🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, XI.
következő 🡲

Pius, XI., Achille Ratti (Desio, Lombardia, 1857. máj. 31.-Róma, 1939. febr. 10.): XV. Benedek utódaként 1922. II. 6-1939. II. 10: pápa. - 1879. XII. 20: pappá szent. Rómában a Gregoriana Egy-en tanult tovább, teol. és egyhjogi dr. 1882: a milánói szem. tanára; 1888: az Ambrosiana kvtár kvtárosa, 1907: ig-ja. Tud. munkássága mellett lpászt-ként is dolgozott, a Milánóban élő ném-ek között is, számukra alapította az 1. ném. leányotthont. Emellett kedvelte a hegymászást is. 1912: a p. Rómába hívta, F. Ehrle mellett a Vatikáni Kvtár h. ig-ja, 1914: ig-ja. 1918-tól diplomáciai küldetésben ap. vizitátor, 1919: nuncius Lengyo-ban. X. 28: lepantói c. érs. 1920: Felső-Sziléziában és Poroszo-ban teljesített rendkívül nehéz küldetést. 1921. III: milánói érs. - Pápasága programja: Pax Christi in regno Christi ('Krisztus békéje Krisztus országában') utat és célt adott az összeomlott világnak. Konkordátumok sorával rendezte az Egyh. kapcsolatait: 1922. XI. 3: Letto-gal, 1924. III. 29: Bajoro-gal, 1925. II. 10: Lengyo-gal, 1927. V. 10: Romániával, IX. 27: Litvániával, 1929. V. 5: Olaszo-gal (→lateráni egyezmény), VI. 14: Poroszo-gal, 1932. X. 12: Badennal, 1933. V. 5: Au-val, VII. 20: No-gal. Az 1935-i jug. konkordátumot nem ratifikálták. Csak egyezményt tudott kötni 1926: CS-val, 1928: Fro-gal és Port-val, 1937: Ecuadorral. - 1933-36: 34 tiltakozó levelet írt a ném. kormányhoz a visszaélések miatt, 1937. III. 14: Mit brennender Sorge körlevelében elítélte a konkordátum sorozatos megszegését és a nemzetiszocializmus pogány tanítását és eljárásait. E körlevelét minden ném. tp-ban fölolvastatta. III. 19: a Divini Redemptoris enc-ban az ateista kommunizmust ítélte el. -

