🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány
következő 🡲

Pázmány Miklós, panaszi, gr. (Panasz, Bihar vm., 1622. nov. 19.-1662 után): veszprémi főkapitány. - P. György (†1627) fia. Neveléséről érs. nagybátyja, P. Péter gondoskodott, birtokot is vett neki Morvao-ban, és közbenjárására gr. rangot kapott. 1633: Grác, 1634-36: Nagyszombat, majd Bécs és Alamóc jezsuita isk-iban tanult 1639. XII. 1: Rómában belépett a JT-ba. 1641. V. 17: Bécsbe ment, majd Grácban fil-t tanult. 1642. VIII. 7: Judenburgban elbocsátották a r-ből. Párizsban járt, 1642: hazatérve megnősült, Jakusits György özvegyét, Hetesi Pethe Rosinát (†1650) vette feleségül. Gyakran tartózkodott mostohafia, Jakusits Imre birtokain. Pápa majd Veszprém főkapitánya. 1659: a Jakusits családdal birtokpöre volt. 1662: végrendelkezett, további sorsa ismeretlen. - M: Praxis et Usus Schedae Menstruae. Köln, 1639. - Arbor scientiae boni et mali (kiadására 2000 Ft-ot hagyott testamentumában, a mű sorsa azonban ismeretlen). 15 levelét Jenei Ferenc adta közre, egyetlen verse pedig Zrínyi Miklós 1651: megjelent köt-ébe másolva maradt fenn (M. Kv-szle 1882:248). Bi.I.

Szinnyei X:617. - A Veszprém M. Múz-ok Közlem. 1963:161. (Jenei Ferenc: ~ veszprémi főkapitány) - Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782). Graz, 1965:65. - Cat. SJ Au. II:699.

A kétszer aláhúzottak  újak! Korrektúra után kiveendő az aláhúzás!

Pázmány Péter, panaszi, SJ (Nagyvárad, Bihar vm., 1570. okt. 4.-Pozsony, 1637. márc. 19.): prímás-érsek, bíboros. - Atyja Bihar vm. alispánja, kálvinista volt. Megözvegyülve a kat. Tholdy Borbálát vette feleségül, aki ~t 13 é. korában megtérítette. ~ Váradon és Kolozsvárt a jezsuitáknál tanult. Nagy hatással volt rá →Szántó István SJ. 1587: belépett a JT-ba, Krakkóban novíc., a fil-t Bécsben, a teol-t 1593: a róm. jezsuita koll-ban végezte, ahol elöljárója volt Bellarmin Szt Róbert. 1596: pappá szent., 1597: teol. dr. - Grácba küldték a koll. pref-ának. 1598: a gráci egy-en logikát, erkölcstant és term-tant tanított. 1601: Vágsellyére rendelték missziósnak. Itt ismerte meg Forgách Ferenc nyitrai pp-öt. ~ missziója során megtérítette Forgách Miklóst és Zsigmondot, Thurzó Kristófot és Esterházy Miklóst. 1603: ismét Grácban teol. tanár. 1607: a közben esztergomi érs-ké lett Forgách F. maga mellé vette. ~ 1608: a JT képviselője volt a pozsonyi ogy-en, s ált. föltűnést keltett a bécsi békekötés 8. pontja ellen szóló beszéde, mely megtagadta a jezsuitáktól a birtokszerzés jogát. Hatására Forgách érs. 1615: Nagyszombatban zsin-ot tartott a papság megújítása céljából. Az érs. kezdeményezésére és II. Mátyás kérésére V. Pál p. fölmentette ~t szerz. fogadalma alól, s 1616. IV. 15: turóci prép-tá, IX. 28: esztergomi érs-ké nevezte ki. 1617. III. 12: pp-ké szent. - A m. kat. megújulás vezéralakja lett, kb. 30 főúri családot térített vissza az Egyh-ba (pl. Erdődyeket, Draskovichokat, Pálffyakat, Hallereket, Kornisokat, Bosnyákokat, Koháryakat, Zrínyi Györgyöt, Bethlen Gábor özvegyét, Brandenburgi Katalint és Rákóczi György fejed. testvérét, Pált). Különös gondja volt a papnevelésre. 