tanítói Árvaház növ-eként végezte, ahol tornaórán a korlátról a hátára esett, csigolyája eltörött. Feküdt gipszben, majd acélfűzőben, hátgerince alsó csigolyái meggörbültek. A II. o-t Székelyudvarhelyt magántanulóként végezte, majd a három nyelvű Nagyszebenben tanult tovább, osztályából egyedül éretts. jelesen. 1920: Ditróban telepedett le; Bpen a Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja s az Orsz. Menekültügyi Hiv-ban tisztviselő, majd házitanító. 1923: anyja halálakor hazatért, a bukaresti egy-en lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1924. X: első m. hallg-ként tört-ből „cum laude” okl-et kapott (dolgozata: „I. és II. Rákóczi György kapcsolatai a rumén fejedelmekkel”). A székelyudvarhelyi ref. koll. tanáraként irod. harcot kezdett Nicolae Iorga prof-ral, aki azt állította, hogy a székelyek elmagyarosított oláhok. 1925: a kolozsvári piar. gimn. lat-tört. és alkotmánytan tanára, a cserkészet újjászervezőjeként cserkészparancsnok. Az ifj. kvtár őre, a segítőegylet vez-je, az intézeti szövetk. ig-ja. 1933. VIII. 1-15: részt vett a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón. 1940-44(?): É-Erdély cserkészeinek főparancsnoka. Az 1930-as években →Márton Áronnal az egy. hallg-kat szervezte. Megalapították az Alfa Szövetk-et, mely diákösszejöveteleket, segélyakciókat, bálokat szervezett, a népviseletet és népműv-et ápolta azzal is, hogy a bálokon népviseletben v. népi szövetből készült ruhában lehetett megjelenni. 1940 őszétől a kolozsvári Gábor Áron Diákotthon ig-ja. Megszervezte Kolozsvárt a Tízes szervezetet (minden 10. családnak volt egy felelőse, aki gondoskodott a segítségnyújtásról és kapcsolatot tartott a város vezetőségével; ezt 1945 u. „kémszervezetnek” minősítették). 1945: a „purifikáló” biz. eltiltotta a tanítástól, de a piar. gimn-ban tovább tanított. 1947. V. 5-X. 2: Szamosújváron raboskodott, börtönnaplóját kicsempészte. 1948: a gyulafehérvári gimn-ban tanított, az isk. államosítása után egy ideig állás nélküli. 7 é. Kisbácson, 2 é. Kolozsvárt tanított. 1958: fiainak bebörtönzése után kizárták a tanügyből, magántanításból élt. 1961: nyugdíjaztatását kérte, de mint „fasisztának” nem ismerték el 1944, a „felszabadulás” előtti szolgálati éveit. 3 é. a kolozsvári gimn-ban tanított. 1973-77: a „Lyceum-kvtár” levtárának, majd a gyulafehérvári ppség levtárának rendezője. 1977-: kapott nyugdíjat. →Domokos Pál Péterrel és más néprajzi gyűjtőkkel többször ment hangfelvételeket, fényképeket gyűjteni. - Írásai: Jóbarát (1928/38), Erdélyi Isk. (1936/39), Romániai M. Szó (2000: börtönnapló). - M: Él a törvény. A cserkésztörv. magyarázata. Összeáll. Kolozsvár, 1935. - Az O.E.T.R. szervezete. Alaki kiképzés. (Az I-II. o. cserkészpróbák megfelelő pontjainak anyaga) Összeáll. Uo., 1936. - A tizedéves határkőnél. R.k. líc. cserkészcsapat 10 é. évford. Uo., 1937. - Tizedesség és a kolozsvári tizedesek. Uo., 1942. - Szemelvények. Írta Caius Julius Caesar. Kiadta. Uo., 1945. - Egyetemes tört. Szerk. és kz-ként kiad. Uo., 1945. 88

Romániai m. kv-kiadás 1945-1949. Összeáll. Tóth Kálmán, Gábor Dénes. Kolozsvár, 1992. - Monoki 1997:370. - Incze 2003:268. (Szirmai Béla) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Puskás László, id. (Tiszaújlak, Ugocsa vm., 1910. szept. 21.-Ungvár, 1969. ápr. 27.): g.k. hittanár. - A gimn-ot Mátészalkán és Beregszászon, a teol-t Ungvárt végezte. 1933. VII. 12: Nagylázon (Ung vm.) szent. munkácsi egyhm-s pappá. Ungvár-Ceholnyai kp. 1938: Ungvárt szegyh. kp., 1941: a tanítóképző hittanára is. 1943/44: tábori lelkész. 1949. III. 28: mert hű maradt Rómához, 25 é. ítélték. A Dzsezgázgán körüli lágerben (Kazahsztán) réz-, ólom- és kőbányában dolgozott. Egy robbantásnál megsérült, Terektébe, a rokkantak táborába került. 1956. I. 7: tért haza Ungvárra. Haláláig fizikai munkás. A lágerben megtanult oroszul, ezért Ungvárt nemcsak a m-ok, hanem az oroszok titkos lelkipásztora is volt. M. és or. imakönyvét és lelki írásait kz-ban terjesztették. P.I.

