🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Novák
következő 🡲

Novák   →Nyitranovák

Novák Antal (Sztropkó, Zemplén vm., 1824. máj. 20.-Szatmárnémeti, 1900. jan. 7.): nagyprépost. - A gimn-ot Szatmárnémetin, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1847: Hám János pp. kísérője a pozsonyi ogy-en, XII. 21: pappá szent. Erdődön, 1848. X. 15: Munkácson, Őrdarnán kp., majd Tiszaújlak adm-a. XII. 10: az új szatmári gimn. gör. és mat. tanára, 1857: a kir. kat. tanítóképző tanára. 1863: főgimn. ig., 1869: tb. knk., 1874: a szatmári szem. dogmatika prof-a, rektora és knk. 1876: Szt György vt-ról nev. c. apát, 1887: nagyprép. és kápt. helynök, 1888: ppi ált. helynök és ügyhallg. - Cikkei 1852, 1866, 1868: a szatmári gimn. Értesítőjében. 88

Szinnyei IX:1098. - Schem. Szat. 1904:93.

Novák Dezső (Keszthely, Zala vm., 1933. ápr. 24.-): fizikus. - A gimn-ot a bpi Árpád és a pécsi Nagy Lajos Gimn-ban végezte. 1951: itt éretts. Az ELTE fizikus szakán 1956: szerzett okl-et. 1955-: a MTA debreceni Atommagkutató Int-ében fizikus munkatárs. Kutatási ter-e az alacsony hőmérsékletek fizikája és technikája. 1967: drált, 1986: kandidált. Lexikonunk munk. - M: A hidegtechnika és szupravez. technika alkalmazása magfizikai és anyagtud. vizsgálatokra. 1986. (Kandidátusi dissz.) s.k.

Novák Ede György, OSB (Kanizsa, Zala vm., 1823. szept. 9.-Pápa, 1912. máj. 7.): gimnáziumi tanár. - 1840. IX. 15: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1848. IX. 24: fog-at tett, X. 19: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1849: Esztergomban, 1855: Pápán, 1856: Győrött gimn. tanár, 1866: Tihanyban, 1872: Zamárdiban lelkész, 1894: Pápán nyugdíjas. - Írásai: Religio (1853:8. sz. Egyh. ünnepély, 1854:54. sz. Zászlószentelés Esztergomban). 88

Szinnyei IX:1107. - Balogh 1941:37. - PN 1987:80. (566.)

Novák Ferenc (Mezővár, Vas vm., 1791. dec. 7.-Bántornya, 1836. jan. 21.): plébános. - 1815: pappá szent., Belatincon kp., 1816: Mártonhelyen adm., 1817: Bántornyán plnos. - M: A markusóci kpna felszentelésekor 1819: mondott prédikáció. Szombathely, 1820. 88

Géfin II:363. (*1790); III:301. (*1791) - Gulyás/Viczián XIX:586.

Novák István (Ublya, Ung vm., 1879. dec. 4.-Bp., 1932. szept. 5.): görögkatolikus megyéspüspök. - A teol-t Bécsben végezte, teol. dr., 1905: munkácsi egyhm-sként szent. pappá. 1913. XI. 20: eperjesi mpp-ké nevezték ki. 1914. I. 11: Ungvárt szent. fel. Egyhm-jében 1915. X. 4: eltörölte a cirill betűk használatát, 1916. VI. 24: bevezette a Gergely-naptárt. 1918: Bp-re költözött, a Sztszék 1920: fölmentette az egyhm. kormányzásától. P.I.

Schem. Frag. 1931:16. - Miskolci g.k. korm. 1940:5.

Novák István Béla, OPraem (Söjtör, Zala vm., 1875. jan. 22.-Türje, 1947. okt. 24.): tanár. - Apja Antal r.k. földműves, anyja Salamon Emilia r.k. htb. A kecskeméti piar. főgimn-ban 1893: éretts. Csornán 1894. VIII. 15: lépett a r-be. 1895. VIII. 15: első, 1898. VIII. 15: örök fog-át uo. tette, VIII. 23: Zircen sztelték pappá. A teol-t Szombathelyen és Csornán végezte. A bpi tudegy-en 1899: bölcsész dr., 1903: lat-m. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1896: Szombathelyen h. gimn. tanár, 1897: Bpen egy. hallg., 1899: Szombathelyen újra h., 1903: r. gimn tanár, 1903-08: házgondnok, 1921-23: h. házfőnök is. 1923: Türjén házfőnök és jószágkormányzó, 1930-47: a rendi erdők felügy-je is. - M: Méliusz Péter élete és munkái. Irodtört. tanulm. Bp., 1899. r.k.

Szinnyei IX:1100. - Csornai prem. névtár 1937:3. - Gulyás/Viczián XIX:583. - Stefancsik-Kovács 1996:244. (157.)

