🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, X.
következő 🡲

Pius, X., Szt, Giuseppe Melchiore Sarto (Riese, Veneto, 1835. jún. 2.-Róma, 1914. aug. 20.): XIII. Leó utódaként 1903. VIII. 4-1914. VIII. 20: pápa. - A teol-t a paduai szem-ban végezte, 1858. IX. 18: pappá szent. Tombolóban kp., 1867: Salzanóban plnos. 1875. IX. 16: trevisói knk. és irodaig. 1884. IX. 12: Mantova pp-e, XI. 16: Rómában fölsztelték, székét 1885. IV. 18: foglalta el. XIII. Leó p. 1893. VI. 15: kinev. velencei pátr-vá, VI. 18: bíb-sá. Az ol. kormány főkegyúri jogokra hivatkozva először nem fogadta el ~t, ezért csak 1894. XI. 24: vonulhatott be városába. Mint eddig minden állomáshelyén, ~ Velencében is különös gondot fordított a hitokt-ra, a papképzésre és az egyh. zenére. Első eredményei közé tartozott, hogy az 1895. évi városi választásokon a kat-ok is indulhattak és visszaállították az áll. isk-ban a hitoktatást. A szem-ban bevezette a jog oktatását, szakkörök szervezésével emelte a növ-ek teol. műveltségét. Fölkarolta Lorenzo →Perosit. Szoros kapcsolatot tartott a gyári munkásokkal is. - A konklávé először Rampolla bíb. felé hajlott, de tudomásul vették Ferenc József vétóját, és ~t vál. meg. - ~ azonnal maga mellé vette és bíb. államtitkárrá nevezte ki →Merry del Valt. X. 4: első enc-jában megjelölte pápasága programját: Instaurare omnia in Christo, 'Mindeneket megújítani Krisztusban', azaz érvényre juttatni Krisztus jogait a világban és táplálni az Egyh. gyermekeinek lelki életét. Minden intézkedése e kettős célt szolgálta. - Azonnal bevezette a nagy sokaságnak szóló ált. kihallgatásokat, vasárnaponként pedig egy-egy róm. pléb-t keresett föl és prédikált. XIII. Leó tilalmával szemben 1905. VI. 11: az Il fermo proposito enc-val ppi engedélyhez kötve engedélyezte a kat-oknak a pol. életben való részvételt. XII. 9: a fr. kormány semmisnek nyilvánította az 1801. évi konkordátumot, és olyan alkotmányos megoldást ajánlott, amely a klérust a kormánytól függő helyzetbe hozta volna. ~ megtiltotta az ajánlat elfogadását, s 1906. II. 24: a klérus függetlenségének hangsúlyozására 14 új pp-öt sztelt. - Alapvetően fontosnak tartotta a papképzést és a papok életszentségét, ezért adta ki VII. 28: Pieni l'animo és 1908. VIII. 4: Haerent animo enciklikáit. 1903. XI. 22: Inter pastoralis motu propriójával a szt zenéről rendelkezett, s ez alapokmánya lett a →gregorián ének megújulásának. 1904. III. 9: az Arduum sane m. p-val indította el a kodifikáció munkáját (→Codex Iuris Canonici). IV. 15: Acerbo nimis enc-jával meghatározta a hitokt. szabályait, s készíttetett egy katekizmust is. XII. 20: a Sacra Tridentina Synodus dekrétummal a hívők gyakori áldozása, 1910. VIII. 8: a Quam singulari dekrétummal a gyermekek korai elsőáldozása előtt nyitott lehetőséget. 