Hetényi Varga I:513. - Bendász 1994:89. - ifj. Puskás László közlése

Puskás László, ifj. (Ungvár, SZU, 1941. febr. 22.-): g.k. pap, festőművész. - Id. P. László fia. A gimn-ot Ungvárt, a képzőműv. főisk-t 1959-65: Lvovban végezte. Tanulm-ai befejeztével a festészeti tanszék oktatója. 1974: családjával Mo-ra költözött, Bpen a Képzőműv. Kiadó szerk-je, majd a műv. szerkesztőség vez-je. Miután a Hittud. Akad. lev. tagozatát elvégezte, 1993: →Szemedi János munkácsi egyhm-s pappá szent. Az ungvári szegyh. káplánjaként a környékbeli falvakban is működik. - 1995: a lvovi műv. akad. vendégprof-a és az ungvári Romzsa Teodor Teol. Főisk. ikonteol-t előadó tanára. A szakrális műv-ről Mo-on, Lengyo-ban és Ukrajnában előadott és cikkeket írt. Művészként előbb táblaképeket, majd tp-okat festett. 10 kiállítása volt, képeit a moszkvai Tretyakov Képtár, a kijevi Ukrán Múz., a lvovi Nemz. Múz., a szegedi Móra Ferenc Múz. őrzi. Mo-on 10 g.k. tp-ot festett ki, ikonosztázionokat is készített. Kanadában is dolgozott. 2004: ~ készítette a krakkói Irgalmasság-tp. magyar kpnája mozaikjait. - 1996: megszervezte a Communio c. folyóir. ukrán kiadását. - Fm: „A hely, ahol állsz, szent föld.” Fotóalbum. Bp., 1989. (2. kiad. 2001) - Házad ékessége. G.k. tp-ok, ikonosztázionok Mo-on. Szerk. Uo., 1991. - II. János Pál p. máriapócsi zarándoklata. Szerk. Uo., 1991. - Romzsa Tódor pp. élete és halála. Uo., 1998. - Megalkuvás nélkül. Romzsa Tódor élete és halála. Uo., 2001. P.I.-s.k.

KMML III:202.


Puskás Attila (Döbrököz, Tolna m., 1965. máj. 14.–): áldozópap, egyetemi tanár. – Dombóváron a Gőgös Ignác Gimn-ban 1983: éretts. A teol-t pécsi egyhm-s kispapként a KPI növ-eként BP-en végezte. 1990: sztelték pappá. 1990–91: ösztöndíjas a bécsi Pázmáneumban. 1991: a Pázmány Péter Hittud. Akadémián teol. dr. 1992–94: Rómában a PMI ösztöndíjasaként fil. tanult a Gregoriana Egyetemen, szaklicenciát szerzett. – 1994–95: Szekszárdon kp., a Pécsi Hittud. Főisk-n a fil. tanára. 1995–97: Rómában a Gregoriana Egy. Fil. Karának doktori iskolájában tanult tovább, drált. – 1997–2000: Bp-en a KPI prefektusa, közben fil-t tanított a pécsi Hittud. Főisk-n. – 1999: a PPKE HTK Dogmatika tanszékének rk. tanára, 2006: habilitált, 2008. IX: egy. tanár. – M: A kinyilatkoztatás fogalma Anton Günther teológiájában. Bp., 1991. (Dissz.) – La domanda sul senso della vita umana nella filosofia di Georg Scherer. Abaliget, 1997. (római dissz.) – Teremtésteológiai vázlatok. Bp., 2004. – A teremtés teológiája. Uo., 2006. – A kegyelem teológiája. Uo., 2007.

Puskás Lajos (Gyergyóalfalu, Csík vm., 1901. máj. 22.–Bp., 1982. ápr. 9/10.): Lásd MKL XI:324. – Amikor 1927: a román hatóságok engedélyezték a kolozsvári m. piar. cserkészcsapat működését, szervezte a csapatot és lett a parancsnoka. Cserkészotthont és cserkészboltot is létesített. Cserkészeivel isk. színházi előadásokat, operetteket mutatott be, nagy sikerrel. Saját zenekaruk is volt. Tíz év alatt 44 álló- és mozgótábor szervezett. Az 1933-as gödöllői Jamboree-n, a romániai tiltás ellenére csapatával részt vett. A Vasgárda előretörésével Romániában Károly kir. 1937. I. 24: napiparanccsal megszüntette a cserkészetet, helyette „országőr” mozgalmat szerveztek, de ez nagyon messze volt a cserkészettől. 1940. VIII. 30. u. a visszacsatolt Erdélyben megindult a cserkészélet, de 1944. IX. 13: Kolozsvárról kivonult a m. közigazgatás és beszüntették a m. szervezeteket. ~ Mo-ra jött. Amerikába került cserkészei emlékművet állítottak a volt parancsnokuk emlékére az É-Amerikai Cserkészparkban. Bo. J.