Novák Krizosztom János, OSB (Zalabér, Zala vm., 1744. ápr. 5.-Pannonhalma, 1828. okt. 20.): főapát. - A középisk-t Sopronban végezte, 1761. XI. 19: Pannonhalmán lépett a r-be, 1762. X. 31: szerz. fog-at tett, 1768. V. 22: pappá szent. 1768-70: Salzburgban képezte tovább magát. 1770-81: a bölcs., utóbb a hittan tanára Pannonhalmán és lelkész Nyalkán, 1772. VII. 12: bölcs. dr-rá avatták. 1781-93: bakonybéli apát, helyreállíttatta a monostort és a tp-ot, birtokait rendezte. II. József 1786. XII. 4: a r-et föloszlatta, ~ a szentgróti (Zala vm.) nemzetségi jószágára vonult. Az ott töltött 6 évet a tud-oknak szentelte. 1791: az ogy. alatt Pozsonyban a r-ek visszaállítását sürgette. 1793-1802: a pécsi tanulmányi ker. főig-ja. Az 1802. IV. 25: visszaállított rend főapátja. Helyreállítván a gazdaságot, az új tagok nevelésére, kiképzésére Pannonhalmán és Győrött nevelőint-et, irod., bölcseleti s hittani isk-kat nyitott. A visszaállítási okl-ben kitűzött 10 gimn-ot tanítókkal kellett ellátnia. A szegyh-at 6 új márványoltárral és egyh. öltözetekkel ékesítette, a közp. kvtárt több mint 40 ezer köt-tel gazdagította. 1816-28: nyugalomban élt, orvosságot soha nem használt. - M: Vindiciae diplomatis, quo S. Stephanus primus Hungariae rex monasterium S. Martini de S. Monte Pannoniae ord. S. Benedicti anno MI fundaverat. Buda, 1780. - Pásztori levelet is adott ki XII. Leó p. (ur. 1823-29) jubileumakor. - Kz-ai, levelei a pannonhalmi apátsági kvtárban. 88

Majer József: Halottas beszéd ~ főapát fölött 1828. Karácson hava 2. napján. Székesfehervár, 1829. - Szinnyei IX:1101. - PanRt V:429. - PN 1987:12. - Gulyás/Viczián XIX:584.

Novák Lajos, nemes (Divény, Nógrád vm., 1842. máj. 24.-Bp., 1941. febr. 4.): hitoktatási felügyelő. - A teol-t Esztergomban végezte. 1865. VII. 23: pappá szent., s Nagycétényben, 1869. X: Pest-Józsefvárosban kp. 1871: a bpi kir. kat. főgimn. hittanára. 1900: tb. esztergomi knk., 1901: a bpi hitokt. felügy-je, 1914: kaposfői c. prép., 1924: p. prel. 1939: nyugalomban. 1915: a SZIA II. o. tagja. - M: A községi isk. hátrányai az államra, társad-ra és ker. művelődésre. Pest, 1871. - A zárdák és ellenségeik. Bp., 1873. - Emlékirat a „Pesti első bölcsőde-egylet” alapításának negyedszázados évford-ja alk. Uo., 1877. - A szegény gyermekek sorsa, a társad. gondozása hazánkban. Uo., 1885. - Falusi rossz szokások. Uo., 1892. (Népiratkák 67.) (4. kiad. Bp., 1902) - Mit kell tudnunk a parancsolt böjtökről? Uo., 1893. (Népiratkák 76.) - Nagy Mária-Cell rövid tört. és ismertetése. Összeáll. Uo., 1900. (Népiratkák 161.) (2. bőv. kiad. Uo., 1938) - Uram, maradj velünk, mert esteledik! Úti kalauz az örökkévalóságba. Uo., 1904. - Emlékbeszéd ... gr. Károlyi Sándor ... gyászünnepélye alk. Uo., 1906. - Emlékbeszéd ... özv. gr. Károlyi Sándorné ... gyászünnepélye alk. Uo., 1907. - Emlékbeszéd ... özv Adler Antalné ... gyászünnepélye ... alk. Uo., 1910. - Belmisszió. H.é.n. - Pázmány Péter 1570-1637. Uo., 1915. (Népiratkák 298.) - Dévény vára. Uo., 1917. - Ker. gyermekvédelem. Uo., 1917. - Istenem, mindenem! Ifj. imakv. a főv. elemi isk-k számára. Uo., 1923. - Pázmány Péter kisebb imádságos kv-e. Pázmány imái alapján összeáll. Uo., 1923. - Szt Imre hg. Uo., 1930. - Rajner Lajos emlékezete. Uo., 1932. (SZIA emlékbeszédei II.2.) - Morvay M. Valéria, az Isteni Szeretet Leányai társulata mo-i tart. főnöknőjének emlékezete. Uo., 1936. - Cikkei 1861-66: Kávon L. álnéven a kat. lapokban. 88

M. Sion 1886:835. - Zelliger 1893:364. - Pallas XIII:230; XVIII:351. - Szinnyei IX:1110. - Schem. Strig. 1938:195. - Circ. Strig. 1941.

