Magyar Katolikus Lexikon > M > Mechitár


Mechitár, Szebasztei, B., Möchithar Szepaszdaci (Hoghtár, Töröko., 1676. febr. 7.-Szt Lázár-szg., Velencei Közt., 1749. ápr. 27.): örmény pap, rendalapító. - Eredeti neve: Mánug Bedroszján. Apja kereskedő, szülei vallásos, szerény, egyszerű emberek. ~ 5 é. már örm-ül írt levelet a helyi plnosnak. 1686: ~ és 2 nővére vallásos nevelését Háruthjun pap kezdte el. ~ 15 é. döntötte el, hogy egyh. pályára lép. Napokon át ült magányosan imádkozva a sziklák között, mint a régi aszkéták, s kérte az angyalokat, adjanak neki kenyeret, de azok késtek. Nem ment az utcára játszani a magakorabeli gyermekekkel, hanem önmegtagadó életre készült. Nagy hatással voltak rá a sztek életéről szóló kv-ek. Szülei ellenállását legyőzve 1692: Szebasztéba (2000: Szivász), a Szt Jel (Kereszt) ktorba ment. Itt Anánia pp. diákonussá szentelte és keresztnevét Mechitárra, 'vigasztaló'-ra változtatta. A Szentírást és a lelkiségi kz-okat nagy szeretettel tanulmányozta, de nem volt a ktorban tanító, aki foglalkozott volna vele. Sikerült rávennie az ekkor ideérkező Mikhajel pp-öt, hogy vigye magával tanítványának Ecsmiadzinba. A pp. el is indult vele Gárinba (tör. Erzurum), de az igen kegyetlen télben ~ csak Mikhajel kocsija után gyalogolhatott, és elmerült a hóban, ahonnan a tör-ök alig tudták élve kimenteni. Gárinban látott elöször eu. papot, tőle tudta meg, hogy Eu-ban szabadok a ker-ek és virágzik a kerség. 1693: Ecsmiadzinba érkezett, ahol csalódnia kellett, mert Mikhajelnek csak szolgára volt szüksége, oktatásban nem részesítette. ~ az éjszakai álmatlanságtól súlyos szembetegséget kapott. - Egy társával 2 hónapos céltalan éjjeli menekülés után Szevánba érkezett. A hegytetőn elbűvölte a gyönyörű, tiszta tó és a ktor, a szerz-ek is szeretettel fogadták, de lelkiségüket ~ nem találta eléggé mélynek, s tanulással, tud-nyal sem foglalkoztak. - ~ adni szeretett volna valamit a népének, amivel halála után is szolgálja azt, de számos próbálkozása kudarcot vallott. Egy éjszaka, amikor a kpnában a Szűz Mária-kép előtt imádkozott, fény és mosoly jelent meg az Istenanya arcán, s megkérdezte: Mit óhajtasz ~? - Anyám, a te szándékodat akarom. - Legyen tiéd a remény. Nekem mindig veled kell lennem. - ~ örömmel csókolta meg az oltárt, ahol a „legyen” elhangzott. (A bpi örm. kpnában is van egy ~t ábrázoló festmény, alján örm. asszonyok, fölöttük Szűz Mária, a háttérben a m. Parlament, az örm. nyelvű „legyen” felirattal!). Boldogan tért vissza Gárinba, ahol a Pászen ktor tp-ába lépve megdöbbenve látta viszont ugyanazt a Szűz Mária-képet, mellyel a szeváni éjszakán találkozott. Itt Melikhszeth pp. rábízta a fiatalok nevelését és tanítását, azonkívül vele ment prédikálni a környékre, ahol a nép befogadta ~t. Itt sem maradt sokáig, mert úgy érezte, Melikhszeth nem osztja meg vele lelki értékeit, visszatért Szebasztéba. Szülei nagy örömmel fogadták. - Sokat hallott a Rómában virágzó kerségről, vallásszabadságról és tud-ról egy Pál nevű barátjától. Éjjel-nappal törekedett a tökéletességre, de az éjszakázástól látása annyira romlott, hogy egy reggelre egészen megvakult. Szeme megtelt vérrel és egész télen nem tudta kinyitni. Dicsőítő énekeket énekelt a Szűzanyának, s kérte, hogy adja vissza szeme világát. 1694: az orvosok teljesen meggyógyították. Ekkor Hovnán (Jónás) fiatal teol-sal Jeruzsálembe készült, de ~nak sikerült őt útközben rávennie, hogy inkább Rómába menjenek. 1695: egy karavánnal útban Aleppó felé megáradt folyón kellett átkelniük, ~ testvéri szeretetből a maga erős lovát Hovnánnak adta, maga pedig felborult és lovastul elmerült az áradatban. Írásainak egy részét elveszítve alig menekült meg. Aleppóban megismerkedtek az Eu-ból érkezett Anton Bovolli atyával, aki előtt hitvallást tettek az „egy, szent, katolikus és apostoli” Egyház mellett. Bovollit megragadta ~ kedves és nemes természete, csodálatos vallási tud-a. Arra biztatta, maradjon Örményo-ban, s ott terjessze tudását a tp-okban. Ők azonban Hovnánnal Alexandriából Cipruson át Itáliába szerettek volna menni. - A hajón ~ megkapta a maláriát, és egy ciprusi ktorban súlyos állapotban magára maradt. Padlásszobájában felöltője volt az ágya és takarója. 3 hónapig senki sem nézett felé. Akkor egy pp. érkezett a ktorba, aki enni adott neki és gondozta. Egy idegen ültette föl az Aleppóba menő hajóra. Rongyos ruhában, lyukas cipőben ért a városba, ahol korábbi jótevőinek köszönhetően nyerte vissza erejét. - Az eu. atyák ismét lebeszélték római útjáról. Szebasztéban anyja örömkönnyekkel fogadta halottnak hitt fiát, és ~ csak az ő gondoskodása révén nyerte vissza teljesen egészségét. A Szt Jel ktorban folytatta a tanulmányait és imádságait. 1696. V. 17: Gárábed pp. pappá sztelte. - ~ ráébredt, hogy csak ő képes népét kivezetni a tudatlanságból, ekkor fogant meg benne egy tanító és papokat nevelő szerzetesrend eszméje. Városról városra járt, hogy fiatalokat toborozzon. 2 tanítványával Gárinba ment, s a Vörös Ktorban a Markar pp-től kapott 15 növ-nek Nagy Szt Albert teol-ját tanította. - 1698: hosszadalmas betegségen esett át. Markar a teol-nak járó pásztorbotot ajándékozott neki. Ekkor törtek ki a kat. örm-ek elleni zavargások, melyek odáig fajultak, hogy a nem kat. örm-ek, kémkedéssel vádolva őket, a török hatóságokhoz fordultak. ~ először a fr. követségre menekült, hogy elkerülje a börtönt. - Konstantinápolyban 1701. IX. 8: hirdette ki a →mechitáristák alapítását 10 tanítványával. Ekkor már sok örm. kat. volt börtönben, ~t meg akarták ölni, Jephrem (Efrém) Gháphánci konstantinápolyi örm. pátr-t megfosztották hivatalától. - ~ először csak tanítványait küldte az akkor még Velence fennhatósága alá tartozó Morreába, maga egy kapuc. ktorban, majd egy örm. család házában rejtőzött el, azután hajón Izmirbe menekült. Mindenhol a nyomában voltak, s magas vérdíjat tűztek ki a fejére. 4 hét után érkezett Morreába. Methonban (Görögo.) nagy földterületen engedélyt kaptak a működésre 2 falu jövedelmével. Sok nehézség után 1706: fejezték be a ktor, 1708: a tp. építését. Egy forrás szerint már 20 tagja volt a rendnek, amikor a Sztszéktől megérkezett a végleges megerősítés és ~ főapáti kinevezése. -