1619: Nagyszombatban, 1623: Bécsben papnev. int-et (→Pázmáneum), 1635: Nagyszombatban m. tudegy-et fil. és teol. karral (a mai bpi tudegy.), Pozsonyban jezsuita koll-ot és gimn-ot, Érsekújvárt és Körmöcbányán ferences ktort, összességében 3 nagyobb és számos kisebb intézményt alapított. - 1618: az ogy-en főleg ~ érdeme volt II. Ferdinánd megválasztása. A Bethlen Gáborral folytatott béketárgyaláson a kir. képviselője. I. Rákóczi Györgyöt vissza tudta tartani a prot. és török szövetségtől. A kir. 1632: Rómába küldte, hogy bírja rá VIII. Orbánt a fr-svéd szöv. megbontására és egy új törökellenes szöv. létrehozására. Küldetése nem járt sikerrel. 1629. XI. 19: bíb. Sírja a pozsonyi Szt Miklós-tp-ban. Nagyszombati kvtárát a ferencesekre hagyta, az 1683-i tűzvészben elégett; pozsonyi kvtára beolvadt a jezsuita koll. kvtárába. -

~ a trienti zsin. utáni ellenreformáció vezéralakja. Térítéseivel, vitairataival (ezek összegzése a Kalauz), isk-k, szem-ok, s főként  a →nagyszombati egyetem megalapításával az egyh. élet és a művelődés ter-én meghatározó szerepe volt a mohácsi vész utáni kibontakozásban. Az újabb (20. sz. végi) kutatások kiegyensúlyozottabban méltatják pol-ját (ti. hogy nem volt a Habsburgok feltétlen híve), az erdélyi fejedelmekhez fűződő  kapcsolatát. Az író ~ jelentőségét mindenki elismeri, Kosztolányi Dezső szerint „a m. próza atyja”. - Jelentős a gráci egyetemen 1603-07: tartott teol. kurzusa, a Theologia scholastica, mely a Aquinói Szt Tamás Summája bizonyos részeinek magyarázata a jezsuita →Ratio studiorum szerint. Főként a hitről szóló tractátust mélyítette el, s ezzel bekapcsolódott az akkor zajló kegyelemvitába. Egyes merésznek tartott tételeit elküldték a róm. jezsuita Kúriába cenzúrára, mely nem volt szigorú. ~ Domingo →Bañez OP és Luis de →Molina SJ között, részben Bellarmint, részben Valentiát követve kiegyensúlyozottabb álláspontot képviselt a kegyelem és a megigazulás kérdésében. Helyesen látta meg, hogy a kegyelem nem helyettünk cselekszik, hanem fölfokozza szabadságunkat: mindent Isten (a kegyelem) tesz, és mindent az ember (szabadság), de más-más szinten. ~nak volt érzéke a fejlődés iránt: Aquinói Szt Tamást nem szolgai módon követte, hanem az ő szellemében tovább gondolta a problémákat, figyelve a hit belső logikájára, és megrostálva a korabeli teol-okat. Theologia scholastica c. jegyzeteinek (2005: Egy. Kvtárban) olyan jelentőséget tulajdonított, hogy egyeteme számára tankveknek szánta; ezért kiegészítette a Kalauzból, új lapokat toldott be, hogy bizonyos tételeket jobban kifejtsen. Remélhetőleg a minap elkezdett kritikai kiadás figyelembe veszi ezeket a „rétegeket” (minderről bővebben: Szabó Ferenc: A teológus ~). - Szobra Della Vedova ol. szobrász műve (1882) carrarai fehér márványból az esztergomi baz-ban, Radnai Béla ~-szobra Bpen 1914. VIII-1949: állt az V. ker. Apponyi téren. 1898: megalakult a Kat. Írók és Hírlapírók Pázmány Egyesülete, a bpi kir. m. tudegy. 1921. VI. 13-1950. IX. 15: viselte nevét, 1935: a m. kir. posta Helling Ferenc és Légrády Sándor tervezésében (Szelepcsényi György esztergomi érs. egykorú rajza és Temple János festménye alapján) 6 címletű bélyegsorozattal, a M. Nemz. Bank 2 pengős emlékpénzzel örökítette meg. 1950 e. Pesthidegkúton, Újpesten, Kispesten, Pesterzsébeten, Rákospalotán (1991-től ismét) és Soroksáron utca, Rákoscsabán körút, Bp. V. ker-ében tér őrizte nevét. 