🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pettkó
következő 🡲

Pettkó Béla, alsópetőfalvi (Lugos, Krassó vm., 1863. jún. 9.-Bp., 1942. febr. 23.): levéltárnok. - A középisk-t Nagykőrösön és 1881: Bpen, a bölcseletet 1885: Bécsben végezte, ahol 2 é. az Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung m. áll. ösztöndíjas kültagja; 1891: a bpi tudegy-en joghallg. 1885-86: Rómában és Capestranóban tört. kutatásokat végzett. 1885. VIII. 5: az Orsz. Levtár munk. - 1880-96: nagybátyja, Szilágyi Sándor (1827-99) történetíró anyaggyűjtő, okl-másoló segítője. 1889-96: a Történelmi Tár és Szilágyi S. műveihez ~ készítette a mutatókat. - Cikkei: Századok (1882: Nagy férfiak toborzása Mo-on I. Frigyes Vilmos porosz kir. számára 1732-1735-ben, 1887: Kemény János komornyiksága, 1888: A Miske-család levelesládájából, 1890: Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról, Egy magyar vers 1670-ből); Történelmi Tár (1882: Bornemissza Anna hozománya, Kassa város szegyh-ának kincsei 1516-ból és 1552-ből, Owári János érdekes emlékkv-e a 17. sz-ból, 1883: Adalékok János kir. uralkodásának tört-hez, Kassa város kincstára 1643-44, A Kassai-család tört-hez, Kassa város eskü és szabályzati kv-e, 1884: A tiszántúli vm-k, várak birtokosainak följegyzése 1563-ból, Eszterházy Miklós emlékirata az 1631. tavaszi hadjáratról, 1887: Sulyok György végrendelete, Női ruhaértékek a 16. sz-ban, Barcsay Druzsiána hozománya, Belgrád és Sabácz feladása tört-éhez, Chorom Dorottya levele fia kiszabadítása ügyében, A pécsi isk. tört-éhez, 1888: Régi gúnyversek, I. Prépostváry Zsigmond, A Kendy-féle összeesküvés, 1889: Az 1620. I. 15. szövetséglevél variansai, Szamosközy István tört. maradványai, 1890: A Kürthy család levtárából, 1891. II. Rákóczy György kormányzói utasítása, Az 1655. pozsonyi ogy. tört-éhez stb.); Nagy Iván (1900: Vörösmarty Mihály vérségi összeköttetései). - M: Alvinczi Péter okmánytára. Diplomatarium Alvinczianum. 3. köt. 1685-89. Közzétette Gergely Samuval. Bp., 1887. (M. tört. emlékek. Monumenta Hungariae historica. 1. oszt. Okmánytárak. 18. köt.) - Pótlék Tagányi Károly jegyzékéhez az orsz. levtárban található nemes leveleknek. Uo., 1888. (Turul melléklete) - A királyi kv-ek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, cím, címer, előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Összeáll. Illésy Jánossal. Uo., 1895. - Kapisztrán János levelezése a magyarokkal 1444-1456. Uo., 1900. (Klny Tört. Tár) - Szabolcs vm. levtárának, mohácsi vész előtti oklevelei. Összeáll. Karlovszky Endrével. Nyíregyháza, 1901. - Nemzetségi zsebkv. 2. köt. Nemes családok. [Szerk.] Reiszig Edével. Bp., 1905. - A nagykárolyi gr. Károlyi-család összes jószágainak birtoklási története. [Összeáll.] Uo., 1911. - Bpen 1899-1901: Komáromy Andrással a Nagy Iván családtört. értes. (10 füz.) társszerk-je. 88

Szinnyei X:1080. (a Nagy Iván sajtóhibával 1888[!]-1901) - Nemz. Újs. 1942. II. 26. - Bíró 1955:478. - Gulyás/Viczián XX.