A r-et eredetileg Remete Szt Antal életpéldája és lelkisége szerint képzelte el. Ezt meg is tartotta, de Róma kívánságára a →benedeki regulát is alapul vette, mely nagyon meg is felelt eszméi megvalósításának. Methont azonban ekkor már a törökök fenyegették, és ~ látta, hogy a ktort egy napon el fogják pusztítani. - 1715. III. 1: csak néhány atya maradt Methon őrzésére, a többiek a menthető javakkal Velencébe menekültek. Mindent elölről kellett kezdeni. Methont hamarosan valóban lerohanták a törökök, a ktort és tp-okat lerombolták, a szerz-eket elfogták, de később örm. kereskedők kiszabadították őket. A velencei tanács hosszas vita után 1717: adta a mechitáristáknak a várostól 3 km-re a kis San Lazzaro szg-et, amelyen csak egy korhadt ház és egy elhagyatott tp. állt (valaha a leprások szg-e volt, ter-e 7000 m2). Erre a földre is Kisboldogasszony napján léptek, az épületet hamar kijavították, lakószobákat rendeztek be, és újjáépítették a kis tp-ot. Akkor azonban ~nak Rómába kellett mennie, mert isztambuli nem egyesült örm-ek egy csoportja súlyosan megvádolta. XI. Kelemen p. (ur. 1700-21) viszont szívélyesen fogadta, majd ~ a Szt Pantheon ktorban 2 teológussal éjjel-nappal dolgozott azon a védőbeszéden, amelyet olaszra fordítva szétosztottak a bíb-ok között, akik ~t ártatlannak találták. ~ XII. 8: a pápa ajándékaival tért vissza Velencébe. - Újult erővel láttak munkához, új, nagyobb házat építettek és fiatalokat neveltek: ~ sok prédikátort készített föl számukra írt művekkel; →sárágánokat is írt nekik, melyeket az örm. kat. egyh-ban máig énekelnek. Az örm. nyelv hajdani tisztaságának helyreállítására 1727: megírta örm. nyelvtanát törökül beszélők számára, és elkezdte a Hájgázján szótárt, de csak 1745: tudta folytatni, és tanítványai segítségével fejezte be. A 18. sz. örm. írásbeliség legnagyobb emlékműve csak ~ halála után jelent meg, napjainkig használható (1273 old., oldalanként 2 hasábbal és 62 sorral, összesen 79 ezer sor). Örm. Szentírás-fordítása és az 1635-i párizsi poliglotta alapján készült, 20-nál több kiadást ért. - Fm: Az örm. nyelv értelmező szótára. - Képes Szentírás. - Himnuszok, ezeket az örm. kat. egyh-ban máig éneklik. Szám L.

Armenia 1890:4, 5, 7. sz. (Govrik Gergely: ~ és a bécsi mechitáristák) - Timkó 1971:217. - Ararát 2000/9:24; 2001/6:24; 2001/7-8:49.