1991: Bp. XI. ker-ében sétányt neveztek el róla. 1983 óta a bpi Hittud. Akad. névadója. - M: Theses Philosophicae. Grác, 1600. - Assertiones philosophicae de corpore naturali... Uo., 1600. - Felelet az Magiari Istvan Sarvari Praedicatornac az Orszag romlasa okairul irt köniuere. Nagyszombat, 1603. - Kempis Tamasnak Christus követeserül Négy könyuei. Ford. Bécs, 1604. - Az mostan tamat vy tudomaniok hamissaganak a Tiiz nilvan valo bizonisaga. Grác, 1605. - Keresztyeni Imadsagos Keonyv. Uo., 1606. - Kereztieni Felelet... az Gyarmathi Miklos Helmeczi Praedicatornak... Monoszloi Andras a Veszperiny Püspök es Posoni Prepost könyue ellen irt csacsogasira. Uo., 1607. - Az Nagi Calvinvs Ianosnac hiszec egy Istene, Az az: Az Calvinvs ertelme szerent valo igaz magiarazattia az Credonac: Mely az Caluinus tulaidon könyveiböl, a hyuen, es igazán egybe szedettetet, az Cáluinista Atiafiaknac lelki eppületekre, es vigasztalasokra. Nagyszombat, 1609. - Egy Keresztien Predikatortvl. Az nevezetes tanitohoz Alvinczi Peter Vramhoz Iratot eot szep level. I. Az Papistak Baluaniozasárul. II. Minemü szabadsághot aggianak az Papistak, az Hittel kötött foghadásnak fel bontasára. III. Mint tanicsak az Papistak, hogy iob az Papnak hazasságh kiüül latorkodni, hogy sem hazas társhoz kötelezni maghat. IV. Egy Papista embernek ennihany esztelen dolgokrul valo kérdezkedesirül. V. Mely meltatlan neuezik a Baluaniozoknak es Eretnekeknek az Luther es Caluinus köuetoyt. Pozsony, 1609. - Alvinczi Peternek sok tetovazo kerenghesekkel, és czeghéres gyalazatokkal fel halmozot feleletinek, röuijd és keresztyeni szelidségghel való megh rostalasa. Uo., 1609. - Szt Ignácz a Iesvz kisded Társasága fondálóinak élete. Róma, 1609. - Posonban löt Praedikatio, ~ altal. Pozsony, 1610. - Penicvlvs Papporvm Apologiae Solnensis Conciliabuli. Uo., 1610. Jemicius P. álnéven. - Logi Alogi. Uo., 1612. - Isteni Igazsagra vezerleo Kalavz. Uo., 1613. - Az Calvinista Predikatorok igyenes erkeolcseu tekelletessegnek Tevkeore. Bécs, 1614. Lethenyei István álnéven. - Az Igazsagnak Gyeozedelme. Pozsony, 1614. - Csepregi Mesterseg. Uo., 1614. Szyl Miklós álnéven. - Diatriba theologica de visibili Christi in terris Ecclesia. Grác, 1615. - Csepregi Szegyenvallas. Prága, 1616. - Reovid Felelet ket Calvinista Keonyvecskere. Pozsony, 1620. Falsae originis motuum Hungariae succincta refutatio. Uo., 1620. - Vindiciae Ecclesiasticae. Bécs, 1620. - Rituale Strigoniense. Pozsony, 1625. - Az Sz. Irasrvl, es az Anyaszentegyházrúl, két rövid könyvecskék. Bécs, 1626. - Az setet haynal-csillag-utan budoso Luteristak vezetője. Uo., 1627. - Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis celebratae Tyrnaviae 1629. die 18. octobris. (A zsin. aktákhoz csatolva ~ 3 dolgozata: I. De Dioecesi Strigoniensi. II. De Religiosis Ordinibus. III. De nonnullis Privilegiis Archiepiscopi Strigoniensis Metropolitani, Primatis, Legati nati) Pozsony, 1629. - Bizonyos Okok, mellyek erejetül viseltetven egy fő ember, az uj vallasok toreből ki-feslet. Uo., 1631. - Dissertatio An Vnvm Aliquid, ex Omnibus Lvtheranis Dogmatibvs Romanae Ecclesiae adversantibus, Scriptura Sacra Contineat. Uo., 1631. - Breve Responsum ad Considerationem Johannis Hodikii Praedicantis Trenchiniensis. Bártfa, 1632. - A Romai Anyaszentegyház Szokásából minden Vasárnapokra es egy-nehany Innepekre Rendelt Evangeliumokrúl Praedikacziok. Pozsony, 1636. - De Festis et Dominicis. Krakkó, 1654. - Epistolae. 