🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ottawai Magyar Katolikus Misszió
következő 🡲

Ottawai Magyar Katolikus Misszió, 1991-: Ottawai Magyar Katolikus Közösség: Ottawában, Kanada fővárosában, sohasem volt annyi magyar emigráns, hogy saját egyházközségük lett volna. Állítólag az 1930-as években volt Ottawában egy Ft. Mayer György nevű katolikus pap. A II. világháború utáni években Ft. Tisza István látta el a magyarok lelkipásztori szolgálatát az ötvenes évek közepéig. Az 1956-os forradalom következményeként kb. 2000 menekült lelt új otthonra Ottawaban. Ettől számíthatjuk az ottani Magyar Katolikus Misszió történetét. Első lelkipásztora →Kovács Angelus OFMCap volt, akinek lelkes buzgóságáról, emberszeretetéről, a menekülteknek nyújtott segítségéről még ma is legendák keringenek az ottawai magyarok között. 1963-ban Angelus atyát elöljárói Olaszországba hívták és a magyar missziót itt a szervita rend vette át. - A szervita a!yák 1963-69 között látták el az ottawai magyarokat: Furák Tibor, Bogláry Miklós, Hajdusik József, Dely Brunó. Ez idő alatt a hívek vásároltak egy házat (1577 Fisher Ave.), ami otthont adott a magyar iskolának, cserkészetnek és a különbözó egyesületeknek. Mivel nem tudták fizetni a kölcsönöket, átadták a házat a szervita rendnek, mely kárpótlás nélkül eladta azt. Ezek után a magyarok nem voltak hajlandók plébániára vagy templomra adakozni. 1969-ben a magyar szerviták elhagyták Ottawat, s ezalatt rövid ideig Somfai Béla SJ és Bujdos Ernő, szlovák nyelvű oblátus atya mondott olykor magyar szentmisét. - 1970-75: Töreki Ödön SJ látta el oldallagosan a magyarokat, közben angol plébánián teljesítve szolgálatot. Utána a magyarok állandó pap nélkül maradtak egészen addig, míg Deák Ferenc SJ, montreali m.  plébános, személyes garanciát nem vállalt az ~ életben tartására. 1976-91: minden hónap 3. vasárnapján egy jezsuita atya (legtöbbször Deák) ment Ottawaba szentmisét mondani a magyar híveknek, de sokszor jött Bóday Jenő, Csókay Károly, Bourdeaux Ottó és Henkey Károly teol. tanár is. A m. szentmiséket 1957: az ottawai egyetem kápolnájában, 1958-63: a Sacre Coeur-ben (LaurierAvenue), 1963-69: 207 Bayswater Ave-ben, 1969-75: a Mária Szeplőtelen Szive,  1975-80: a Szt Antal olasz, 1980-91: a Szt Jácint lengy. tp-ban tartották. E nehéz 15 évben a ~ világi vezetői, Horváth Antal és Béres Gusztáv fáradoztak buzgón a katolikus magyarság összetartásán. Az egyesületek közül a Szent István Egyesület főleg egyházi ügyekkel foglalkozott Bartakovich Aladár,a Magyarok Nagyasszonya Nőegylet pedig az ünnepségek rendezésével Pintér Istvánné elnöklete alatt. A Katolikus Misszió szoros együttműködésben volt a Ottawai Magyar Egyesülettel (1963-), a Szabadságharcos Szövetséggel (1956-), a Kanadai Magyar Írók Körével (1969-) és a Bartók Béla Körrel (1969-).  - 1991. I. 26: Miklósházy Attila SJ pp. az ottawai Blessed Sacrament tp-ban pappá szentelte →Lászlói László 66 éves egyetemi tanárt, akire  Ottawa érs-e rábízta a főegyhm-ében élő m. katolikusok lelkipásztori gondozását. A ~ neve megváltozott: Ottawai Magyar Katolikus Közösség. 1991. I-1997 nyaráig a Magyar Közösség a Blessed Sacrament angol plébánián talált otthont, ahol  László atya kp. volt. Amikor az angol plébánost elhelyezték, az érs.  őt nevezte ki adminisztrátorak, mind az angol, mind a magyar hívek számára. 1997: László atyát  áthelyezték a St. Ignatius of Antioch-tp. ang. plnosává hat évre szóló megbizatással. A Magyar Közösség természetesen követte lelkipásztorát az új tp-ba.

