Magyar Katolikus Lexikon > M > Majláth Kör


Majláth Kör (lat. Foederatio Catolica Studentium Transylvaniae), Kolozsvár, (1927) 1933-1945: Az →Erdélyi Katolikus Népszövetség keretében 1927: alakult meg mint a Katolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szakosztálya (Egyetemi és Főiskolai Szakosztály). Ennek keretén belül 1932: szociális szemináriumi csop-ot alakítottak ~ néven, ez a csop. önálló munkaprogrammal állt elő, átvette az egész szako. vezetését, s a jelképes értelmet nyerő ~ elnevezés 1933. XI-től a szakoszt-ra is vonatkozott. - Szervezési formáját tekintve korporációs egyesület; egyetemi központonként (1928: Kolozsvár, Gyulafehérvár; 1932: Nagyvárad) csop-ok szerveződtek, melyek kisebb egységekre, a tagok származási helye szerinti ifj. körökre, kuriákra oszlottak. Kolozsvár kuriái: Székelyföld (Háromszék, Udvarhely, Csík, Maros-Torda vm.), Határvidék (Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes, Torontál, Krassó, Szörény vm.), Belső-Erdély (Alsó-Fehér, Beszterce, Brassó, Fogaras, Kis- és Nagy-Küküllő, Kolozs, Szamos, Szeben, Torda-Aranyos vm.). - 1927. XI. 3: alakult meg a Szako., ügyrendtervezetét az Intézőbiz. 1928. VI. 13: fogadta el; az alakuláskor kimondták csatlakozásukat a →Pax Romanához, Parecz György küldött részt vett a cambridge-i kongresszuson, ahol Foederatio Catolica Studentium Transylvaniae néven jegyeztettek be; a barcelonai, fribourg-i, luxemburgi kongresszusokra, Ny-i tanulmányútra alkalmanként 1-3 tagot küldtek. - A szervezőbiz. tagjai: Fülöp Kálmán, Márton András, Nagy Zoltán, Nyáguj Antal, Parecz Gy., Szőcs A. Lajos, Végh Sándor. 1928. XII: a Szako. üv. elnökévé Patay Józsefet, kolozsvári priorrá (1928-36) György Lajos tanulmányi ig-t nevezte ki Majláth pp. (1931-37: Patay lemondása után Márton Áron vette át az eln. tisztet). - 1929. I. 29: megalakult a három kuria, önálló tisztikarral és célkitűzéssel. (IV. 9: a kolozsvári csop. diáktisztikara: Parecz Gy. eln., Nagy Z. aleln., Szőcs A. L., Blédy Géza, Demeter János főtitkárok. Az 1929/30. tanévben: Dsida Jenő eln., Nagy Z. aleln., Balogh Zoltán, Kéki (Kekel) Béla, Demeter J. főtitkár; 1930/31: Balogh Zoltán eln., Szász S. Gerő aleln., Zsombory László, Boér Richárd, Orbán Endre főtitkár; 1931/32: Zsombory L. eln., Imreh Zoltán aleln., Venczel József, Boér R., Orbán Endre, Oszláts Viktor főtitkár, 1932/33: Venczel J. eln., Baumgarten Sándor aleln., Bors Ferenc alvezér, Vígh Károly, Heszke Béla, Kajtsa Ferenc főtitkár stb.). - 1929-től tört., 1930-32: közgazd. szemináriumot szerveztek meghívott előadókkal; szerda esténként világnézeti, irod., társad., szociális, tud., művelődési, kisebbségjogi vitaesteket tartottak; 1932/33: a falumunkát, szociográfiai gyűjtést, tanítókkal való kapcsolatot hangsúlyozták, 6 faluszociográfiát szerk.; György L. vezetésével ped. szem. indult, célja: a kisebbségi lét leendő tanárait fölkészíteni különleges tennivalóikra, megismertetni velük népnev. kötelességüket. - 1932: XI. Pius →Quadragesimo anno körlevelének ismertetésére 6 röpiratot szerk. (Erdélyi Tudósító 1932:23, 24; 1933:1, 2, 3, 5. sz.: 1. A gazd. élet célja. 2. A magántulajdon. 3. Tőke és munka. 4. Proletárok megváltása. 5. Igazságos bér. 6. Új társad. rend), ezek különnyomataival a luxemburgi Pax Romana kongresszus sajtókiállításán is szerepeltek. 1933. VII. 21-22: Érsekújváron a →Prohászka Körök 2. kongresszusán Venczel J. képviselte a kört. - 1931: a Főiskolát Végzettek Szakosztálya (FVSZ) Márton Á. javaslatára alakult. Célja: a kat. szellem ápolása és egyetemes érdekeinek előmozdítása, kat. álláspontok képviselete ált. jellegű szellemi megmozdulásokon; a kat. diákság erkölcsi és anyagi támogatása: előadások, tanf-ok, évenkénti teaestélyek, összejövetelek szervezése, pályadíjak kitűzése (pl. 1934: A nevelő aktív szerepe az isk-ban és az isk-n kívül. Népi szellem az isk-ban.), pályamunkák elbírálása. Az ifjak kérésére az FVSZ tagjaiból létrehozott Öregek Tanácsa (Konvent) tanácsadó testületként működött. Gépiratos lapjuk 1936: Március. K.P.