🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyarok Ausztráliában
következő 🡲

magyarok Ausztráliában: Ausztráliába az 1848/49-i szabadságharc leveretése után érkeztek az első letelepedni akaró magyarok. Az 1918–34: nagy kivándorlási időszakban, amikor a →trianoni béke következményeként 557.447 m. kényszerült elhagyni hazáját, ismeretlen számban telepedtek le. 1942: kb. 2000 főre becsülték számukat. 1949-ig szinte csak „mutatóba” éltek itt m-ok. Az orosz hódítást követő menekülthullám levezetésekor, a Ny-eu. menekülttáborok megszüntetése után 1949–52: kb. 17.000 m. érkezett Ausztráliába, elsősorban volt áll. alkalmazottak, katonatisztek, közigazg. tisztviselők és családjaik. Főleg No-ból és Au-ból érkeztek, ahol már megalakították a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségét és a Magyar Szabadság Mozgalom szervezetet, amely keretet adott a letelepedés után a helyi m. szerveződéseknek. Az 1950-es évek első felében gombamódra szaporodtak a különböző m. egyes-ek, érdekvédelmi csop-ok, társad., ifj., művelődési és sportszervezetek. Megalakították az első m. egyhközs-eket és szervezeteiket, de a paphiány miatt csak a társad. szerveződéseket követően. 1953: Sydney-ben, majd Melbourne-ben Magyar Házak, klubok, otthonok, központok alakultak (később folyamatosan mind a 6 szöv. államban), létrehozták csúcsszervezetük, az Ausztráliai Magyar Szövetség teljes hálózatát (hivatalos bejegyzése 1955: történt). – Az 1956-os forr. és szabharc leverése után kb. 35.000 bevándorló gyarapította a létszámot. Az 1960-as évektől a pol. menekültek helyett már inkább gazd. bevándorlók érkeztek. A kb. 10–12.000 fő többsége délvidéki m., akiknek „legfrissebb hulláma” az 1990-es évek első felében, a délszláv háborúk alatt érkezett, egyben az ausztráliai magyarság legújabb nemzedékét is jelentve. – 2002: Ausztráliában kb. 50–55.000 m. él. Többségük a DK-i parton, Új-Dél-Wales, Victoria és D-Ausztrália áll-okban telepedett le, de a Ny-ausztráliai Perth-ben, Canberrában, Brisbane-ben és Queenslandben is található m. közösség. Az Ausztráliai M. Szöv. (eln. 1992–: Kardos Béla) szinte egészében összefogja a legalább 100 különféle m. szervezetet, 1989 óta félévente konf-kon vizsgálja az időszerű problémákat. 2002-ig 13 alkalommal rendezték meg az Ausztráliai Magyar Találkozót, amelyen évente mint seregszemlén mutatkoznak be a m. csoportok, 1992 óta mo-i meghívottakkal. A hagyományos m. ünnepnapokat Sydney-ben, Melbourne-ben, Perth-ben, Canberrában, Brisbane-ben és Adelaide-ben tartják. A m. áll. ezredéve alkalmából 2000. II. 1–X. 31: nagy ünnepségsorozatot rendeztek, IX. 26–30: Orbán Viktor min-eln. díszvendégségével. Az ausztráliai magyarságnak 2002: önálló televízióadása (Sydney, Józsa Erika) van. – Lapjai (1949–77: 45 cím, a korábbiak és a későbbiek föltáratlanok): Tárogató (1949–50?), Új Élet–New Life (1950–55), Ausztráliai Magyar Újság (1950–57?), Magyar Harangok–Hungarian Bells (1950–51), Tájékoztató [Mindszenty Kultur Egyesület] (1950–56), Aurora Australis (1951–52), Dél Keresztje (1951–56), Egyházközségi Értesítő [Regnum Marianum] (1951–52), Értesítő [Regnum Marianum] (1951–52), Hitünk (1951–52), Havi Körlevél (1952–54), Egyházközségi Tájékoztató [Perth] (1953–61), A Híd – The Bridge (1953–54), Regnum Marianum (1953–?), Regnum Marianum Értesítője (1953–?), Sportvilág (1953–?), Hungarista Tájékoztató (1954–63), Becsülettel (1955–?), Hitből Élünk (1955–65), Római Katolikus Lelkipásztori Körlevél [Regnum Marianum] (1955–?), Jertek Hozzám (1956–62), Szt Erzsébet Egyházközségi Tudósító (1956–?), Független Magyarország–Free Hungary (1957–68), Tájékoztató [A New South Walesi Magyar Közösségek Szövetsége] (1957–?), Magyar Élet–Hungarian Life (1958– [2002: főszerk. Csapó Endre]), Sorsunk–Our Fate (1958–64), Sydney-i Magyar Élet–Hungarian Life (1958–?), Keleti Figyelő (1960–61?), Magyar Szó (1960–62), Gondnoki Körlevél [Perth] (1961–62), Perthi Ev. Ref. Egyházköség Tudósítója (1962–?), Ausztráliai Magyarság (1963–64), Tükör–Hungarian Mirror (1963–64), Egyházi Értesítő [Adelaide, prot.] (1964–?), Szabad Száj (1964–?), Victoriai Magyarság (1964–?), Magyar Jövő (1966), Adelaidei Magyar Értesítő (1968–71), FM Press (1968), Perthi Magyar Hírek (1969–?), Adelaidei Magyar Hírlap (1972–?), Magyar Múlt (1972–?), Perseverance (1972–?), Út és Cél (1972–?), Canberrai Magyar Clubélet (1973–?). Dom.L.

Nagy Iván: Öt világrész magyarsága. Bp., 1935. – Mildschütz 1977. – Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A m. pol. emigráció 1945–1975. Bp., 1984. – Matuska Márton: Hiányzunk egymásnak. Újvidék, 1977. – Világszövetség 1992. XII. 1. (Domonkos László: Ausztráliai jelentés) – Földvári Géza–Hajduk Márta–Szőllös István: Magyar világháló. A világban élő m-ok ezredvégi üzenetei. Bp., 2001.