Az ottawai Magyar Közösség Árpádházi Szent Margitot választotta védőszentjének. Az ang. és a m. közösség közötti kapcsolat barátságos. Több ízben van közös szentmise és rendezvény. A Magyar Közösségnek érsekileg jóváhagyott alapszabályai, pasztorális tanácsa, pénzügyi felelőse és egyéb tisztségviselői vannak. Kb. 200 egyhközs-i tag van nyilvántartva, de a vasárnapi szentmisén 50-80 fő vesz részt, kivéve karácsonyt  és húsvétot, amikor megtelik a tp. Nagyböjtben lelkigyakorlatot tartanak. Miklósházy pp. többször meglátogatta a közösséget és járt itt Bálint Lajos és Jakubinyi György és Seregély István. Minden vasárnap Értesítő tájékoztatja a híveket az eseményekről és lelki táplálékot is nyújt a híveknek. Kitűnő kapcsolat alakult ki a protestáns testvérekkel, gyakran közös igeliturgiát és agapét rendeznek. A pléb. m. központtá vált különösen a fiatalság számára. Az egyesületek közül megemlítendő az Árpádházi Szent Margit Nőegylet (Novák Jutka elnökletével), ami egy hitbuzgalmi egyesület, de ebédekkel és süteményvásárokkal segítik a Közösség agyagi bázisát is. A szombati Magyar Iskola vezetője Piper Erika. A cserkészetet Ács Sandra és Czeglédi Magda élesztették újra. A Tulipán népi tánccsoport 1984: alakult Blackburn Tóth Zsuzsa kezdeményezésére és vezetésével. Az ottawai Magyar Kórust Finta Bea vezeti. Karitativ vonalon a hívek nagylelkűen adakoznak a szükségben levők megsegítésére Erdélybe, Kárpátaljára, árvízkárosultaknak, iskoláknak, stb. - László  atya létrehozta a Szent László Alapot fiatal m.  papok külföldi taníttatására. A költségek nagy részét ő maga viseli, de a hívek is segítenek adományaikkal. 2005-ig öt fiatal pap volt itt két-két esztendőre és szerzett fokozatot az Ottawai Szent Pál Egyetemen. Tanulmányaik mellett segítik László atyát a magyarok pasztorációjában is, különösen a fiatalokkal való foglalkozásban. - Lelkészei: 1957:  Kovách Angelus OFMCap, 1963:  Furák Tibor OSM, 1965:  Bogláry Miklós OSM, 1969: Dely Brunó OSM, 1970: Töreki Ödön SJ, 1975: Deák Ferenc SJ, 1991-: László László.  Mi.A.

Miklósházy 2005:95.


