🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > orálás
következő 🡲

orálás: könyörgés a →székelyek húsvéti →határjárásában. A nagypénteki nagy →oratio fidelium mintájára imádkozzák. -Egy meghatározott határhalomnál 4 szomszéd község lovas serege találkozik, zászlómeghajtással köszönti egymást, majd az egyes csapatok arccal a község felé fordulnak; így egy négyzetet alkotnak, melynek közepébe a legközelebbi falu gyalogos csoportja áll. A Mennynek királyné Asszonya antifóna eléneklése után egy könyörgést mondanak, majd az oráló (előimádkozó) a domb tetejére lovagol, s megkezdi az ~t. - Az ~nak Gyergyókilyénfalván sajátságos bevezetője van: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismét felderül egy év, melynek viruló tavaszán az örök Mindenható megadta érnünk, hogy dúsan fejlődő határainkon egymást tisztelve buzgó imánkat a Mindenség Urának bemutathatjuk; először azért, hogy a nemzetek közti szíves kibékülés napjait közeledni engedje; másodszor azért, hogy áldásthozó határainkat minden veszedelemtől megvédje, azokoni reménységeinket táplálni, növelni, szívünkön erőt és vigaszságot nyújtani kegyeskedne. Kezdjünk tehát ősi szertartásunkhoz, s mindnyájan egy szívvel és lélekkel kiáltsuk: Álleluja, Álleluja! Hála legyen az Istennek!” - Az ~ csíkrákosi változata: „Dicsértessék a mai napon dicsőségesen feltámadott áldott Úr Jézus Krisztus! Először: Adjunk hálát a Mindenható Felséges Teremtő Úr Istenünknek, hogy megadta érnünk a mai dicsőséges szent napot, úgymint a mi Megváltó Jézus Krisztusunk feltámadásának napját, és irgalmas szemeit rajtunk tartván megőrizett és megoltalmazott minden rendbéli szomorú változásoktól és a reánk következő testi és lelki romlásoktól és károktól. Minthogy sok rendbéli szükségek alá vagyunk vetve, melyek nélkül naponként szűkölködünk, azért legelsőbben is könyörögjünk Isten Ő szent Felségéhez, hogy a mezeinken lévő és leendő veteményeinket, melyeknek látogatására e szép napon Isten-dicséretekkel kijöttünk határainkba, hogy Isten Ő szent Felsége azokat kőesőtől, rogyától, sáskától, szélvésztől, záportól és mindennemű égi háborútól, a csillagoknak mérgétől megőrizze és megoltalmazza, bő terméssel megáldván kezünkbe adni méltóztassék, hogy az Ő szent Nevének nagyobb dicsőségére nyavalyás testünknek táplálására eledelt vehessünk, és efelett sok szegény szűkölködő atyánkfiainak irgalmasan kedveskedhessünk. - Másodszor: Könyörögjünk Isten Ő szent Felségéhez a mi lelki Főpásztorunkért, a mostani szentséges római pápánkért, hogy Isten Ő szent Felsége, aki őt az anyaszentegyház fejévé rendelte, a világi szélvészek és háborúk között oly kegyesen igazgassa, hogy végtére az Úr Jézus Krisztus drágalátos szent vérén szerzett juhait az örökélet akoljába örvendeztesse és bejuttathassa. - Harmadszor: Könyörögjünk a mi kegyelmes Istenünkhöz az igaz anyaszentegyházban lévő minden rendbéli személyekért: kárdinálokért, püspökökért, apátokért, plébánosokért, szerzetesekért, hogy méltóztassék az Ő Szentlelkének sugallása által őket az ők rendjükben igazgatni a szegény együgyű közösségeknek üdvösségre vezetésére, mely által mi is velök egyetemben a mai napon dicsőségesen feltámadott áldott Úr Jézus Krisztussal az örök életre dicsőségesen feltámadhassunk. - Negyedszer: Kérjük a mi Felséges Urunkat, Istenünket, hogy hazánk vezető férfiait védelmezni méltóztassék s Krisztus Jézus anyaszentegyházának mindennemű üldözői ellen győzedelmessé tenni. A keresztény királyok és fejedelmek között igaz egyességet és békességet engedni, mely által mi is édes hazánkban az igaz hit, remény, isteni és felebaráti szeretetben örökkön örökké megmaradhassunk. - Ötödször: Könyörögjünk a mindeneket teremtő és nagy bölcsen kormányzó Felséges Úristenhez, hogy méltóztassék mindennemű bálványozásokat, eretnekségeket, torkosságokat és más gonosz vétkeket az egész keresztény világból kiirtani, éhséget, döghalált, vérontást édes hazánktól elfordítani, s a különböző helyeken rabságban szenvedő keresztény atyánkfiait irgalmasan megszabadítani és a kívánt hazájukba őket békességesen juttatni, hogy ők is velünk együtt a mai napon feltámadott áldott Úr Jézus Krisztusnak örvendetes álleluját énekelhessenek. - Hatodszor: Kérjük a mi Felséges Mennyei Atyánkat azért is, hogy az igaz anyaszentegyháztól elszakadott atyánkfiait és mindennemű tévelygőket méltóztassék az igaz római keresztény anyaszentegyházba visszahozni, hogy őket is az Úr Jézus Krisztus igaz pásztorsága az egy igaz akolyba(!) juttassa, elvégezvén pályafutásukat, kimúlásuk után a boldog feltámadás véghetetlen örömébe örökkön örökké örvendeztesse. - Hetedszer és utólszor: Járuljunk a mi Felséges Istenünk színe elé minden rendbéli elhagyott szegény nyomorultakért, inaszakadtakért, ágyfenekén fetrengő betegekért, hogy a mi kegyelmes Istenünk méltóztassék irgalmasan szemeit rájuk vetni és őket előbbeni egészséges állapotukba visszatéríteni, akiket pedig elvégzett szent akarata szerint ki akar e világból szólítani, azoknak enyhítse szomorúságukat, és az elrendelt órájukban őket kiszólítván a boldog feltámadás reményébe helyezze. Majd ott mi is velük egyetemben az utolsó napon dicsőségesen feltámadván, örömmel mondhassuk: szent, szent, szent a seregek Ura Istene, teljes az ég és a föld az ő dicsőségével. - Mindezekért tehát, amelyek nélkül naponként szűkölködünk, mindnyájan egy szívvel, egy szájjal és lélekkel hívjuk segítségül a mai napon dicsőségesen támadott áldott Úr Jézus Krisztust, s az ő szent Anyjával Máriával egyetemben mondván: Uram Jézus, Uram Jézus, Uram Jézus! Mária, Mária, Mária! Hála légyen, Hála légyen, Hála légyen! Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.” - Csíkszentdomokoson az oráló az egyhm. védősztjéhez, Szt Mihályhoz is könyörög: „Kérjük Szent Mihály arkangyalt, az erdélyi egyházmegyének védőszentjét, hogy köztünk lévő minden viszálykodást az Istentől nyert hatalmával elnémítván, engedékenységre tanítson. Amen.” **

Székely 1995:44.