1-2. köt. Kiad. Miller Jakab Ferdinánd Buda, 1822. - Gyöngyök ~ összes műveiből. (Gyűjt. Vargyas Endre) Győr, 1867. - ~ levelezése 1605-25. (Kiad. Frankl Vilmos) Bp., 1873. - Egyh. beszédei. (Kiad. és átd. Burger Ignácz) Eger, 1875. - Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczi Györggyel. (Kiad. Beke Antal) Bp., 1882. - Anecdotorum P. P. specimina duo. (Kiad. Breznay Béla) Bp., 1885. - Válogatott egyh. beszédei. (Szerk., bev. és szótárral ellátta Bellaagh Aladár) Bp., 1889. - P. Kalauzának I. és II. kv-e. (Szerk., magy. és szótárral ellátta Bellaagh Aladár) Uo., 1893. - ~ összes munkái. M. sorozat. 1-6. köt. Bp., 1894; Lat. sorozat. 1-3. köt. Kiad. és s.a.r. a Hittud. Kar. Uo., 1894. - Munkáiból. S.a.r., előszó Fraknói Vilmos. Uo., 1904. - Válogatott munkái. Szerk. Bellaagh Aladár. Uo., 1906. - Összegyűjt. levelei. S.a.r. Hanny Ferenc. 1. köt. 1601-28. Uo., 1910; 2. köt. 1629-37. Uo., 1911. - A háborús idők imakv-e. Uo., 1915. - Kisebb imádságos könyv. Kolozsvár, 1924 (az első, Erdély elcsatolása után kiadott műve). - ~ ismeretlen levele a m. pálosok reformja ügyében. Közli Tóth László. Uo., 1930. - Prédikációi. 1-3. köt. S.a.r., előszó Petró József. Eger, 1931-33. - P. világa. Kiad., előszó Brisits Frigyes. Uo., 1933. (M. irod. ritkaságok 20.) - Műveiből. Előszó Sík Sándor. Uo., 1934. - 39 kiadatlan P. levél. Levtári jegyzékkel és vonatkozó okl-ekkel kiad. Galla Ferenc. Vác, 1936. - Ismeretlen m. kv-e. Okok, nem okok. Pozsony, 1631. Hasonmás kiad. Kiad. és jegyz. Stripsky Hiador. Bp., 1937. - Vál. munkái. Szerk. és előszó Baboss Ernő. Uo., 1942. (M. klasszikusok) - Kiadatlan levelei. Közli Iványi Béla. Körmend, 1943. - Újabb kiadatlan P. levelek. Kiad. Galla Ferenc. Uo., 1943. (Klny. Regnum Egyhtört. évkv. Szekfű emlékkv-e) - Remekei. S.a.r., előszó Sík Sándor. Uo., 1944. - Vál. írásai. Összeáll. Rónay György. Uo., 1957. - P. lelkisége. Szemelvények a ~ összes munkái c. sorozatból. Összeáll. Őry Miklós. Klagenfurt, 1964. - Válogatás műveiből. Vál. Őry Miklós, Szabó Ferenc SJ, Vass Péter. Bp., 1983. - Egy tudakozó prédikátor nevével íratott 5 levél (1613). S.a.r., utószó Bitskey István. A lat. idézeteket ford. Csonka Ferenc. Uo., 1984. - Helikon 1991: 3. sz.(Ötödik leveléből K. Jakab Antal részleteket közölt: Bálványozók és hittűl szakadtak c-mel). - 2000: megkezdék műveinek kritikai kiadását: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére (1603) S. a. r. Hargittay Emil. Bp., 2000. (~ Művei 1.) - Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a török birodalomrul és vallásrul (1605). S. a. r. Ajkay Alinka és Hargittay Emil. Bp., 2001. (~ Művei 2.) - Imádságos könyv (1631). S. a. r. Sz. Bajáki Rita és Hargittay Emil. Bp., 2001. (~ Művei 3.) - Kz-ai a bpi Egy. Kvtárban. - Álneve: Sallai István (RMNY II:1485.) - Utóda a kir. kancellárságban 1636: Lippay György, Esztergomban 1637. IV. 24: Lósi Imre. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 192. énekét. 88- K.I.-Sz. F.

