Magyar Katolikus Lexikon > M > Marospéterlaka


Marospéterlaka   →Magyarpéterlaka