Ottawai Magyar Katolikus Misszió, 1991–: Ottawai Magyar Katolikus Közösség: Ottawában, Kanada fővárosában sohasem volt annyi m. emigráns, hogy saját egyházközségük lett volna. Állítólag az 1930-as években volt Ottawában egy Mayer György nevű katolikus pap. 1945–55: Tisza István látta el a m-ok lelkipásztori szolgálatát. Az 1956-os forradalom következményeként kb. 2000 menekült lelt új otthonra Ottawában, ekkor jött létre a ~. Első lelkipásztora →Kovács Angelus OFMCap volt, akinek lelkes buzgóságáról, emberszeretetéről, a menekülteknek nyújtott segítségéről még ma is legendák keringenek az ottawai magyarok között. 1963: Angelus atyát elöljárói Olaszországba hívták és az ~t a szervita rend vette át, 1963–69: Furák Tibor, Bogláry Miklós, Hajdusik József, Dely Brunó atyák látták el az ottawai m-okat, akik ez idő alatt vásároltak egy házat (1577 Fisher Ave.), ami otthont adott a m. isk-nak, cserkészetnek és az egyesületeknek. Mivel nem tudták fizetni a kölcsönöket, átadták a házat a szervita rendnek, mely kárpótlás nélkül eladta. Ezek után a m-ok nem voltak hajlandók pléb-ra vagy tp-ra adakozni. – 1969: a m. szerviták elhagyták Ottawát, rövid ideig →Somfai Béla SJ és Bujdos Ernő, szlovák nyelvű oblátus atya mondott olykor m. szentmisét. – 1970–75: Töreki Ödön SJ látta el oldallagosan a m-okat, közben angol plébánián teljesítve szolgálatot. Utána a m-ok állandó pap nélkül maradtak egészen addig, míg Deák Ferenc SJ, montreali m. plébános, személyes garanciát nem vállalt az ~ életben tartására. 1976–91: minden hónap 3. vasárnapján egy jezsuita atya (legtöbbször Deák) ment Ottawába szentmisét mondani a m. híveknek, de sokszor jött Bóday Jenő, Csókay Károly, Bourdeaux Ottó és Henkey Károly is. A m. szentmiséket 1957: az ottawai egyetem kpnájában, 1958–63: a Sacre Coeur-ben (Laurier Avenue), 1963–69: 207 Bayswater Ave-ben, 1969–75: a Mária Szeplőtelen Szive, 1975–80: a Szt Antal olasz, 1980–91: a Szt Jácint lengy. tp-ban tartották. E nehéz 15 évben a ~ világi vezetői, Horváth Antal és Béres Gusztáv fáradoztak buzgón a katolikus magyarság összetartásán. A Szent István Egyesület főleg egyházi ügyekkel foglalkozott Bartakovich Aladár, a Magyarok Nagyasszonya Nőegylet pedig az ünnepségek rendezésével Pintér Istvánné elnöklete alatt. Az ~ szoros együttműködésben volt a Ottawai Magyar Egyesülettel (1963–), a Szabadságharcos Szövetséggel (1956–), a Kanadai Magyar Írók Körével (1969–) és a Bartók Béla Körrel (1969–). – 1991. I. 26: Miklósházy Attila SJ pp. az ottawai Blessed Sacrament tp-ban pappá szentelte →Lászlói László 66 éves egyetemi tanárt, akire Ottawa érs-e rábízta a főegyhm-ében élő m. katolikusok lelkipásztori gondozását. A ~ neve megváltozott: Ottawai Magyar Katolikus Közösség. 1991. I–1997 nyaráig a Közösség a Blessed Sacrament angol pléb-n talált otthont, ahol László atya kp. volt. Amikor az angol plnost elhelyezték, az érs. őt nevezte ki adminisztrátornak, mind az ang., mind a m. hívek számára. 1997: László atyát áthelyezték a St. Ignatius of Antioch-tp. ang. plnosává hat évre szóló megbizatással. – A Magyar Közösség természetesen követte lelkipásztorát az új tp-ba és Árpádházi Szt Margitot választották védőszentül. Az ang. és a m. közösség közötti kapcsolat barátságos. Több ízben van közös szentmise és rendezvény. Az ~-nek érsekileg jóváhagyott alapszabályai, pasztorális tanácsa, pénzügyi felelőse és egyéb tisztségviselői vannak. Kb. 200 egyhk-i tag van nyilvántartva, de a vasárnapi szentmisén 50–80 fő vesz részt, kivéve karácsonyt és húsvétot, amikor megtelik a tp. Nagyböjtben lelkigyakorlatot tartanak. Miklósházy pp. többször meglátogatta a közösséget és járt itt Bálint Lajos és Jakubinyi György és Seregély István. Minden vasárnap Értesítő tájékoztatja a híveket az eseményekről és lelki táplálékot is nyújt. Kitűnő kapcsolat alakult ki a protestáns testvérekkel, gyakran közös igeliturgiát és agapét rendeznek. A pléb. m. központtá vált különösen a fiatalság számára. Az egyesületek közül megemlítendő az Árpádházi Szent Margit Nőegylet (Novák Jutka elnökletével), ami egy hitbuzgalmi egyesület, de ebédekkel és süteményvásárokkal segítik a közösség anyagi bázisát is. A szombati Magyar Iskola vezetője Piper Erika. A cserkészetet Ács Sandra és Czeglédi Magda élesztették újra. A Tulipán népi tánccsoport 1984: alakult Blackburn Tóth Zsuzsa kezdeményezésére és vezetésével. Az ottawai Magyar Kórust Finta Bea vezeti. Karitativ vonalon a hívek nagylelkűen adakoznak a szükségben levők megsegítésére Erdélybe, Kárpátaljára, árvízkárosultaknak, iskoláknak, stb. – László atya létrehozta a Szt László Alapot fiatal m. papok külföldi taníttatására. A költségek nagy részét ő maga viseli, de a hívek is segítenek adományaikkal. 2005-ig öt fiatal pap volt itt két-két esztendőre és szerzett fokozatot az Ottawai Szt Pál Egyetemen. Tanulmányaik mellett segítik László atyát a magyarok pasztorációjában is, különösen a fiatalokkal való foglalkozásban. – Lelkészei: 1957: Kovách Angelus OFMCap, 1963: Furák Tibor OSM, 1965: Bogláry Miklós OSM, 1969: Dely Brunó OSM, 1970: Töreki Ödön SJ, 1975: Deák Ferenc SJ, 1991–2009: László László. Mi.A.

Miklósházy 2005:95.