Ambrasovszky Mihály: Kalauz. Eger, 1760. - Mednyánszky Alajos: P. P. legatio romana. Pest, 1830. - Podhradszky József: ~... élete. Buda, 1836. - Knauz Nándor: ~ sírja. Pest, 1859. (Klny. Religió) - Rimely Károly: Historia Collegii Pázmániani. Vác, 1865. - Frankl Vilmos: ~ és kora. 1-3. köt. Pest, 1868-72. - Szilágyi Sándor: Rákóczi és P. Pest, 1870. - Bartók István: ~. Élet és korrajz. Eger, 1878. - Jánosi János: ~. Tanulm. Bp., 1883. - Zádori János: ~ szobra Esztergomban. Esztergom, 1883. - Kőhalmi (Klimstein) József: ~ életr-a. Pozsony, 1884. - Bita Dezső: ~ érdemeiről. Bp., 1885. - Fraknói Vilmos: ~. Uo., 1886. - Pulszky Ágost: ~. Uo., 1887. - Schwicker, L. H.: P. P. Cardinal. Köln, 1888. - Zelliger 1893:388. - Pallas XIII:872; XVIII:422. - Huttkay Lipót: ~. Eger, 1897. - Zoványi Jenő: Theol. ismeretek tára. III:61. - Áldásy Antal: ~ élete 1570-1637. Bp., 1898. - Brühl Béla: A nemz. kincse. A 10 szobor. Lugos, 1898. - Vass Bertalan: Emlékbeszédek. Bp., 1902. - Szinnyei X:618. - Benedek Elek: Nagy m-ok élete. 4. köt. Bp., 1906. - Kovács Lajos Imre: P. Kalauza és Bellarmini Róbert disputatiói. Kassa, 1908. - Bangha Béla: Jellemrajzok a kat. egyh. életéből. Kalocsa, 1909. - Patay József: ~ egyetemes tört. felfogása. Kolozsvár, 1909. - Bendi Nándor: ~ prédikációi és az ókori klasszikusok. Székesfehérvár, 1910. - Szirmai Erika: ~ pol. pályája. Bp., 1912. - Dudek János: ~ fejlődése. Uo., 1913. -: Dogmatikai olvasmányok. Uo., 1914. - Pethő Sándor: Sorsok. Uo., 1914. - Werner Adolf: ~ 4 prédikációja. Uo., 1914. - Novák Lajos: ~ 1570-1637. Uo., 1915. - Istók József: Mit tett ~ a m. kat. egyh. érdekében? Igló, 1918. - Timon Ákos: ~ a jog és igazság védelmében. Bp., 1921. - A bpi Kir. M. ~ Tudegy. nagynevű alapítójának, ~nek 1925. VI. 6-án tartott szoborleleplezési ünnepélye. Uo., 1925. - Prohászka Ottokár: Összegyűjt. munkái. XII:303. Bp., 1927. - Petró József: ~ teol-ja. Uo., 1932. - Balanyi György: ~ népszöv. tervezete. Uo., 1933. - Greguss Ágost: Írói arcképek. Uo., 1934. - Baranyai Jusztin: ~ egy-e. Uo., 1935. - Erdélyi Gyula: P. szobra előtt. A P-egy. 300-ados jubileumára. Uo., 1935. - Kastner Jenő: ~ gráci évei. Uo., 1935. (Klny. Kat. Szle) - Kornis Gyula: P. személyisége. Uo., 1935. - Erdélyi Csilla: Arcok Erdély szellemi múltjából. Uo., 1935. - Vayer Lajos, ifj.: ~ ikgr-ja. Uo., 1935. (Klny. Századok) - Rónay György: P. m. elődei. Uo., 1936. (Klny. Theológia) - Regnum egyháztört. évkv. 1. köt. (Bp., [1936]: Csery-Clauser Mihály: P. P. irói műhelyéből), 2. köt. 1937: Uaz: A patrióta P.), 5. köt. (Bp., 1943: Galla Ferenc: Újabb kiadatlan P.