Magyar Katolikus Lexikon > M > Madarász


Madarász, Nagymadarász, v. Szatmár vm. (Mădăras, Ro.): 1. plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. erdődi esp. ker-ében. 1886: alapították. Tp-át 1859: Szt Mária Magdolna tit-ra sztelték, a mait 1900: építették. Anyakönyvei 1943-tól. Anyanyelve 1940: rum., m., ném. - Plébánosai: Blahovics Pál, 1891: Mellau György, 1899: Czimmermann János, 1905: Soltész Ferenc, 1918: Weisz József, 1927: Perpék János, 1930: Csonth Ignác, 1933: Hartmann (Monostori) Ferenc, 1948: Wieland János, 1966: Ardai Attila. 1985-től Szatmár látja el. - 2. g.k. esperesség a v. munkácsi, majd nagyváradi egyhm-ben. Parókiái 1904: Amác, Oroszfalu, Piskaros, Réztelek, Szatmárzsadány, Tőketerebes. - 3. g.k. parókia. 1771: már létezett. Tp-át 1832: Szt Mihály és Gábor tit-ra szent. Anyakönyvei 1785-től. Anyanyelve 1880: rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1904: 345 r.k., 1400 g.k., 20 ref., 33 izr.; 1940: 286 r.k., 1524 g.k., 1 g.kel., 1 ev., 2 ref., 32 izr., össz. 1846; 1945. I: →malenkij robotra hurcoltak 43 főt (5-en meghaltak); 2000: 68 r.k. **

1. Schem. Szat. 1901:49; 1931:31. - Gerecze II:222, 770. - 2-3. Schem. Univ. 1842:562; 1904:437. - Schem. Mv. 1909:136. - Merli 2002:156.

Madarász (1890-ig Mentler) Flóris Géza, OCist (Nádasdladány, Fehér vm., 1872. júl. 16.-Zirc, 1915. nov. 3.): gimnáziumi tanár. - 1889. VIII. 29: lépett a r-be, 1895. VIII. 7: fog-at tett, VIII. 11: pappá szent., termrajz-földr-m. nyelv és irod. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Székesfehérvárt, 1898: Baján, 1902: Zircen gimn. tanár, uo. újoncmester is, 1904-15: Egerben gimn. tanár. - M: Verseghy és a nyelvújítás. Bp., 1900. (Klny. B. Szle) - Vörösmarty és kora. Ünn. beszéd. Baja, 1900. - Szegedi Róza olvasója. Uo., 1901. (Klny. Bajai Hírl.) - M. olvasmányok a gimn. f. o-aiban. Uo., 1901. - A sajtó és a nemz. Ünn. beszéd. Uo., 1902. - Pázmány Péter 3 prédikációja. Bev. és jegyz. Bp., 1903. (Segédkv. a m. nyelv és irod. tanításához 7.) - A tékozló fiú. Bibliai zenés színj. 4 fv. Uo., 1905. - Egyh. beszéd ... Jászkiséren ... épített új tp. megáldása alk. Eger, 1906. - A m. nyelvtan mondattani alapon. A középisk. 1., 2. o. sz. 1-2. köt. Acsay Istvánnal és Bartha Györggyel. Bp., 1907-09. - Uaz a polg. isk. 1-2. o. sz. 1-2. köt. Uazokkal. Uo., 1907-09. - M. olvasókv. A középisk. 1-3. o. sz. 1-3. köt. Uazokkal. Uo., 1907-09. - Mindszenthy Gedeon vál. költeményei. Összeáll. és bev. Uo., 1907. (Irodtört. olvasmányok 7.) - Pyrker és a m. írók. Eger, 1908. - Rendszeres m. nyelvtan. A középisk. 3. o. sz. Acsay Istvánnal és Bartha Györggyel. Bp., 1909. - A Balaton költészete. Eger, 1910. - Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Kiadta Császár Elemérrel. Uo., 1910. (Régi m. kvtár 24.) - Hajótörés. Színmű 3 fv. Bp., 1912. (Klny. Kath. Szle és az egri ciszt gimn. értes.) 88

Szinnyei VIII:227. - Kalmár 1907:55. - Schem. Cist. 1942:238. - Gulyás XVIII:270.

