🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar királyi nemes testőrség
következő 🡲

magyar királyi nemes testőrség, nemesi testőrség, 1760. szept. 11.-1850.: Mária Terézia (ur. 1740-80) állította fel. Az első 120 testőr IX. 28: Pálffy Lipót gr. testőrkapitány vezetésével esküdött föl. A ~ célja: a m-ok →hétéves háborúban tanúsított hűségének megjutalmazása, az udvar fényének emelése, a m. ifjak kiművelése, a m. középnemesség és Bécs kapcsolatának erősítése. Az 1764-i ogy. 100 ezer Ft-ot ajánlott meg úgy, hogy a vm-k 2-2 tagot küldjenek a ~be. Erdély 20 ezer Ft-ot adott 20 ifjú ellátására. A ~ kapitányát az 1765:6. tc. fölvette Mo. →zászlósurai közé. - 1848-ig a m. nemesség kitüntetésnek tartotta a ~hez tartozást. A 20-25 é. ifjak 5 é. éltek Bécsben, szívták magukba a Ny-i kultúrát. A reformkor nagyjai szinte mind a ~ből kerültek ki. II. József (ur. 1780-90) a ~ létszámát 60-ra szállította le, a vm-k csak 1 jelöltet adhattak, de a kir. ezt sem vette figyelembe, hanem a hadseregből töltötte fel és horvátokkal, németekkel keverte a ~et. Elrendelte, hogy a ~ társalgási nyelve a ném. legyen, küldöncként alkalmazta fejed. udvarokhoz a tagokat, akik ezáltal világlátott emberek lettek. A török háborúban a ~ a hadsereg tisztikarában vett részt. - II. Lipót (ur. 1790-92) ünnepélyes alkalmakkor a csak alhadnagyokból álló ~et a csak főhadnagyokból álló császári testőrséggel szemben elsőbbségben részesítette; 1791. I. 1: a lengy. gárda helyébe léptette, s minden tagjától megkívánta a nemesi levelet s hogy tudjon m-ul; a ~ből 15 főt Budára küldött nádori testőrségnek. - I. Ferenc (ur. 1792-1835) 1792: a ~ létszámát újra 120-ra emelte. 1708: elrendelte, hogy a ~ tagja csak az lehet, aki a bölcsészeti tanf-ot elvégezte és 2 é. a hadsereg tisztje v. hadapródja volt. A pazarlással és fényűzéssel vádolt ~ vizsgálatára az 1827-i ogy. biz-ot küldött ki, s a 36. tc. elrendelte, hogy a ~ minden élelmiszerét Mo-ról vámmentesen vigyék Bécsbe, számadásait a M. Kir. Helytartótanács ellenőrizze, a jelölteket a törvényhatóságok ajánlják, s leszerelésük után a kir. ne csak a hadseregben, hanem polgári szolgálatban is alkalmazza. - 1848. IX. 11: a ~ tagjai a nemzeti hadsereg tisztjei lettek. Palotájukat 1849: a cs. és kir. csendőr-testőrség foglalta el. A ~et I. Ferenc József (ur. 1848-1916) 1850: cs. rendelettel föloszlatta. - Kapitányai: Pálffy Lipót gr., 1773: Esterházy Miklós hg., 1787: Károlyi Antal gr., 1791: Esterházy Antal hg., 1794: Splényi Mihály br., 1798: Esterházy Miklós hg., 1833: Splényi Ignác br., 1840: Vécsey Ágost gr. - Az 1867. IV. 21: fölállított kir. testőrségbe már polg. származású tiszteket is beosztottak. **

Pallas XII:186. (s.v. magyar testőrség)