-levelek) - Kornis Gyula: Le cardinal Pázmány (1570-1637). Paris, 1937. - Clauser Mihály: A patriota P. Uo., 1937. (Klny. Regnum Egyhtört. évkv.) - Félegyházy József: P. bölcselete. Uo., 1937. - Gerencsér István: A filozófus P. Uo., 1937. - Kelemen Krizosztom: ~ élete és működése. Uo., 1937. - Schütz Antal: A nemzetnevelő P. Uo., 1938. - Vámossy Zoltán: Emlékezés ~ről. Emlékbeszéd. Uo., 1938. (Klny. Napkelet) - Alszeghy Zsolt: ~, az író. Uo., 1939. - Sík Sándor: P., az ember és az író. Uo., 1939. - Kosztolányi Dezső: Lenni v. nem lenni. Uo., 1940. - Jezsuita arcélek. 1. köt. Bp., 1940. (Cseryj-Clauser Mihály: ~ 1570-1637) - Bangha Béla: Összegyűjtött munkái. X:345. Uo., 1941. - Gyenis II:13. - Frideczky József: ~. Bp., 1942. - Jezsuita történeti évkv. 1940-42. Bp., 1942. (Frideczky József: ~) - Meszlényi Antal: M. sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Uo., 1942. - Pastinszky József: Ellenreformáció hazánkban és ~. Bp., 1942. (Dissz.) - Ijjas Antal: P., a nemzetpolitikus. Uo., 1943. - Iványi Béla: ~ kiadatlan levelei. Körmend, 1943. -: ~ kilépése a JT-ból. Uo., 1943. - Körtvélyesy Ferenc: Az egyetemes fogalmak tana P. bölcseletében. Bp., 1943. - P. ébresztése. Az isteni igazságra vezérlő kalauz c. művéből. Vál. szerk. és előszó: Rónay György. Uo., 1946. - Szentiványi Róbert: Tört. dolgozatok. Szeged, 1946. - Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk. Bp., 1961. - Polgár László: Bibliographia de hist. SJ in regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773). Róma, 1957:1150. - Büky Béla: Hogyan korrigált ~? Bp., 1962. (Klny. M. Nyelv) - MIL II:454. Arck. - Szalatnai Rezső: M. írók nyomában. Uo., 1967. - MÉL II:379. Arck. - Ferdinandy Mihály: P., az államffi. Róma, 1970. - Őry Miklós: ~ tanulm. évei. Eisenstadt, 1970. - Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Bp., 1970. - Őry Miklós: ~, a nemzetnevelő. Lyndhurst, N. J., 1971. - Bencze Lóránt: ~ és Kosztolányi Dezső prózastílusa. Bp., 1973. - Lukáts 1970:527. - Gulyás/Viczián XX. - Homenaje a Elorduy. Bilbao, 1978:209. (Suárez és Pázmány) - ~. Válogatás műveiből. Bev. Őry Miklós SJ-Szabó Ferenc SJ. Bp., 1983. - Bitskey István: ~. Uo., 1986. - ~ emlékezete. Szerk. Lukács László SJ, Szabó Ferenc SJ. Róma, 1987. - Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. ~ prédikációi. Bp., 1979. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:103. - Kinczli József: Pázmány Péter latin-nyelvű bölcs. s hittud. művei. Bp., é.n. (Dissz.) - Szabó Ferenc SJ: A teológus ~. Róma, 1990. (2. kiad. Bp., 1998) - Teológia 1999/3-4. (Rokay Zoltán: Néhány észrevétel ~ fil. munkássága kapcsán); 2002:3-4. sz. (Uő: ~ Eukarisztia-tanának nyomai fil. írásaiban) - ~ és kora. Szerk. Hargittay Emil. Piliscsaba, 2001. - Mivégett vagyunk. Bolberitz-emlékkv. Szerk. Török József. Bp., 2001. (Rokay Zoltán: Barokk elemek ~ fil. írásaiban) - M. bélyegek monográfiája IV:456. - M. bélyegek árjegyzéke 1987:23. - Rokay Zoltán-Kék Emerencia-Pápay Szilvia: ~ lat. nyelvű fil. műveinek név- és tárgymutatója. CD, 2004.

