Magyar Katolikus Lexikon > N > Némethy


Némethy Ernő (Nagykőrös, Pest vm., 1879. jan. 12.-Bp., 1960. jan. 15.): plébános. - A bpi tudegy-en végzett és teol-ból drált, 1901. VI. 25: szent. pappá. Bajnán, 1903: Budaörsön, 1905: Párkányban, 1906: Bp-Tabánban kp. 1914: teol. dr. 1929-46: nyugdíjazásáig Bpen a VII. ker. →Magyarok Nagyasszonya plébánia (Regnum) plnosa. 1941: p. kamarás. - M: Több örömet. Húsvéti üdvözlet. Írta Wilhelm Keppler. Ford. Bp., 1911. - Rampolla bíb. mint tudós. Uo., 1914. (Klny. Religio) - A lélek Istennel való magányos beszélgetéseinek kv-e. Írta Szt Ágoston. Ford. Uo., 1922. (2. kiad. 1938) - A spiritizmus a teljes valóságnak fényében. Írta Godfrey, J. R. Ford. Uo., 1926. - Prohászka Ottokár életrajza. Uo., 1927. - A szt szeretet hősnője. Az ifjabbik Szt Melánia élete (383-439). Írta Persico Ilona grnő. Ford. Uo., 1941. - Bpen 1927. VI-1932: az Egyhközs. Értes., 1932. IX: a Magna Hungarorum Domina Egyhközs. Értes. fel. szerk-je és kiadója. 88

Egyh. Közl. 1913:421. (arck) - Schem. Strig. 1947:253; 1982:402. - Diós 1995:154. -Viczián 1995:181. - Gulyás/Viczián XIX:478.

Némethy Ferenc, SJ (Szentgotthárd, Vas vm., 1693. dec. 10.-Nagyszombat, 1743. aug. 8.): rektor, tanár. - 1712: lépett a JT-ba. 1720 k. Kolozsvárt fil., Kassán és Nagyszombatban teol. tanár, majd ig. 1743: a Pázmáneum rektora. - M: Coronatae virtutes seu Illustres a Sanctitate Reginae Hungariae, scil. Gisela, Beatrix, Eleonóra. Kassa, 1720. 88

Szinnyei IX:944.

Némethy György (Bp., 1934. okt. 11.-Garfield, USA, 1994. máj. 18.): vegyész, egyetemi tanár, a →Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) elnöke. - A bpi Lónyai u. ref. gimn-ban tanult. 1951: szüleivel Ny-ra menekült, No-ban éretts. Az USA-ban a Lincoln Egy. hallg-ja, a Comell Egy-en drált. A Rockefeller Egy. tanára. Tanított a párizsi Sorbonne Egy-en (Fro.), Baselban (Svájc), Erlangenben (No.), Rómában és Nápolyban (Olaszo). Az USA-ban a Comell Egy., majd a Mount Sinai School of Medicine prof-a. Számos amerikai, japán és m. egy-en, konf-n tartott előadásokat. - 1953: kapcsolódott be a cserkészetbe, 1961: már a KMCSSZ vezetőtisztje. 1956: az amerikai szervezetek kérésére elsőként kapcsolódott be a magyar menekült egyetemisták gondozásába. 1960: kidolgozta a külf. magyar cserkészet vezetőképző rendszerét, megszervezte az oktatást, a KMCSSZ által kiadott kv-ek társszerzője. 1972: Rómában VI. Pál p-tól vette át a Pápai Tud-os Akad. aranyérmét. 1973: egyhangúlag a KMCSSZ elnökévé vál., melynek közel 20 é. irányította a munkáját. 1975: visszatért a USA-ba. 1991: Mo-on megkapta a Magyar Cserkészszöv. újraalakulási díszjelvényét, ill. a (Külföldi) Magyar Cserkészszöv. Teleki Pál-emlékérmét. Bo.J.-Fe.Má.

Némethy Gyula (Pusztamargita, Szabolcs vm., 1867. ápr. 22.-Nagyvárad, 1951. dec. 19.): kanonok. - A középisk-t Nagyváradon, teol. tanulm-ait pazmanitaként a bécsi tudegy-en végezte. 1890. IX. 21: Nagyváradon pappá szent. 1892: Bécsben hittud-ból drált. A nagyváradi teol-n 1897: h., 1898: r. tanár, utóbb ig., 1900: sztszéki ülnök, 1921: apátknk., 1924: p. prel. 1925: nagyváradi knk. 1899-1920(?): a nagyváradi jogakad-n a művelődéstört. mtanára, 1904-18: a Műemlékek Orsz. Biz-a tagja, a Bihar m. Régészeti és Tört. Társ. titkára, 1929-: eln., a Szigligeti Társ. és a nagyváradi Katolikus Kör elnöke is. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. ~ rendezte Ipolyi Arnold gyűjteményét. Életének utolsó időszakában a szegyh. Szt László-oltárképének restaurálását irányította. - Írásai: Bölcseleti Folyóir. (1902: Új keresztény esztetika) - Hittud. Folyóir. (1906: Amire a tud. nem képes. Adalék a morális apologetikához) - Őrszem 1926: 11.sz. (Jó és rossz ízlés az iparművészetben. [giccs a kegytárgykereskedelemben]) - Fm: A boldogságos szűz anya tiszteletéről. Nagyvárad, 1893. - A katholicizmus nagy eposza. Uo., 1899. - Biharmegyei Régészeti és Tört. Egylet évkv-e. 1901-1902. és 1903-1909. Szerk. Nagyvárad, 1902-09. - A biharmegyei Csudavár és Sárgapatak tájéka. Uo., 1903. -A ker. nő hivatása a hímzőművészet terén. Bp., 1904. (Klny. Religió-Vallás) - A szt kehely. Uo., 1904. (Klny. uo.) - Lourdesi emlékek és tanulságok. Nagyvárad, 1904. - A miseruha (Casula). Uo., 1905. (Klny. Religió-Vallás) - A kath. műv. eszménye. Nagyvárad, 1910. (Klny. Tiszántúl) - A ker. nő és az oltár. Uo., 1911. - A biharmegyei csudára (Csetale). Uo., 1911. - Az öltözet jelentősége a szobrászatban. Uo., 1911. - Az ősember a paleontológia világánál. Bp., 1912. - A tört. materializmus némely zátonyai. Nagyvárad, 1912. - Háború és festőműv. Uo., 1915. - Karácsony Sándor, a történetíró. Uo., 1929. - A nagyváradi R.k. szegyh. Uo., 1942. - Nagyváradon 1919: a Keresztény Füzetek sorozat (1-3. sz.) szerk-je. Dokumentum értékű, több kötetes naplója (1895-1948) kz-ban maradt. 88

