🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi
következő 🡲

Pécsi Bálint, Valentinus de Quinqueecclesiis, OP (15. sz.): szerzetes. - 1490: a szlavón vikariátus feje. 1493: Sienában szentencia-előadásokat tartott, majd baccalaureus és magister. 1495: a m. rtart. helynöke, majd a budai domonkos főisk. régense. 1497: budai priorátusa alól fölmentették, mert nem tudta egyszerre ellátni a priori és régensi teendőket. V.S.

Harsányi 1938:252.

Pécsi Erzsébet, RSCJ (Mohács, Baranya vm., 1897. okt. 10.-Pressbaum, Bécs mellett, Au., 1982. júl. 12.): szerzetesnő. - Apja János r.k. földműves, anyja Petre Ágnes r.k. htb. ~ P. Katalin ikertestvére. 1922. VI. 24: Bpen lépett a →Szent Szív Társaságba. 1925. XII. 12: első, 1932. VI. 12: örök fog-át Grácban tette. 1925: szakácsnő Grácban, 1935: a →Philippineumban sekrestyés is. 1949: a →Sophianumban vasalónő, 1950: Pressbaumban élelmiszerraktáros, ebédlős, 1963: házimunkákat végzett, 1977-től betegeskedett. r.k.

Pécsi Géza (Pécs, Baranya vm., 1927. máj. 22.-): tanár. -1948: Pécsett a Zenekonzervatórium ének-zongora, 1951: a Ped. Főisk. m., ének, zene szakán végzett. A siklósi, majd a komlói ált. isk-ból vallásossága miatt elbocsátották, 1956: a tanári pályát is el kellett hagynia. A TEFU autójavítóban fizikai munkás. 1958: a pécsi 500. Szakmunkásképző Int-ben koll. nev., majd m-tört. tanár. Az énektanítás nélküli int-ben 150-200 tagú vegyeskart szervezett, orsz. sikereket ért el. Új módszereként elindította a komplex műv. nevelést. 1970 u. megyei és orsz. szakreferens, 1980: koncepciós eljárással eltávolították a pályáról. Egészsége megromlott, 1981: nyugdíjas. 1986-92: kutatói állást vállalt a pécsi egy-en. Részt vett Pécs egyházzenei életében és a Kolping mozg-ban. Kulcs a muzsikához c. tankv- és kazettasorozatot dolg. ki. - 1998: közt. arany érdemkereszttel tüntették ki. Va.D.

Pécsi Gusztáv (Brassó, Brassó vm., 1874. szept. 2.-Nagyölved?, 1947. márc. 16.): germanikus, szerkesztő. - A gimn-ot Bpen és Esztergomban végezte. 1893. X. 27: a CGH tagja lett. 1899. X. 28: pappá szent., teol. dr. 1900. V. 31: hazatért, Ipolyságon kp., 1902-41: az esztergomi szem. fil. tanára, 1904: pref-a, majd a kisszem. spirituálisa. 1918-tól haláláig Nagyölved plnosa. - M: Cursus brevis philosophiae. 1. köt. Logica. Metaphysica. Esztergom, 1906; 2. köt. Cosmologia. Psychologia. Uo., 1907; 3. köt. Theodiceae. Uo., 1909. - Egyh. beszéd Szt Adalbert pp. és vt. ünnepére. Uo., 1906. - Az ige testté lőn. Karácsonyi színmű 4 fv-ban. Uo., 1907. - A modern fiz. axiómák válsága. Bp., 1907. - Newton rendszerének haldoklása. Válasz Sebeszta O. úrnak... Esztergom, 1908. - Napkeleti bölcsek. Karácsonyi színmű 4 fv-ban. Uo., 1910. - Crisi degli assiomi della fisica moderna. Roma, 1910. - Die falschen Gesetze über die Bewegung... Uo., 1911. (Ol-ul Le false leggi sul moto... Uo., 1911). - Garcia Moreno. Tört. dráma a 19. sz-ból, 1869-75. 6 fv. Uo., 1913. - Les nouvelles lois du mouvement. Lille-Paris, 1914. - Einstein relativitási elméletének bírálata. Bp., 1923. (ném-ül Innsbruck, 1923) - A relativitás elméletének liquidálása. A Napsebesség kiszámítása. Bp., 1924. (ném-ül Regensburg, 1925) - 1910. VII. 3-1916. I. 16: kiad. az Esztergom c. egyhm. hetilapot, 1933. I-1935. VII: munk. a komáromi Nemzeti Kultúra m. kisebbségi tud. szemlének. 88

Veress II:271. - Schem. Tyr. 1933:292. - Pilinyi 1943:10. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:27. - Gulyás/Viczián XX.

Pécsi Gyula (*Marosvásárhely, Maros szék, 1872): egyházi karnagy. - Zenét magántanulóként Langer Viktortól, Hauser Miksától és Pischinger Alajostól tanult. 40 é. szolgálata idején a bp-tabáni, a bp-vízivárosi és az óbudai r.k. tp-ok, 1936: az újpesti plébtp. karnagya. - Szerzeményei: misék, betétek, világi karok. 88

Molnár 1936:460.

