🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pócs
következő 🡲

Pócs Éva (Bp., 1936. jún. 27.–): néprajzos, néphitkutató, egy. tanár. – Szülők: Lajos, Kozma Ilona. 1959–60: a Néprajzi Múz. gyakornoka, 1960: az Eötvös Loránd Tud.egy. m. szakos középisk. tanári és muzeológusi okl. szerzett. Szolnokon, a Damjanich János Múz. s.muzeológusa, muzeológusa, 1965–68: Bpen az ELTE Néprajz Tanszékén aspiráns, 1968–82: MTA Néprajzi Kutatóint. munk., 1982: az irod. (néprajz)tud. kandid. 1985–: a „Boszorkányság és boszorkányüldözés a kora újkori Mo-on” kutatócsop. vez., a Néphit Archivum létesítője; 1989-ig az MTA Néprajzi Kutatóint. tud. főmunk., 1988–93: Janus Pannonius Tud.egy. Bölcs.Kar Néprajzi Tanszék mb. előadója, 1990–96: tud. oszt.vez., nyugdíjas részmunkaidős; 1993–98: a Pécsi Tud.egy. docense, 1999–: egy. tanára.1996–: a „M. néphit enciklopédia” kutatás szervezője, 1997–2000: tud. oszt.vez., 1998: a néprajztud. dra. 2000–: „Néphit, vallás és vallásos folklór Gyimesben” kutatás vez-je. 2001: nyugdíjas részmunkaidős főmunk. A M. Néprajzi Társ., a SIEF, az ISFNR és a Folklore Fellows tagja. 2004: Herder-díjas. – Közrem. Nagy valláskalauz. 670 vallás, egyh. és kultusz, világnézeti-vallási mozg. és társ., valamint vallásfil. isk. lex-a. Írta Gerhard J. Bellinger. Ford. Viola József. Bp., 1993. – „Bételjesítem Isten akaratját...” A lészpedi szent leány látomásai. Írta Jánó Ilona . Közread. Kóka Rozália. Közrem. Pozsony Ferenccel. Bp. (ny. Pécs), 2006. (Fontes ethnologiae Hungaricae 3.) – M: Zagyvarékas néphite. Bp., 1964. (Néprajzi Közlem. 3–4. sz.) – A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Uo., 1965. (U. az 3–4. sz.) – M. népr. lex. 1–5 köt. (Résszerk.) Uo., 1977–1982. – Die Komponenten der Glaubenswelt von Nógrádsipek. Bp., 1982. (Folklór, folklorisztika és etnológia, 44.) – Gondolatok a mo-i boszorkányperek néprajzi vizsgálatához. Uo., 1983. (U. az, 59.) (Ethnographia, 1983: 1. sz.) – Tér és idő a néphitben. Uo., 1983. (U. az, 61.) (Ethnographia, 1983: 2. sz.) – Képes m. néprajz. Bihari Annával. Uo., 1985. – M. ráolvasások. 1–2. köt. Uo., 1985–1986. – „Szem meglátott, szív megvert”. M. ráolvasások. Uo., 1986. (Prométheusz kvek 11.) (2. kiad. 2000) – Tündér és boszorkány DK- és Közép-Európa határán. Uo, 1986 [!1988] (Folklór, folklorisztika és etnológia, 135.) (Ethnographia, 1986: 2-4. sz.) – Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe. Helsinki, 1989. (FF Communications 243.) – Mo-i boszorkányperek. A boszorkányüldözés kisebb dokumentumai 1–2. köt. Összeáll. Klaniczay Gáborral, Kristóf Ildikóval. Uo., 1989. – Tündérek, démonok, boszorkányok. Uo., 1989. (4D sorozat) – Ősök, táltosok, szentek. Tanulm-ok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Szerk. Voigt Vilmossal. Uo., 1996. – Élők és holtak, látók és boszorkányok. Mediátori rendszerek a kora újkor forrásaiban. Uo., 1997. (Néprajzi tanulmányok) (ang-ul Between the Living and the Dead. Ford Rédey Szilvia, Michael Webb. Uo., 1999, új lny. 2000). – Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Uo., 1998. (Tanulm-ok a transzcendensről 1.) – Demonológia és boszorkányság Európában. Bp., 2001. (Studia Ethnologica Hung. 1.) – Két csíki falu néphite a századvégen. Uo., 2001. – Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Uo., 2001. (Tanulm-ok a transzcendensről 2.) – Sors, áldozat, divináció. Pécs–Bp., 2001. (Janus/Oziris kvtár. Studia Ethnologica Hung. 2.) – Közösség és identitás. Szerk. Uo., 2002. (U. az. 3. ) – M. néphit Közép- és K-Európa határán. Vál. tanul-ok. Uo., 2002. – Mikrokozmosz, makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Uo., 2002. (Tanulmányok a transzcendensről 3.) – Folyamatok és fordulópontok. Tanulm-ok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Uo., 2003. (Studia Ethnologica Hung. 4.) – Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Szerk. Uo., 2004. (Tanulm-ok a transzcendensről 4.) – Múlt és jelen. Tud. konf. Marcaliban, 2002. V. 13–15. Szerk. Uo., 2004. (Studia Ethnologica Hung. 5.) – Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tud. konf. Marcaliban, 2002. V. 13–15. Szerk. Uo., 2004. (U. az. 6.) – Demons, spirits, witches. 1–3. db. Szerk. Klaniczay Gáborral. Bp.–New York [N.Y.], 2005. – Folk Religion and Folk Belief in Central-Eastern Europe. (Special issue. Guest ed. ~) Bp., 2005. (Acta Etnographica 2.) – Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Uo., 2007. (Tanulmányok a transzcendensről 5.) – Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben.Uo., 2008. (U. az 6.) – Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján, 2005. X. 7–9. Szerk. Uo., 2008. (Studia Ethnologica Hungarica 9.) – „Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Uo., 2008. (U. az. 8.) – Álmok és látomások a 20–21. századból 1. Szerk. Keszeg Vilmossal, Peti Lehellel. Uo., 2009. (Fontes Ethnologiae Hungaricae 6.) – Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tud.közi megközelítésben. Szerk. Uo., 2010. – Bpen 1998–2004: A magyarországi boszorkányság forrásai 1–4 köt.; 1998–2008: a Tanulmányok a transzcendensről 1–6 köt.; 2000–2009: Studia Ethnologica Hungarica. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének Kiadványai 1–9 köt.; Pécs– Bpen; 2005–2009: a Fontes Ethnologiae Hungaricae 1–8 köt. Bp-Pécsett; 2005–2008: Demons, Spirits, Witches 1–3. köt. (Series ed. Gábor Klaniczayval) Bp.–New York sorozatok szerk-je. – Álneve: 1959–74: Cs. Pócs Éva 88

M. népr. lex. IV. – M. ki kicsoda? 1990. – Ki kicsoda? 2000:1294.