Schem. Mv. 1896:431. - Szinnyei IX:948. - Nagyvárad 1929. XI. 29. (Dr. N. Gy. lett a Szigligeti Társ. elnöke) - Gulyás/Viczián XIX:482. - RMIL 2002. IV:147, 396.

Némethy József (Gyula, Békés vm., 1875. jan. 27.-Bp., 1959. okt. 3.): pap, gimnáziumi igazgató. - Nagyváradon éretts. és teol-t végzett. 1896: pappá szent., Tasnádon, 1900: Békéscsabán kp., 1904: Kolozsvárt egy. hallg., 1906: a nagyváradi Szt József Nevelőint. pref-a, a tanárképző int. h. tanára. 1907: a gyulai r.k. főgimn. tört-fr. szakos tanára, 1909: ig-ja. 1915: p. kamarás, 1938: prelátus, nyugdíjazták. - Írása: Szigligeti Társ. 1892/95 évkv-e I. (Nagyvárad, 1896: A nemz. elem helye az irod-ban) - M: A gyulai r.k. főgimn. 1911/12-1937/38. é. értes. Közzétette. Gyula, 1912-38. 88

Kalmár 1910. (s.v. Németi) - Márkus 1937:693. (s.v. Németi) - Schem. Mv. 1938:41. - Diós 1999:157. (1906.) - Gulyás/Viczián XIX:486.

Némethy Lajos, németi (Buda, 1840. febr. 29.-Esztergom, 1917. okt. 8.): plébános. - A teol-t Esztergomban végezte. 1865. VII. 23: pappá szent. VIII. 1: Szomoron, 1868. V. 15: Buda-Vízivárosban, 1882. VII. 13: Bp-Belvárosban kp., egyúttal az áll. tanítónőképző hitokt-ja. 1888. VI. 2: Esztergom-Víziváros plnosa, 1894. I. 1: főegyhm. kvtáros. 1896: esp., 1906: Grácban betegszabadságon, 1908: Nyitrabajnán az isk-testvérek spirituálisa. 1909: nyugdíjazták. - A tört., régészeti és heraldikai társ-ok választmányi, a SZIT irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja volt. - Fm: A róm. kath. egyh. szert-ok régészeti és magyarázati kézikv-e. Pest, 1873. - Nagyboldog asszonyról nevezett bp-vári főtp. történelme. Esztergom, 1876. - Török mecsetek Budán. Bp., 1878. - Kögl Ádám Jézustársasági tag és buda-vizivárosi lelkész életrajza (1707-1771). Esztergom, 1878. - A róm. kath. egyh. szert-ok tankv-e el. tanodák számára. Uo., 1879. - Szt István... kir-ról mondott dicsbeszédek irod-a. Uo., 1881. - Adatok Árpádházi B. Margit tört-éhez. Fraknói Vilmossal. Uo., 1885. - A bp-vizivárosi Erzsébetiek. Uo., 1885. - Necrologium Sacerdotum Archi-dioecesis Strigoniensis 1737-1889. Esztergom, 1889. (névtelenül) - A pesti főtp. tört. alapításától 1752-ig. Bp., 1890. - Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. Esztergom, 1894. - Az esztergomi főegyhm. kvtár többes példányainak lajstroma. 1. füzet. Uo., 1895. - Egyh. vizsgálat Esztergom vm-ben 1701-ben. Uo., 1896. - Miként jutott 1543: Esztergom árulással török kézbe. Uo., 1898. - Adatok a kassai vt-k tört-éhez. Uo., 1899. - A márczfalvi prépság. Bp., 1900. (Klny. Századok) - Emléklapok Esztergom múltjából. Esztergom, 1900. - Praeorator azaz kézikv. az előimádkozó lelkészek számára. Uo., 1900. 88

M. Sion 1886:832. (*márc. 1.) - Zelliger 1893:354. (*márc. 1.) - Némethy 1894:816. (*febr. 29.) - Pallas XIII:26. (*Pest, febr. 29.) - Szinnyei IX:960. (*márc. 1.) - Esztergom vm. 1903:151. - Schem. Strig. 1918:178. - Áldássy Antal: Emlékbeszéd ~ról. Bp., 1922. - MÉL II:293. (*márc. 1.; †Nyitrabajna)