Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Ortodox Adminisztratúra


Magyar Ortodox Adminisztratúra: 1646. IV. 24: az →ungvári és 1697. III. 27: a →gyulafehérvári unió következtében a magyar ortodoxia teljes egészében egyesült Rómával, megszűnt, de a 18. sz. 2. felében az ort. vallású nemzetiségek magyarosodása folytán újjáéledt. Egyházszervezete nem volt, a ter-ileg illetékes szerb és rum. pp-ök joghatósága alá tartozott. Tp-aikban a lit-t gör., ószláv v. rum. nyelven végezték. A hívek az idegen nyelvű lit-t nem értették, ezért közülük sokan elhagyták vallásukat. - A trianoni területveszteségek folytán a mo-i ortodoxok lélekszáma kb. 40 ezerre csökkent, uakkor a főleg gör. származású m. ortodoxok megpróbálták kivonni magukat a nemzetiségi pp-ök lelki főhatósága alól is, mivel azok, egy kivételével, mind a határon túl voltak. Ezért 1931: kimondták egyházközségeik m. jellegét, és mint gör. származásúak, kapcsolatot kerestek a Konstantinápolyi Patriarkátussal. Jóllehet a Patriarkátus 1922: már bejelentette igényét az egész eu. diaszpórára, a kapcsolatfelvétel nehézkesen ment, nem utolsó sorban az egyhközs-ek m. jellege miatt. Így tehát ezek az egyhközs-ek ppi felügyelet nélkül maradtak. Rajtuk kívül pedig megalakult 3 új m. egyhközs., szintén pp. nélkül, ami tovább bonyolította a helyzetet. - 1941: a m. kormány felállított egy egyh. főhatóságot (kánoni fennhatóság nélkül) a m. és ruszin egyhközs-ek számára, de ez a háború végén magától megszűnt, s így a m. ortodoxia újra egyhszervezet nélkül maradt. - E zavaros egyhjogi helyzet rendezése érdekében a m. kormány és az érdekelt egyhközs-ek tárgyalásokat kezdeményeztek, egyrészt a Konstantinápolyi Patriarkátussal, másrészt az egyetlen hazai ort. főpappal, a budai szerb pp-kel. E tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel sem a Patriarkátus, sem a budai pp. nem ismerte el az érintett egyhközs-ek m. jellegét és a m. liturgikus nyelvhez való jogát. Végül meghallgatásra találtak a Moszkvai Patriarchátusban, s ez 1949: joghatósága alá fogadta őket, ideigl. egyh. főhatóságot szervezett számukra, és elrendelte, hogy a szert-okat m-ul végezzék. 1972: az ideigl. főhatóság fölvette a ~ nevet, melynek élén esperes-adminisztrátor áll. - 2000: a szórvány jellegű Mo-i Ortodox Egyh. a következő, egymástól független szervezetekből áll: Budai Szerb Ort. Egyházmegye, Szentendre, mpp-e Kristic Dánilo; Magyar Ort. Egyh., Bp., esperes-adm-a Berki Feriz; Mo-i Ort. Exarchátus, Bp., vik-a Kalota József; Mo-i Bolgár Ort. Egyh., Bp., elnöke Udvarev Iván; Mo-i Román Ort. Egyh. Püspöksége, Gyula, pp-e Sofronie Drincec. - A ~ kiadványai: Liturgikon. 1. köt. Bp., 1955; 2. köt. Uo., 1972. - Imakv. Uo., 1956. - Euchologion. Uo., 1959. - Hymnologion. Uo., 1969. - Berki Feriz: Az orthodox kerség. Bp., 1975., valamint az Egyházi Krónika c. folyóir. P.I.

Berki Feriz: A mo-i ort keleti egyh. szervezése. Bp., 1942. -: A hazai ort. keleti egyh. időszerű problémája. Uo., 1943. - Berki 1975:127. - Berki 1994.