Madarász (1944-is Marina) Gyula (Lonka, Máramaros vm., 1901. máj. 26.-Perriopolis, USA, 1983. júl. 20.): g.k. kanonok. - A gimn-ot Ungvárt kezdte, 1920: éretts. a máramarosszigeti piar. gimn-ban. A teol-t Ungváron kezdte, Papp Antal g.k. pp. ideigl. levtárossá tette. A teol. végeztével ppi háznagy és a szem. vicerektora. 1926. XII: Gebé Péter pp. szent. pappá, s kinevezte a tönk szélén álló, már árverést hirdető szem. gazd. ig-jává, amit sikerült megmentenie. 1927. XI: Rómába küldték, de nem a Coll. Russicumban, hanem a CGH-ban tanult tovább, 1929: egyhjogból drált. - Hazatérve 1929-41: az ungvári g.k. teol. jog- és egyhtört. tanára és vicerektora. Belépett a Kurtyán-pártba, mely Kárpátalja jövőjét mo-i autonóm ter-ben látta. - 1939. III. 13: Pesten tartózkodott, amikor előzetes ppi engedéllyel Keresztes-Fischer Ferenc fölkérte Kárpátalja kormánybiztosává. III. 14: megkezdődött Kárpátalja visszafoglalása, s ~ próbálta emberiessé tenni a katonai közig-t. Részt vett a táborok föloszlatásában, melyekben sok, a csehszl. propaganda által megtévesztett pedagógus és g.k. pap is volt. ~ készítette elő a katonai közig-t fölváltó polg. közig. tervét, s mikor ez megvalósult, lemondott kormánybiztos tisztéről. 1940. VIII-1944. X. 23: a kárpátaljai kormányzóság vallás- és közokt-ügyi o-főnöke lett. 1941: munkácsi knk. - Hivatala 1944. IV. 19: áttelepült Ózdra. ~ XII. 10-ig Zselizben (Léva mellett) barátja, Mészáros István pléb-ján, XII. 12-1945. V. 5: Magyarsók-Szelőcén dolgozott. Itt vette föl a Madarász nevet. Meszlényi Gyula pp-től rítusváltoztatási engedélyt, iurisdictiót és kápláni kinevezést kapott. 1945. V. 6: Jakov őrnagy Bp-re vitte, volt tanítványai, akik ugyan az NKVD-nek dolgoztak, fölismerték és a Magyar Szentföldre menekítették, ahol mint pap és prof. új igazolványt kapott. Egy vidéki újságban a fényképét közölve keresni kezdték, ezért anyajegyét leoperáltatta. Előbbi diákjai segítségével a nyilvántartásból „Kisvárdán eltemették” bejegyzéssel eltüntették, s átmenetileg lekerült a körözöttek listájáról. - Bánáss László veszprémi mpp. fölvette egyhm-jébe, 1946. III. 19: Zalaszentgróton Schneller esp. fogadta és Zalaudvarnokra küldte szervező lelkésznek, ahol ~ tp-ot épített. 1947. X. 6: sürgősen áthelyezték Balatonszentgyörgyre, mert Zalaegerszegen a ruszin tolmács fölismerte. Üldözői azonban összetévesztették az új zalaudvarnoki plnossal, Madarász Bélával, és a harangszenteléskor, 1948. VI. 20: ~nak sikerült elmenekülnie. Mészáros Tibor a börtönből figyelmeztette, hogy meneküljön, ezért ~ 1948. VI. 20/28: a svéd követség autóján Zircen, Győrön és Ágfalván át Ny-ra távozott. - A bécsi és a salzburgi egy. hittud. karán mb. előadó. Kivándorolt az USA-ba. 1952. I: a clevelandi Szt János-tp. plnosa, utóbb a Buffalo Áll. Egy. keretében a kat. Rosary College lit-tanszékén, majd az illinois-i Lisle Teol. Akad-ján ideigl. előadó, az orosz nyelv tanára. 1962-68: Pittsburghben a Byzantine Rite College-ban lat. és ószláv nyelvet s lit-t adott elő. Hangszalagon megörökítette az ószláv lit. teljes énekgyűjt-ét, a Prostopiniát, hogy a teol-ok hallás után megtanulhassák. 1978: a clevelandi Árpád Akad. tud. főo-a tagja. - M: Historija Cerkovnaja. Ungvár, é.n. (soksz.) - Pravo Cerkovnoje. Uo., é.n. (soksz.) - M-orosz grammatika. Uo., 1940. - Ruténsors - Kárpátalja végzete. Toronto, 1977. - Kárpátalja önkormányzata. Az 1939. márc. 15-i események. (Klny. M. Találkozók krónikája, 1978:38.) 88-H.V.K.