Az 1925: tartott sztév végén, XII. 11: Quas primas enc-jában rendelte el Krisztus Király ünnepét. A sztévi búcsú elnyerésére azoknak is lehetőséget adott, akik nem tudnak Rómába zarándokolni: országonként tp-okat jelölt ki, búcsúnyerés céljára. 1928. V. 8: a Miserentissimus Redemptor enc-val rendelte el Jézus Szíve ünnepét. - 1929. XII. 31: a Divini illius Magistri enc. a ker. nevelésről, 1930. XII. 31: a Casti connubii enc. a ker. házasságról, 1931. V. 15: a Quadragesimo anno a ker. társad-tanról, 1935. XII. 20: az Ad catholici sacerdotii enc. a papságról szól. 1929: az aranymiséje, 1933: az Üdvözítő kereszthalálának 1900 é. jub-a alkalmából rendkívüli sztévet hirdetett. Jelentősen hozzájárult az →Actio Catholica kibontakozásához. A tud-ok terén 1925: megalapította a →Keresztény Régészet Pápai Intézetét, a →Pápai Biblikus Intézetet és a Keleti Intézetet a Gregorianához kapcsolta, az egy-en egyhtört. és missziológiai kart nyitott. 1931. V. 24: a Deus scientiarum Dominus enc-val rendezte a kat. felsőokt-t. - A missziók életében új fej-et nyitott a bennszülött klérus szorgalmazásával. 1926. X. 28: a Szt Péter-baz-ban 6 kínai pp-öt szent., s az egész világ együttműködését kérte a missziós ter-ek támogatására. Az 1925. sztév alkalmából rendezett nagy missziós kiállításból alapította a Missziós Múzeumot. Az unió érdekében 1929: kodifikáltatta a K-i egyhjogot. - Sztté avatta 1925. V. 17: a Gyermek Jézusról nev. Terézt, V. 21: Canisius Pétert, V. 24: Barat Zsófia Magdolnát, Postel Mária Magdolnát, V. 31: Vienne-i Jánost, Eudes Jánost, 1930. VI. 22: Thomas Katalint, Filippini Luciát, VI. 29: Brébeuf Jánost és társait, Bellarmin Róbertot, Cortei Teofilt, 1931. XII. 16: Albertus Magnust, 1933. VI. 4: Fournet András-Hubertot, XII. 8: Soubirous Bernadettet, 1934. I. 14: Thouret Johanna Antidát, III. 3: az Oltárisztségről nev. Mária Michaelát, III. 11: Marillaci Ludovikát, III. 19: Cottolengo József-Benedeket, Pirotti Mária Pompiliust, Di redi Margit Teréziát, IV. 1: Bosco Jánost, V. 20: Konrádot, 1935. V. 19: Fisher Jánost és Morus Tamást, 1938. IV. 17: Bobola Andrást, Leonardi Jánost és Hortai Salvátort. - ~ erősítette meg 1922. II. 25: Frentiu Valeriu g.k. váradi pp-öt, 1923. IX. 30: Kriston Endre cpp-öt, 1924. VII. 4: Papp Antal g.k. miskolci ap. korm-t, 1925. IX. 5: Zichy Gyula kalocsai érs-et, X: Bubnics Mihály cpp-öt, 1926. V. 6: Virág Ferenc pécsi pp-öt, 1927. IV. 22: Frentiu Valeriu g.k. érs-et, V. 15: Pacha Ágoston cpp-öt, VIII. 1: Shvoy Lajos székesfehérvári pp-öt, XI. 30: Serédi Jusztinián OSB esztergomi érs-et, XII. 19: bíb-t, 1928. III. 3: Révész István tábori pp-öt, XII. 7: Grősz József cpp-öt, 1929. II. 25: Hász István tábori pp-öt, V. 19: Breyer István cpp-öt, 1930. VI. 5: Pacha Ágoston temesvári, XII. 7: Fiedler István szatmár-nagyváradi, 1933. XII. 14: Breyer István győri pp-öt, 1936. I. 10: Grősz József szombathelyi adm-t, 1938: Vorbuchner Adolf erdélyi pp-öt, IV: Mailáth Gusztáv c. érs-et, V. 28: Tóth Tihamér cpp-öt. - M-ul: Ap. levél Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni. Ford. Martin Aurél. Bp., 1923. - Quas primas, ap. körlevél Krisztus Kir. ünnepének elrendeléséről. Ford. Lepold Antal. Uo., 1926. - Ap. körlevél Assisi Szt Ferenc halálának 700. évford-ja alk. Ford. Burka Kelemen OFM. Uo., 1926. - Ap. körlevele az igazi vallásegység elősegítéséről. Ford. Lepold Antal. Uo., 1928. - Ap. körlevél az Úr Jézus Szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről. Ford uő. Uo., 1928. - Ap. konst. az egyh. zenéről. Ford. Pöschl Vilmos. Uo., 1929. (Uaz. Ford. Werner Alajos. Bp., 1940) - ~ p. áldozópapságának (50.) évford-járól és a jubileumi esztendő meghosszabbításáról. Uo., 1930. - Ap. levél Szt Ágoston halálának 1500. évford-jára. Uo., 1930. - Ap. körlevele a Kat. Akció érdekében. Uo., 1931. - Ap. körlevele a ker. házasságról. Uo., 1931. - A lelkigyakorlatok végzésének előmozdításáról. Uo., 1931. - Quadragesimo anno. Uo., 1931. - Lux veritatis ap. körlevél az efezusi egyetemes zsinatról. Uo., 1932. - Caritate Christi ap. körlevél Jézus Szentséges Szívének megkérleléséről az emberiség nagy nyomorúságának idején. Uo., 1932. - Quo nuper jubileumot meghirdető bulla a megváltás 1900. évford-járól. Uo., 1933. - Ap. körlevele a kat. papságról. Uo., 1936. - Divini Redemptoris ap. körlevél a kommunizmus ellen. Uo., 1937. - Ingravescentibus malis ap. körlevél a szt rózsafüzérről. Uo., 1937. - Mit brennender Sorge körlevél a ném. főpásztorokhoz a kat. egyh. helyzetéről a ném. birod-ban. Uo., 1937. - Utóda 1939. III. 2: XII. Pius. T.J.

Pogány Kázmér: ~ p. életrajza. Bp., 1922. - Pérely Imre: ~ p. és udvara. Arcképgyűjt. Előszó: Vennutelli Vince bíb. Életrajzok: Divald Kornél. Bp., 1925. - Bio-bibliografia di Achille Ratti. Milano, 1927. - Szántó Antal: ~ p. Sopron, 1929. - Kovács Kandid: Az aranymisés p. Nagyvárad, 1929. - Teller Vince: Az örök Róma. ~ p. aranymiséje. Berzence, 1929. - Szántay-Szémán István: ~ p. és az unió. Eger, 1935. - Kállay Miklós: A p. és a Vatikán. (Bp., 1935) -: ~ p., a béke fejed-e. Bp., 1937. - Schmidlin, Josef: Papsttum u. Päpste im XX. Jahrhundert. ~ (1922-1939). München, 1939. - Neda, Dimitru: Fides intrepida. Blaj, 1939. - Glattfelder Gyula: A p. Csanádi ppi pásztorlevél. Szeged, 1939. - Gál Ferenc: ~ p. teol-ja. (dissz.) Kassa, 1941. - A 12 Pius. Bp., 1943:355. - Századok 1951:239. (Kulcsár Zsuzsanna: Adalékok a Vatikán pol-jához az 1929/33-as világgazd. válság éveiben) - Vigilia 1962:623. (Két tudós, Ratti és Roncalli találkozik) - Mondin 2001:657.