Pécsi Jakab (†Gyulafehérvár, 1515. aug. 3.): kanonok. - Péter fia. 1465: a natio Hungarorum tagjaként a bécsi egy-en tanult. 1463: baccalaureus artium, 1468: magister artium. 1481. XII. 21: a lemondott Schleuning Gergely helyébe Geréb László pp. kinevezte kolozsvári plnosnak. 1482: ~ néven fordul elő. 1498: még mindig kolozsvári plnos. 1500/02: gyulafehérvári knk., vicarius generalis (utóbbiban utóda 1503: Melchior de Rákos). V.S.

Memoria Trans. (1843):LXVII. (s.v. 18. Jacobus de Kolozsvár); LVII. (egy Jakab 1491: krasznai főesp.) - Tonk 1979:244. (812.) - Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. (Konrad G. Gündisch: Die Führungsschicht von Klausenburg [1438-1526]) München, 1987. I:151.

Pécsi János (14. sz.): fölszentelt püspök. - A teol. magistere, 1386-87: váradi knk. Czudar János váradi mpp. helynöke, fszt. árgyasi (Argentanus?) pp. 88

Bunyitai II:113. - Schem. Mv. 1896:123. (s.v. Joannes de Quinqueecclesiis; cons. ep. Argentanus) - Eubel I:105. (János, é.n. árgyasi pp.)

ez új 2008. aug. 15.

Pécsi József (Gecse, Veszprém vm., 1899. júl. 28. - Gönyű, 1952. febr. 14.): ogy. képviselő. - 6 el. és mezőgazd. szakisk. végzett. 1917/18: tüzér tizedesként az olasz fronton harcolt, azután a kb. 30 kat. hold birtokán gazdálkodott, melyhez bérelt is földet. 1931-ig Gecsén, azután Gönyün, 1935/41: Győrszentivánon 1941-: Gönyűn élt. 1945 tavaszán a falu nemz.  biz. és a földigénylő biz. eln., a Független Kisgazdapárt (FKgP) helyi szervezeténak megalakítója és vmi választmányának tagja. XI. 4: a párt Győr-Moson és Sopron vmi listáján nemz.gyűl. képviselő. 1947. VIII. 6: kilépett a Kisgazdapártból,  csatlakozott a Demokrata Néppárthoz (DNP). VIII. 31: a →kékcédulás választás után újra ogy. képviselő. X. 22: a DNP képviselőcsoportja egyik aleln. Ellenezte az isk. államosítását, mandátumát az ogy. 1949. IV. 12: föloszlatásáig megtartotta. 1945-49: a vmi that. biz. tagja, részt vett a KALOT és a M. Parasztszöv. szervezésében, utóbbinak vmi eln. 1949: visszavonult a politizálástól, a megmaradt 25 holdas birtokán gazdálkodott; 1950: kulákká nyilvánították, 1951: földjét a helyi termelőszövetkezet tagosította; sorozatos zaklatások siettették halálát. 88

Ogy. alman. 1947/49. Bp., 2005. - Gulyás-Viczián XX: (kz-ban)

Pécsi Katalin, RSCJ (Mohács, Baranya vm., 1897. okt. 10.-Pressbaum, Bécs mellett, Au., 1953. okt. 19.): szerzetesnő. - Apja János r.k. földműves, anyja Petre Ágnes r.k. htb. ~ P. Erzsébet ikertestvére. 1922. VI. 24: Bpen lépett a →Szent Szív Társaságba. Bécsben 1925. XII. 12: tette első, Pressbaumban 1931. XII. 31: örök fog-át. 1925: Bécsben a házt-ban, 1928: Pressbaumban a kertben dolg., ebédlős. r.k.

Pécsi Lukács, Pechi (Pécsújfalu, Sáros vm., 1548-Nagyszombat, 1604): jegyző. - Az esztergomi kápt. ügyvivője és jegyzője volt. 1595 k. Nagyszombatban élt saját házában, orvoslással, s különösen botanikával foglalkozott. Vsz. fszt. pap volt. - M: Epitome Rerum Hungaricarum. Írta Ransanus Petrus. Eliminatione ~. Nagyszombat, 1579. - Kalendarium. Es ez mostani M. D. LXXIX. Esztendőben törtenendő neminemü dolgokrul; Annak fölötte, az időnec naponkent következendő állapottjarul iratot Itelet. Írta Slovacius Peter. Ford. Uo., 1579. - Calendariom es ez Mostani M. D. LXXXXI. esztendőben törtenendő dolgokrul. Írta Fontanus Balint. Ford. Uo., vsz. 1591. - Szent Ágoston Doctornac elmelkedő: magan beszélő: es naponkent valo imadsagit: az keresztyen az attyafiáknac epületire, magyarra fordeta. Uo., 1591. - Az keresztyen Hadakozásnak Tüköre. Uo., 1591. - Az keresztyen Szuzeknec tisztesseges koszoroia. Uo., 1591. - Hasznos orvossag. Minden lelki betegsegek ellen, ez mostani tantorodasoc, es Tevelygesekben az igazsag szeretőknec hasznokra és örökce valo nevedekensegekre igen rövideden keszettetett. Uo., 1597. - Calendariom... Írta Craccai Bernát. Ford. Uo., vsz. 1597. - Az test kornyvl valo het irgalmassaganac chelekedetiről. Mellyeknec gyakorlasat aianlya minden keresztyen atyafiainac. Uo., 1598. 88

