🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nogáll
következő 🡲

Nogáll János (Győr, Győr vm., 1820. jún. 24.-Nagyvárad, 1899. júl. 19.): fölszentelt püspök. - N. Károly öccse. A bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Pesten végezte. 1843. VII. 15: Esztergomban pappá szent. A Religio és Nevelés szerk. biz. tagja, teol. és fil. dr. 1845: a KPI lelki ig-ja. 1849-52: a pesti egy-en egyh. hitszónok és bölcsészkari hittanár, 1853: a bécsi Augustineum lelki ig-ja és udvari kp. 1857: nagyváradi knk. s a papnev. rektora. 1858: egyhm. tanfelügy., 1863: c. apát, 1873: főesp., 1878: p. prel. 1880. II. 27: pergamói fszt. pp., 1888: a zsin. vizsgálóbiz. elnöke, 1892. X. 18: váradi nagyprép. ~ alapította a Szt Vince Int-et, melynek kpnájában a Szt Vince ünnepén tartott sztmise közepén halt meg, a kpnában temették el. - M: Jézus az én üdvösségem az Oltáriszentségben. Pest, 1850. - Kalauz a ker. hitélet és istenességre. Uo., 1850. - Gyónási és áldozási ájtatosság gyermekek számára. Uo., 1851. (ném-ül is) - Szentek tudománya. Uo., 1851. - Lelkiismeret tüköre. Uo., 1851. (ném-ül is) - Szt kilenced a Bold. Szűz szeplőtelen szent Szívének tiszt-ére. Uo., 1851. - A ker. vitézek pajzsa. Tábori imádságoskv... Uo., 1852. - Tavaszirány. Imádságoskv. a ker. ifj. számára. Buda, 1852. - Pilgerreise nach Heilsburg. Pest, 1852. - Kirchliche Glaubensleuchte. Uo., 1852. - Észrevételek a lelkipásztorságról, jelesül a falusi népet tekintőleg. Buda, 1852. - M. nagy Officium... Uo., 1853. - Vademecum sacerdotale. Bécs, 1854. - M. nyelvtan 3 tanf-ban... Nagyvárad, 1861. - Az egyh. tört. dióhéjban. Gyula, 1861. - Egyh. szert-ok magyarázatja. Nagyvárad, 1861. - Pócsi nefelejcs. Uo., 1862. - Boldogassz. gyöngykoszorúja. Uo., 1862. - Ker. hitélet csarnoka. Uo., 1862. - Hitszózatok. Pest, 1863. - Ker. vezércikkek. Uo., 1863. - Kempis Tamás 4 kv-e Krisztus követéséről. Magyarította. 1-2. köt. Uo., 1864. - Ligouri Szt Alfonz 3 kv-e az Oltáriszentségről. Uo., 1866. - Boldogassz. követése. Uo., 1867. - Az életkérdés. Eger, 1873. - Emlények a földr-ból. Gyula, 1876. - Az Úr angyala. Nagyvárad, 1882. - Szerk. 1851. I. 1-1852. II. 4: a Der Katholische Christ c. lapot, melynek Krotky Józseffel kiadója is volt. 88

Paszlavszky Sándor: ~ és az erővel teljes m. nyelv. Bp., 1882. - M. Sion 1886:834. - Zelliger 1893:360. - Pallas XIII:199; XVIII:349. - Vasárnapi Újs. 1899:30. sz. (Nekr.) - Szinnyei IX:1072. - Győr vm. 1908:197. - Nagy Lajos-Némethy Gyula-Vucskics Gyula: ~ életrajza és intézkedéseinek tört. Nagyvárad, 1918. - Ritzler-Sefrin VIII:447. - Kárpáthy Károly: ~ fszt. pp. élete. Bp., 1953. (Dissz.)

Nogáll Károly (Győr, Győr vm., 1816. ápr. 20.-Győr, 1896. júl. 2.): választott püspök. - N. János bátyja. A teol-t 1836-40: a KPI-ben végezte, Győrött 1840. VII. 16: pappá szent. 1843: Deáky Zsigmond titkára, 1844: Pálffy Ferenc gr. fiainak nev-je, még ez évben Környén plnos. 1857-65: a szem. szentírástud. tanára, 1858-1867. VIII: ig-ja, 1860: tb., 1864: győri knk. és locsmándi főesp., 1865: c. apát, 1870-74: szentadalberti prép., 1870-78: a teol. főisk. ig-ja. 1878-96: pápóci prép. és ppi helynök, 1879: ansariai vál. pp. - M: Emlékkv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlékére. Kiad. és előszó. Győr, 1879. - Gyöngyök Pázmány Péter össz. műveiből. Gyűjt. Vargyas Endre. Kiad. Uo., 1876. - Kempis Tamás 4 kv-e Krisztus követéséről. Ford. Intay Vazul. Kiad. Uo., é.n. - Utóda az ansariai c-en 1901: Csávolszky József. T.E.

LBE:9. (ansariai vál. pp.) - Szinnyei IX:1077. - M. Sion 1891:469. - Vasárnapi Újs. 1896:28. sz. (Nekr.) - Schem. Jaur. 1897:48. (616.); 1898:193. - Bedy 1937:176. (ozerói vál. pp.); 1938:480. (ozerói vál. pp.)

Nogáll László (*Piskolt, Bihar vm., 1864. máj. 18.-1943 u.): plébános. - Tanulm-ait Szatmárnémetiben, Kalocsán, Nagyváradon s a temesvári szem-ban végezte, 1888. VI. 28: pappá szent. Mezőkovácsházán, majd Csanádapácán kp., 1894. VIII. 1: a szegedi fogház lelkésze, X. 15: Kétegyháza adm-a. 1900: átlépett a váci egyhm-be, 1900. XI: Tiszaföldvár első plnosa, 1922: szolnoki ker. esp., 1943: nyugalomban élt Bpen. - 1890-94: a M. Sion munk., 1887-1907: a M. Állam vezércikk- és tárcaírója. - Fm: I. János esztergomi érs., 1205-1223. Esztergom, 1892. - Sok gyónás, kevés lelki haszon. Bp., 1892. - ÚSz örök áldozatja és áldozás áldozatja. Uo., 1893. - Elmélkedések az evang. egész tartama fölött. 1-3. köt. Írta Schlőr Alajos. Kiad. Bp., 1900. - Gyergyószentmiklósi Kövér János életr. adatai. Uo., 1905. (Piskolty Árpád néven!) - Adalék gyergyószentmiklósi Kövér János életr. adataihoz. Uo., 1906. (Piskolty Árpád néven!) - II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Uo., 1906. - Két lélek nagy nászünnepe. Uo., 1908. - Stégler István. Uo., 1908. - Ált. választójog és Tisza. Uo., 1917. - Forr. beszéd. Uo., 1918. - Vitéz Bagi Mátyás beiktatása. Uo., 1921. - Tiszapartján, mártfűi keresztnél. Uo., 1924. - Álneve: Piskolty Árpád (Alkotmány, és 2 művén). 88

Schem. Csan. 1896:284; 1902:255. - Kiss-Sziklay 1902. Arck. - Szinnyei IX:1077. - Chobot II:861. - MKA 1928:128; 1930/31:152. - Pilinyi 1943:115. - Schem. Vac. 1946:38. - Gulyás 1956:606. - Gulyás/Viczián XIX:565.