Pázmány Zoltán Zsigmond, Hontpázmán nb., szőlősi, szilasi és laki (Esztergom-Szentgyörgymező, Esztergom vm., 1869. márc. 26.-Szilas, 1948. máj. 21.): jogász, egyetemi tanár. - A gimn-ot Komáromban, Győrött és Esztergomban, az egy-et Bpen és Rómában végezte. Bpen 1890: bölcs. dri, 1894: jogi dri okl-et szerzett, 1906: a bpi egy. a róm. jog mtanárává képesítette. - Szabadkán 1892: joggyakornok, 1893. V: a topolyai járásbíróságnál, 1895. III: a fiumei törv-széknél aljegyző. 1896. IX: a kecskeméti ref., 1904. I: a pozsonyi kir. kat. jogakad., 1914. VIII. 26: a pozsonyi Erzsébet tudegy. ny. r. tanára. Követte az egy-et 1919: Bp-re, 1922: Pécsre. 1930/31: a jogi kar dékánja, 1933/34: az egy. rektora, 1939. VIII: nyugdíjazták. - A róm. Acad. Artidia, 1935: a SZIA II. o. tagja, a M. Orsz. Eszperantó Szöv. védnöke, a M. Külügyi Társ. elnöki tanácsosa, a komáromi Jókai Egyes. alelnöke. Szilas községben Pázmány-kvtárat alapított, Kováts József bátorkeszi ref. pap, jeles gyümölcsnemesítő házát emléktáblával jelölte. 5 é. töltött külf-ön papyrologiai kutatással, hazánkban elsőként kísérelte meg a papiruszokon olvasható egyiptomi, hellénisztikus és ált. a róm. tart-jog rendszeres összefoglalását. - M: Rosmini-Serbati tana az eszmék eredetéről. Bp., 1890. - A hypnotismus. Győr, 1892. - A haszonélvezet a róm. jogban. Kecskemét, 1902. - Követelések feletti zálogjog. Uo., 1903. - A szilasi és laki Pázmány nemzetség. Pozsony, 1904. - Az eszperanto mesterséges világnyelv. Uo., 1911. - L'eloquence et nos universités. Uo., 1913. - Il diritto romano in Ungheria. Uo., 1913. - A róm. jog institutiói. Pozsony, 1908-18. (3. kiad. Karcag, 1930) - Családi regeszták. Szilasi levtárából. 1-3. köt. Pécs, 1928-30. - Dékáni beszéd 1930. IX. 17. Uo., 1930. - Romanistáink feladatai. Kecskemét, 1931. - Újabb adatok a papyrologiához. Rektori székfoglaló. Pécs, 1933. - P. Lond 1565. Uo., 1935. (M-ul is a Polner emlékkv-ben, Szeged, 1935). - Álnevei: Excelsior; MacDonald (mindkettő vidéki lapokban). T.E.

Szinnyei X:629. - Veress II:266. - SZIA tagajánl. 1936:9. - Szabó 1940:751. - Gulyás 1956:611. - MÉL II:379.