🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nádasdy
következő 🡲

Nádasdy Ferenc (1625.-Bécs, 1671. ápr. 30.): országbíró. - 1633: Vas vm. főispánja. 1643: Esterházy Miklós nádor hatására kb. 40.000 alattvalójával együtt visszatért az Egyh-ba. 1646: kir. főudvarmester, 1664: országbíró, Zala és Somogy vm. főispánja, belső titkos tanácsos. Hatalmas vagyona miatt Magyar Krőzusnak nevezték. A nagy műveltségű főúr bőkezű mecénás is volt. Pottendorfi nyomdájában saját költségén nyomatott ki 1658: egy törvénygyűjt-t, és 1661: a Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regum et primorum militantis Hungariae ducum c. verses, képekkel illusztrált munkát. Bekapcsolódott az I. Lipót cs. (ur. 1657-1705) elleni →Wesselényi-összeesküvésbe, ezért minden méltóságától és javaitól megfosztották, halálára ítélték. Kegyelmi kérvénye és a pápa közbenjárása ellenére lefejezték. Feleségével, Esterházy Júliával együtt az általa építtetett lékai tp-ban van eltemetve. **

Pallas XII:901. - KL III:365.

Nádasdy Ferenc, fogarasi, gr. (Regede/Radkersdorf, Stájero., 1709. szept. 30.-Varasd, 1783. máj. 15.): hadvezér. - 1727: kornétás a Csáky-huszárezredben, rendkívül gyors előmenetellel 1736: a Dessőffy-huszárezred vezénylőezr-e, 1738: a Csáky-huszárezred vezénylőezr-e, 1741: tulajdonosa, vezérőrnagy, 1744: altábornagy, 1748: lovassági tábornok, 1754: budai hadparancsnok. 1756. IX. 26-1783: haláláig Horváto. bánja, 1757: a Mária Terézia-rend első m. nagykeresztes vitéze, 1758: tábornagy, de kiszorult a hadvezetésből. A lengy., az osztr. örökösödési és a →hétéves háború legendás hőse, kimagasló helytállása különösen a kolini csatából ismert. 1888-tól az egykor tulajdonában állt 9. cs. és kir. huszárezred a nevét viselte. Z.J.

Nádasdy Ferenc, Paulai, nádasdi, gr. (Bécs, Alsó-Au., 1785. márc. 3.-Kalocsa, 1851. júl. 22.): érsek. - A gimn-ot Komáromban és Bécsben, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1807. III. 7: pappá szent., Komáromban kp., IV. 16: drégelypalánki plnos, 1811: alesp. 1816. X. 4: esztergomi knk., 1817: szekszárdi apát, 1819: a pesti KPI rektora. 1820. X. 6: a kir. tábla főpapja, barsi főesp. 1823. III. 7: váci mpp. Canonica visitatiót tartott 1828: a szegyh., 1829: az ecsegi és hatvani, 1832: a nógrádi, 1838: a gödöllői, 1841-42: az alsónémedi, soroksári és hódmezővásárhelyi esp. ker. pléb-in. 1837: a hétszemélyes tábla bírája. 1838. IX. 5: a MTA igazg. tagja. - 1845. V. 15: kinev. kalocsai érs., székét XI. 24: foglalta el. 1848. VIII. 1-re nemzeti zsin-ot hirdetett, ezért bujdosnia kellett. Alapítványokra 223 ezer Ft-ot költött. - Vácott 1845. XI. 17-1851. IV: széke üres, utóda 1851. IV. 29: Roskoványi Ágoston; Kalocsán 1852. III. 15: Kunszt József. T.E.

Mendlik 1864:74. (1823-45: váci pp.), 79. (1845-51: kalocsai érs.) - Gams 1873:384. (1823. XI. 17-1845. XI. 17: váci pp.), 372. (1845. XI. 24-†1851. VII. 21: kalocsai érs.) - M. Sion 1886:832. (*Buda!) - Zelliger 1893:346. - Némethy 1894:805. (*Buda) - Kollányi 1900:431. - Szinnyei IX:492. - Chobot II:648. - Winkler 1926:43. - Schem. Col. 1942:18. (78.)

Nádasdy László, gr., OSPPE (1662.-Pozsony, 1730. febr. 14.): megyéspüspök. - A →Wesselényi-összeesküvés miatt kivégzett →Nádasdy Ferenc országbíró fia. Fil. és teol. dr. Pálos szerz., sátoraljaújhelyi perjel, 1695: a tp. számára értékes harangokat szerzett. Máriavölgyi helynök és 1696: rfőn-h., a ktor ebédlőjét fényűzően helyreállíttatta. Ált. helynök, amikor 1710. VI. 15: kinevezték csanádi mpp-nek. 1711: elhagyta Temesvárt, Szegedre költözött. A határőrvidék parancsnokai vitatták tizedszedési jogát. 10 é. hiába kérte a kir-tól földesúri jogainak biztosítását, csak Szeged és Makó hívei támogatták, ezért kérte és 1711: megkapta Keresztély Ágost prím-tól a győri kanonokságot s a pápai főespséget, 1713: a nagyprépság és a fehérvári őrkanonokság javadalmát. 1723: a kir. magának tartotta fenn az egyhm. ter-én a tizedszedés jogát, ~nak é. 5000 Ft-ot biztosított. 1724: ~ megpróbált Temesvárra települni, de oly ellenségesen fogadták, hogy visszatért Szegedre. - Szegeden a ferencesek, 1718-tól a piar-k felrótták neki, hogy jezsuitákat és pálosokat alkalmaz kp-ként. 1719: bécsi min-tanácsi döntés alapján canonica visitatióra indult a Marostól D-re fekvő részekre, de az ott tábori papként működő jezsuiták ellene szegültek. ~t ezért a temesvári jezsuita rektor bánáti helynökké nevezte ki. 1723: Szegeden 4 knk-kal újra fölállította a csanádi kápt-t. Sírja a pozsonyi ferences tp-ban. - Utóda 1730: Falkenstein Béla. 88

Mendlik 1864:94. (1710-30: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1710-30: csanádi pp.) - Schem. Jaur. 1897:38. (508.) - Reizner János: Szeged tört. Szeged, 1899. - Borovszky I:384. - Religio 1912. (Sörös Pongrác: Fogarasföldi ~) - Kat. Szle 1930. (Juhász Kálmán: Hogyan lett Szeged ppi székhely a 18. sz. elején) - Bedy 1938:456. - Kisbán II:469. (†Pozsony, 1727) - Takáts Endre: Gr. ~ csanádi pp. (1662-1729). Szeged, 1943. - MÉL II:258. - Schem. Csan. 1980:33. (76.)

Nádasdy Miklós János, nádasdi, gr. (1664. jún.-Pozsony, 1697. dec. 8.): címzetes püspök. - Bécsben tanult. 1684. XI. 23: a CGH növ-e lett. 1686. X. 19: tért haza. Már 1684: kácsi apát volt. 1687-96: zágrábi knk., bexini főesp., 1689: pécsi knk., 1697. II. 1: pozsonyi prép. és szebenikói cpp. - Utóda a szebenikói c-en 1700. III. 13: Augustich Tamás. 88

LBE:503. - Matković 1888:LXXVII. (708.) - Némethy 1894:806. - Pallas XII:900. (itt bácsi apát!) - Veress II:83. (s.v. Nádasdi!)