Magyar Katolikus Lexikon > N > Négyesy


Négyesy László, Négyessy (Szentes, Csongrád vm., 1861. márc. 6.-Bp., 1933. jan. 7.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Szentesen és Egerben, az egy-et Bpen és Bécsben végezte, Bpen drált és 1886: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1885: az egri kat. főgimn. h., 1886: r. tanára. 1887: a szolnoki, 1891: a bpi gyakorló főgimn. vez. tanára. 1893: a bpi egy. az irod. segédtud-ok (költészet- és szónoklattan, stilisztika) mtanárává képesítette. 1895: az Orsz. Tanárvizsgáló Biz., 1901: az Orsz. Közokt. Tanács tagja. 1911. II. 19-1923. VIII: a m. irod. tört., 1923. VIII. 3-1932. IX. 1: nyugdíjazásáig az esztétika ny. r. tanára. - Részt vett a középisk. tantervek, utasítások előkészítésében és megfogalmazásában, nyelvtani és irod. tankv-ei logikusan szerk., közérthető, szép m. nyelven készültek, iránymutatók voltak az államosításig a hazai tankv-írásban. 1896. V. 15: a MTA l., 1918. V. 2: r., 1931. V. 15: t. tagja; 1896: az Orsz. Középisk. Tanáregyes. főtitkára, 1904: a Kisfaludy Társ. tagja; a M. Irodtört. Társ. 1911: alelnöke, 1921: elnöke; 1915: a SZIA III. o. alapító tagja, 1929-31: a SZIA másodelnöke, 1916-29: a III. o. elnöke. 1920-22: a szentesi ker. nemzgyűl. képviselője. Egyik alapítója a MTA nyelvművelő biz-ának. 1930: megkapta a Korvin-koszorút. - M: M. verstan. Középisk. segédkv. Bp., 1886. - A m. vers. Ált. verstani elvek. A m. vers szerkezete. Eger, 1887. - A m. verselmélet kritikai tört. Uo., 1888. - Rádai Ráday Pál munkái. Összegyűjt. és életr-zal bev. Uo., 1889. (Olcsó kvt. 256.) - A mértékes m. verselés tört. A klasszikai és Ny-eu. versformák irod-unkban. Uo., 1892. - Várkonyi br. Amade László versei. Összegyűjt., bev. és jegyz. Uo., 1892. (Olcsó kvt. 309.). - Stilisztika. A középisk. 4. o. számára. Uo., 1895. (4. kiad. 1903) - Szerkesztéstan. Gimn. 5. o. számára. Uo., 1895. - Kölcsey Ferenc vál. versei. Összeáll. és bev. Uo., 1895. (M. Kvt. 95.) - Csokonai Dorottyája. Bev. tanulm-nyal. Uo., (1899) (M. Kvt. 10?.) - Faludi Ferenc versei. Életr., bev., jegyz. Uo., 1900. (Olcsó kvt. 1163-5) - M. nyelvtan. 1-2. r. Közép- és polg. isk. számára. Uo., 1900-01. - M. olvasókv. 1-3. köt. Közép- és polg. isk. sz. Uo., 1900-01. - Rhetorika. Elmélet. Prózai olvasmányok. Gimn. és reálisk. 5. o. sz. Uo., 1901. - Poétika. Gimn. és reálisk. 6. o. sz. Uo., 1902. - Rendszeres m. nyelvtan. Közép- és polg. isk. 3. o. sz. Uo., 1903. - Gr. Gvadányi József és Fazekas Mihály. Uo., 1904. (M. Remekírók 6.) - Bajza József költeményei. S.a.r. Uo., 1904. (Olcsó kvt. 1364-67.) - Zrínyi Miklós gr. vál. munkái. S.a.r. Uo., (1904) (Remekírók Képes Kvt.) - Bajza József emlékezete. Székfoglaló. Uo., 1905. - A m. költ. eredete. Uo., 1910. (Klny. B. Szle) - A tanári szolgálati idő. Uo., 1912. (Klny. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl.) - Árpádkori compositio. Uo., 1913. (Klny. B. Szle) - Eötvös költeményei. Uo., 1913. (Klny. Kisfaludy Társ. Évkv-e) - Szakbiz. jelentés a leánygimn. ügyében. Uo., 1913. - Arany. A költő születésének 100. évford-ja alk. a Kisfaludy Társ. ajándéka a m. ifj-nak. Uo., 1917. - Beöthy Zsolt emlékezete. Uo., 1924. (Olcsó kvt. 2080.) - Kritika és irodtört. Pintér Jenő nagy irodtört. kézikv-ének értékelése. Uo., 1924. - A m. irod. és költ. fejlődése. Uo., 1926. - Megnyitó beszéd... a SZIA... ünnepi ülésén. Uo., 1926. - A tragikum... Előadásai alapján jegyezte Tóth Lajos. Uo., 1927. - Irod. valutarontás. (Reális és túlcsapongó Ady kultusz. Levélváltás Hegedüs Loránttal.) Uo., 1927. - Bajza József munkái. Költem-ek. Tanulm-ok. S.a.r., bev. Uo., 1928. (Élő kv-ek I:9.) - Kazinczy pályája. Uo., 1931. - Száv év távolából. Uo., 1931. - Szerk. 1896. I-1899. XII: a M. Paedagógiát, 1904. IX-1905. I: az Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl-t; 1913-14: Beöthy Zsolttal és Császár Elemérrel a Kisfaludy Társ. Nemz. Kvtára köt-ei társszerk-je; közrem. A III. egyetemes tanügyi kongressz. naplója szerk-ében. A MTA ~ kezdeményezésére indította a Magyarosan c. nyelvmívelő folyóir-ot. - Álnevei és betűjegye: Elemér tárcaíró doktor (B. Szle); N.L. (M. Paedagógia; Nemz., 1895); sssi (Szentesi Lap, Szentes és Vidéke); Szárasy (uo.). 88

Pallas XII:1034. - Szinnyei IX:852. - Kalmár 1907:411. - Alkotmány 1911:256. sz. - Gálos Rezső: ~ és a 18. sz. irod-unk. Bp., 1931. - Emlékkv. ~ 70. születésnapja alk. Uo., 1931. Arck. - Irodt. 1931:115, 295; 1933:63. - Jaeger Imre: N. és a szentesi középisk. Szentes, 1931. - Képes Krónika 1931:12. sz. - M. Nyelv 1931:139; 1933:62. - M. Nyelvőr 1931:76; 1933:27. - Új Nemzedék 1931:53. sz. - Akad. Értes. 1933:156. - B. Szle 1933:226. - Élet 1933:34. - Napkelet 1933:129. - Nyugat 1933:139. - Pásztortűz 1933:73. - Prot. Szle 1933:120. - SZIA Értes. 1933:89. - Új Idők 1933:113. - Hekler Antal: Megemlékezés ~ról. Bp., 1934. - Szentpétery 1935:576. - Bréver Lajos: ~. 1861-1933. Uo., 1937. - Kéky Lajos: ~ emlékezete. Uo., 1937. (MTA emlékbesz. XXIII:3.) - Gulyás 1956:605. - Pataky László: ~. Verselméleti munk. jelentőségéről. Eger, 1957. - MIL II:341. Arck. - MÉL II:285. - Gulyás/Viczián XIX:354.