🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prohászka Körök
következő 🡲

Prohászka Körök, Prohászka Ottokár Körök Szövetsége, 1929-1944: a felvidéki magyar egyetemi és főiskolai hallgatók katolikus hitbuzgalmi és kulturális szervezete. - A felvidéki kat. ifjakat egyesítő szervezetek szlávosító törekvése megakadályozott minden semleges kezdeményezést is, ezért a főiskolák m. kat. ifjúsága önálló szervezetként az Associatio Aloysianából és a Magyar Főiskolai Cserkészek Köréből Prágában Prohászka Kört alakított, melyet a következő években Pozsonyban, Brünnben, Kassán, alapszabályaik jóváhagyása után a Felvidék minden magyarlakta városában is létrehoztak. - A ~ a →Rerum novarum majd a →Quadrigesimo anno szociális enciklikák és →Prohászka Ottokár szellemében szociális követeléseket is megfogalmaztak. Eszmei harcot hirdettek minden ellentétes társad. irányzattal szemben. Gyűléseket, táborozásokat, nyaraltatásokat, évente más-más városban kongresszusokat, előadássorozatokat szerveztek a legényegyletektől a tanítók egyesületéig, kvtárakat nyitottak, sporttelepeket építettek. Egy sorkatona m. pap prágai m. miséi is feledhetetlenné tették a tanulóéveket. - A ~ ellenfele a Komintern befolyásolta, 1928. VIII. 13: alakított 'haladó baloldali' Sarló-mozgalom, mely az aktivista és komm. sajtó támogatta rágalmakkal és szociális demagógiájával igyekezett a ~ munkáját ellehetetleníteni. A ~ taglétszáma azonban azokkal a Sarló-mozgalomban résztvevő fiatalokkal is sokasodott, akik a Sarló 1931. IX. 21-29-i pozsonyi, marxizmust hirdető kongresszusa után rájöttek annak moszkvai befolyásoltságára. - A ~ az Orsz. Keresztényszocialista Párt, majd az Egyesült Magyar Párt eszmei támogatását élvezte. Fő pártfogójuk →Pfeiffer Miklós kassai knk., ifj. vezetőik: Czvank (Göndöcs) László, Pfeiffer László, Rády Elemér, Sinkó Ferenc, Vájlok Sándor. A mo-i népi írók elleni perek idején, a népi mozg. földreform-törekvéseivel is egyetértve, a ~ sajtónyilatkozatban álltak ki a meghurcoltak mellett. →Új Élet folyóiratukkal s az 1933: alakított Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (SZKIE) m. csoportja gyámolításával a földműves és kisiparos ifj-ra is hatottak, velük közös táborozásokat rendeztek. A komm. Sarló és a szabadkőműves befolyásoltságú Magyar Munkaközösség elsorvadása után meghatározó szerepük lett a Csehszlovákiai M. Akadémikusok Szöv-ében (CSMASZ). Nőtagjaik a →Szociális Testvérek Társasága család- és nővédelmi munkájában vettek részt. - Prot. megfelelőjük a Protestáns Kör és a Bethlen Gábor Mozg. (1933-38). Az I. →bécsi döntéskor a ~nek kb. 400 egy. és főisk. hallg. és kb. 100 diplomás tagja, a SZKIE-nek kb. 20 ezer m. tagja volt. A határváltoztatás után 1938-41: Pozsonyban még létezett, 1939: a Cseh-Morva Protektorátus létrehozásával a prágait és brünnit nem alakíthatták meg. - Lapja: Új Élet (Kassa, 1932-41, Bp., 1942-44), melynek fiókszerkesztősége volt Bpen, Prágában, Kolozsvárt, Nyitraújlakon és Debrecenben (ahol társlapja: Így Látjuk, 1937-38). - Társszervezete: a →Majláth Kör. 88

A Jövő 1932:1/2. sz. (Ankét a csehszl. m. főisk. hallg-k ideológiai mozgalmairól) - M. Írás 1932:2. sz. (Duka Zólyomi Norbert: A magyar ifj. mozgalmak tört. Csehszl-ban) - Kat. Szle 1937:227. (Murarik Antal) - Új Élet 1937:6/7. sz. (Schubert Tódor: A m. egyes-ek szerepe Szlovenszkón); 1939:34. (Spalek Lóránd: A ~ mozgalma a szlovákiai magyarság életében) - A felvidéki magyarság 20 éve 1918-1938. Bp., 1938:77. - A szlovákiai magyarság élete 1938-1942. Bp., 1942:45. - Turczel 1967:310. - Viczián 1978:90; 1996:149. (1846.) - Ölvedi János: Napfogyatkozás. M-ok Szl-ban. New York, 1985:55. - Tóth-Filep IV:278.