Pilinyi 1943:52. - Török 1978:122. - Somogyi 1982:223. - Bendász 1991. - Medve Zoltán közlése

Madarász (1907-ig Maszárovits) István (Nagyszombat, Pozsony vm., 1884. júl. 10.-Hejce, 1948. aug. 8.): megyéspüspök. - A gimn-ot szülővárosában, a teol-t a KPI-ben végezte, és teol-ból drált, 1907. I. 3: pappá szent. Hitokt. Bpen, 1909: Bp-Tabánban kp., 1909-15: hittanár, 1915-25: a hgprím. irodájában levtáros, jegyző és titkár, 1926-29: Bpen a Bazilika plnosa és zámi apát, 1929-39: a VKM tanácsosa, az egyh. üo. vez-je, 1932: prel., 1933: váradi knk., 1936: a manilai Euch. Kongressz-on a m. zarándokok vez-je. XII. Pius 1939. VII. 19: kassai mpp-ké és egyidejűleg a szatmári egyhm. ap. korm-jává nevezte ki, utóbbit 1941-ig töltötte be. Kassán IX. 16: foglalta el székét. 1945. II. 26: székvárosát a m. papokkal együtt elhagyni kényszerült, székhelyét Hejcére, a ppi nyaralóba helyezte át. A kiutasított papoknak új lelkészségeket szervezett. - 1915: a SZIA I. o. tagjává vál., az Orsz. Julián Isk. Egyes., a Kat. Tanoncvédő Egyes. és az Orsz. Kat. Tanács elnöke volt. - M: Apologetika v. a kat. vallás alapigazságainak védelme. Írta Uhlyárik Jenő. Átd. Bp., 1907. (5. kiad. Bp., 1921) - A bpi IV. ker. közs. leánygimn-ban a Bold. Szűz és Alexandriai Szt Katalin pártfogása alatt működő Mária-kongr-nak 3 é. működése 1909-12. Bp., 1912. - A modern materializmus és a theisztikus világnézet. Gyakorlati tanítás a középisk. 8. o-ában. Uo., 1912. - Ostwald Vilmos energetikai monismusa. (Klny. Religio) - Uo., 1914. - Impressziók egyiptomi és sztföldi utamról. Nagyszombat, 1915. - Wervorn Miksa pszichomonizmusa. Székfoglaló ért. Uo., 1919. - Charles Dominic Plater SJ. Az ang. kat. mozg. ap-a. Írta C. C. Martinadle. Ford. Uo., 1925. - Életproblémák. Hitvédelmi előadások. 1-4. sorozat. Uo., 1925-37. - Optimizmus v. pesszimizmus-e a kerség? Uo., 1937. (Klny. Egyh. Lapok) - Vallásváltoztatás m. közjogi szempontból. Bp., 1938. - A hősiesség eszménye és a kerség. Kassa, 1942. - ~ kassai mpp. nagyböjti szózata. Uo., 1944. - Betűjele: m.i. (M. Kultúra, 1913). T.E.

Schem. Strig. 1917:352. - Ogy. alm. 1939:412. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:642. - Pilinyi 1943:187. - Schem. Cass. 1944:91. - Gulyás 1956:301. - Salacz 1975:140. - Schem. Agr. 1975:163. - Viczián 1995:178. (276.)

Madarász József (1880 k.-Bp., 1938. aug. 4.): szakszervezeti titkár. - 1924. XII. 7/8: a Keresztényszocialista Orsz. Szakszervezetek Szöv. II. kongresszusán a 7 titkár egyikévé választották. 1925. III. 12: a Keresztény Szociális Egyesületek Orsz. Szöv. újjáalakuló közgyűlésén titkárként a textiles szervezetet képviselte. - 1929. XII. 20-1938. VII. 20: a Textilipari Alkalmazottak Szaklapja alapító fel. szerk-je. 88

Nemz. Újs. 1938. VIII. 6. - Gergely 1993:268. - Viczián 1995:146. (1815.) - Gulyás XVIII:275.

Madarász Magda, SJC (Alsódabas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1899. dec. 8.-Bp., 1985. márc. 19.): szerzetesnő. - Apja Adorján r.k. főszolgabíró, anyja Bárczay Anna r.k. htb. 4 polgári után 3 éves továbbképző szociális kurzust végzett. 1932. X. 7: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1935. VI. 28: uo. tette. A központi ház portása volt. - A szétszóratás után családjánál élt. r.k.

Madarász Vilma (*1901): polgári leányiskolai tanár, a magyar leánycserkészet egyik alapítója. - 1919: el. isk. tanítói okl-et szerzett, 1922: a szfőv. szolgálatában a VII. ker. Aréna u. és 1927: a VII. ker. Miskolci u. el. isk. énektanítója. 1921: csapata, az 1. sz. Lórántffy Zsuzsanna leánycserkész csapat a leányok közül elsőként táborozott. ~ az 1921. XII. 16: megalakított Leánycserkészek Orsz. Biz. tagja. 1924: részt vett az angliai cserkészleány világkonf-n. 1931. III. 22: orsz. szervezési főtitkár, ekkor a Lórántffy csapat mellett a 31. sz. Enikő tündérke-csapatot is vezette. Bo.J.-Fe.Má.-88

Bp. közokt. hatóságai 1930/31:365. (1937: nincs)