1907. IX. 8: a →Pascendi dominici gregis enc-val gátat emelt a →modernizmus előtt, s ennek egyenes folytatása volt 1909: a →Pápai Biblikus Intézet megalapítása. Utolsó időszakát az I. vh. készülődése terhelte meg. - Sztté avatta 1904. XII. 11: Sauli Mária Sándort, Maiella Gellértet, 1909. V. 20: Hofbauer Mária Kelement és Oriol Józsefet. - ~ erősítette meg 1904: Szmrecsány Lajos cpp-öt, IV. 6: Radnai Farkas besztercebányai, VI. 25: Párvy Sándor szepesi, XI. 30: Batthyány Vilmos nyitrai pp-öt, XII. 9: Fischer-Colbrie Ágost cpp-öt, 1905: Balás Lajos rozsnyói, X. 17: Mayer Béla szatmári és Zichy Gyula pécsi, XII. 11: Prohászka Ottokár székesfehérvári pp-öt, XII. 11: Városy Gyula kalocsai érs-et, 1906. IV. 1: Fetser Antal cpp-öt, VI. 20: Boromissza Tibor szatmári pp-öt, VII. 8: Rajner Lajos cpp-öt, XII. 6: Samassa József bíb-t, 1907. V. 5: Kránitz Kálmán cpp-öt, VI. 10: Fischer-Colbrie Ágost kassai pp-öt, VII. 5: Vucsich Rókus cpp-öt, 1908. I. 12: Csernoch János csanádi pp-öt, VII. 4: Lányi József tinnini cpp-öt, 1910. IV. 7: Krapac János diakóvári, V. 24: Vucsich Rókus zengg-modrusi pp-öt, 1911. I. 21: Bauer Anton c. érs-et, III. 8: Csernoch János kalocsai érs-et, III. 9: Várady Lipót győri, III. 18: Széchényi Miklós váradi, V. 14: Glattfelder Gyula csanádi, XI. 15: Mikes János szombathelyi, XII. 16: Hosszú Vazul g.k. szamosújvári, 1912: Papp Antal g.k. munkácsi pp-öt, VIII. 20: Szmrecsány Lajos egri érs-et, XI. 4: Frentiu Valeriu g.k. lugosi pp-öt, XI. 20: Csernoch János esztergomi érs-et, XII. 2: Hornig Károly bíb-t, 1913. VI. 23: Miklósy István g.k. hajdúdorogi pp-öt, VII. 1: Gossmann Ferenc cpp-öt, 1914. I. 11: Novák István g.k. eperjesi pp-öt, V. 4: Várady Lipót kalocsai érs-et, V. 25: Csernoch János bíb-t. - Akaratának megfelelően holttestét nem balzsamozták be, mégis ép maradt. 1951. VI. 3: b-gá, 1954. V. 29: sztté avatták. Ü: aug. 21. - M-ul: Motu proprio az egyh. zenéről. Ford. Pöschl Vilmos. Bp., 1929. - Uaz. Ford. Werner Alajos. Bp., 1940. - Utóda 1914. IX. 3: XV. Benedek. →Szent X. Pius Papi Testvériség T.J.

Arácsy János: ~ p. élete. Bp., 1904. - Czaich Árpád Gilbert-Fráter Aladár: ~ p. életének ée uralkodásának tört. napjainkig. Uo., 1907. - Végházi: A róm. p. izenete a munkások állapotáról. 3. kiad. Uo., 1913. - Hirschler József: ~ p. síremléke. Kolozsvár, 1923. (Klny. Erdélyi M. Lányok Lapja) - Facchinetti, Vittorino: ~ p. lelke. Ford. Uzdóczi Zadravecz István. Bp., 1935. - A 12 Pius. Uo., 1943:328. - Kat. Szle 1951:2/3. sz. (Fekete Szilveszter: A század szt főpapja: ~); 1952:25. (Rivó Zoltán: ~ végleges nyugvóhelyén); 1954:119. (~ a szt p.) - Vigilia 1951:393. (Török Jenő: B. ~ p.); 1954:395. (Radó Polikárp: A 20. sz. szt tanítója), 548. (g.h.: Kiadják ~ p. leveleit); 1981:348. (Bíró Bertalan: ~ p. üzenete a m-oknak) - LThK VIII:538. - Hergenröder Miklós: Szt ~ egyházzenei reformjának mo-i tört. Győr, 1957. (dissz.) - BS X:907. - Mondin 2001:639.