Novák Lukrécia, IML (†Bp., 1961. aug. 12.): szerzetesnővér. - M: Redemptorissza szerzetesnők bpi Szt Margit tanítónőképző int. és a vele kapcsolatos el. isk. 1934/35-1935/36. é. értes. Közzétette. Bp., 1935-36. - Az érsekújvári Szt Katalin nőnev. int. leánygimn. és leánylíc. 1942/43-1943/44. évkv-e. Közzétette. Érsekújvár, [1943-44] 88

Gulyás/Viczián XIX:595.

Novák Miklós (Nagyszombat, Pozsony vm., 1566-Nagyszombat?, 1636): germanikus, kanonok. - A középisk-t Bécsben és Alamócban végezte. 1589. VI. 13: a CGH növ-e lett. 1594. IX. 30: papként tért haza, nyitrai knk., Kutassy János kp-ja és 1598. III. 31: esztergomi knk., hitszónok Nagyszombatban, 1608. VII. 22: zólyomi főesp., 1630. XII. 29: éneklőknk. - M: Regestrum expensarum pro seminario capitali Strigoniensi 1618. Kz. az esztergomi főegyhm. kvtárban. 88

Zelliger 1893:365. - Kollányi 1900:202. - Szinnyei IX:1117. - Veress II:5.

Novák Ödön Ármin, OSB (Kirchschlag, Felső-Au., 1841. jan. 8.-Bakonybél, 1896. nov. 2.): gimnáziumi tanár. - 1856. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1862. VI. 10: fog-at tett, 1864. II. 31: pappá szent. 1863: Sopronban, 1865: Esztergomban gimn. tanár, 1867: Pannonhalmán hitszónok, 1868-69: a szegyh. őre is, 1869: Nemesdömölkön lelkész, 1883: Dömölkön jószágkormányzó, 1891: házgondnok is, 1893: Bakonybélen ideigl. nyulgalomban, 1894: lelkész. - M: A ker. anya a nevelésben és imában. Írta Cramer Vilmos. Ford. Kiscell, 1891. - Életrend és vezérelvek ker. leányok számára. Ford. Veszprém, 1895. 88

Szinnyei IX:1117. - Balogh 1941:37. - PN 1987:95. (734.)

Novák Ödön József, OSB (Kőszeg, Vas vm., 1900. febr. 10.-Balatonfüred, 1937. jún. 19.): gimnáziumi tanár. - Az I. vh-ban szakaszvez. 1920. VIII. 8: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a Pázmány Péter Tudegy-en 1926: termrajz-földr. szakot végzett. 1925. VI. 1: ünn. fog-at tett, 1926. VI. 29: pappá szent. Kőszegen, 1927: Esztergomban, 1929: Pápán gimn. tanár, 1936: Ravaszdon lelkész. - Írásai: kőszegi bencés gimn. értes. (1926/27: 250 é. gimn-unk tört.; A 200 é. gimn. jub. ünnepsége), esztergomi bencés gimn. értes. (1928/29: Szt Benedek Regulájának 1400 é. jubileuma) 88

Balogh 1941:37. - PN 1987:180. (1376.)

Novák Rezső Mihály, OFMConv (Miskolc, Borsod vm., 1886. ápr. 16.-Lugos, 1946. okt. 20.): megbízott tartományfőnök. - Miskolcon éretts. Orsz. tornászversenyeket nyert. 1906. IX. 8: Marosvásárhelyen lépett a r-be. 1910. IX. 24: Temesvárt pappá szent. Kézdivásárhelyen az el. isk-ban, Aradon az el., majd a polg. leányisk-ban tanított. Tartfőn. titkár volt. 1941: mb. tartfőn. 1944. VIII. 27: a rum-ek elfogták és Lugoson katonai törv-szék elé állították. IX. 8: társaival együtt fölmentették. 88

Schem. OFMConv 1912/13:58. (IX. 24: szent.); 1918/19:51. (IX. 24: szent.); 1950:36. - Monay 1953:83. (IX. 8: szent.!)

Novák Rozália Imelda, DNAK (†Jászberény, 1963. dec. 30.): novíciamesternő. - Tanítónőképzőt végzett. Vasváron és Szombathelyen tanított, Szarvaskenden novícmesternő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Vasváron rokonai fogadták be, utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban. töltötte. r.k.


Novák Teréz Etelka SZLT (Tolna, Tolna vm., 1912. ápr. 21.–Bp., 2000. dec. 26.): szerzetesnő. – Apja kőműves, anyja htb. ~ Bpen 1943. III. 19: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1948. III. 19: tette. A pápai Ranolder Int-ben konyhás nővér. 1954: a mosonmagyaróvári kötöttáru gyárban munkásnő. 1965. IX. 29: leszázalékolták, a pécsi szoc. otthonban „mindenkinek mindene lett”. s.k.