Zelliger 1893:393. - Esztergom vm. 1908:155. (s.v. Péchi) - Szinnyei X:661.

Pécsi Osvát, Osvaldus de Quinqueecclesiis, OP (15-16. sz.): szerzetes. - 1488: Bolognában, 1490: Kölnben teol. hallg. 1498: engedélyt kapott, hogy bármely egy-en szentencia-előadásokat tartson, majd megszerezte a magisteri címet. 1515-18?: a m. rtart. provinciálisa. - Utóda 1518: Pécsi László OP. V.S.

Harsányi 1938:254.

Pécsi Pál (†1409): horvát és szlavón bán. - 1389-98: udvari ifjú, 1402: fejéri ispán és csókakői várnagy, 1404-06: dalmát-horvát és szlavón bán, 1404. XII. 4-1406. II. 9: az auránai perjelség kormányzója, 1408: a Sárkányrend tagja. T.E.

Mályusz 1984:334. - Engel II:188.

Pécsi Sebestyén (Bp., 1910. okt. 29.-Bp., 1991. máj. 8.): karnagy, orgonaművész. - Az esztergomi tanítóképzőben tanítói és kántori okl-et szerzett, 1930-36: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n Kodály Zoltántól zeneszerzést, Harmat Artúrtól egyhzenét, Zalánfy Aladártól orgonálni tanult. 1937-42: az újpesti Erkel Ferenc Zeneisk. tanára, majd ig-ja, 1940-65: a Szt István-baz. orgonistája, 1940-80: nyugdíjazásáig a Liszt F. ZF orgonatanára. - Orgonaművészként bejárta az egész világot, szerepelt a rádióban és a tv-ben, zenei versenyeknek volt zsűritagja. Bach, Liszt, Hindemith és Kodály műveivel 14 hanglemeze jelent meg hazai és külf. lemezgyártóknál. - 1938: a Szt István c. szimfonikus zenei költeményével pályadíjat nyert. - M: Orgonaisk. Bp., 1960. (4. kiad. 1979) - Liszt orgonaművei. Közreadta. Uo., 1961. (2. kiad. 1970) - Az orgonajáték művészete. Uo., 1965. - M. orgonazene. 1-2. köt. Közread. Uo., 1966. (3. kiad. 1973), 1969. (3. kiad. 1976) - Az orgona. Uo., 1975. 88

Molnár 1936:460. - M. műv. lex. 1938. - Ker. m. közéleti alm. II:831. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1988:355. - Gulyás/Viczián XX.


Pécsi József (Gecse, Veszprém vm., 1899. júl. 28.–Gönyű, 1952. febr. 14.): ogy. képviselő. – 6 elemit és mezőgazd. szakisk. végzett. 1917/18: tüzér tizedesként az olasz fronton harcolt, azután a kb. 30 kat. hold birtokán gazdálkodott, melyhez bérelt is földet. 1931-ig Gecsén, azután Gönyűn, 1935/41: Győrszentivánon 1941–: Gönyűn élt. 1945 tavaszán a falu nemz. biz. és a földigénylő biz. eln., a Független Kisgazdapárt (FKgP) helyi szervezeténak megalakítója és vmi választmányának tagja. XI. 4: a párt Győr-Moson és Sopron vmi listáján nemz.gyűl. képviselő. 1947. VIII. 6: kilépett a Kisgazdapártból, csatlakozott a Demokrata Néppárthoz (DNP). VIII. 31: a →kékcédulás választás után újra ogy. képviselő. X. 22: a DNP képviselőcsoportja egyik aleln. Ellenezte az isk. államosítását, mandátumát az ogy. 1949. IV. 12: föloszlatásáig megtartotta. 1945–49: a vmi that. biz. tagja, részt vett a KALOT és a M. Parasztszöv. szervezésében, utóbbinak vmi eln. 1949: visszavonult a politizálástól, a megmaradt 25 holdas birtokán gazdálkodott; 1950: kulákká nyilvánították, 1951: földjét a helyi termelőszövetkezet tagosította; sorozatos zaklatások siettették halálát. 88

Ogy. alman. 1947/49. Bp., 2005. – Gulyás–Viczián XX: (kz-ban)