🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mack-összeesküvés
következő 🡲

Mack-összeesküvés, székelyföldi összeesküvés, 1851. jún.-1852.: Habsburg-ellenes titkos szervezkedés Magyarország függetlenségének visszaállítására. - A ~ szervezési kereteit a G. Mazzini (1805-72) által Itáliában kipróbált évszak-rendszerben szerk. Tervvázlat és Utasítás alapján próbálták kiépíteni: az esztendő (a földalatti kormány) 12 hónapot (kerületet), 1-1 hónap 4-4 hetet (járást), 1 hét 7 napot (aljárást), 1 nap 24 órát (községet), 1 óra 60 percet (egyént) foglalt magában. - A nők szervezetét virág-rendszerbe foglalták: a szirmok (egyes személyek) virágokban, azok csokrokban, a csokrok koszorúkban, a koszorúk füzérekben, a füzérek a Flórában egyesültek. Mindenki csak közvetlen följebbvalóját ismerte. A fölkelés órájáig éberségre és titoktartásra, a kormány rendszabályai elleni passzív ellenállásra, a kincstári bevételek csökkentésére (pl. a dohányzástól való tartózkodásra), mozgalmi pénztár létesítésére, a m. papírpénz gyűjtésére, az elnyomó pol. elleni propagandára, a kormány utálatára, a nemzetiségekkel való kibékülésre, katonai fölszerelések gyűjtésére biztatta a beavatottakat. - Heydte br. alezredes, a [székely]udvarhelyi katonai ker. parancsnoka 1851. VIII. 17: jelentette elsőként az 1852 tavaszára tervezett fölkelés előkészületeit. A résztvevők Bíró Mihály (1814-81) árulására gyanakodtak, ezt bizonyítani nem lehetett (de Bíró ez ügyben 1871. III: sajtópert vesztett Orbán Balázs ellen). - Az ügy kapcsán 1852. II. 5: fölakasztották Pataki Piringer Mihályt (a lelkiüdvéért tartott miséért haditörvényszék elé hurcolták a nagykanizsai piar-kat) s a lengy. Julian Goslart, a kivégzettek irataiban talált nevek után Bécsben, Sopronban, Pesten, Győrött, Nagyszebenben és Bukarestben (Havasalföldön) kezdődtek letartóztatások majd perek. May János (1809-51) szalmazsákját fölgyújtva halálra égette magát. 1852. I. 24: éjjelén Marosvásárhelyt és Kolozsvárt fogták el a gyanúsított értelmiségieket és feleségeiket, III-IV: Pesten pl. Csernovics Pétert, Duschek Ferencet (de hosszú kalapszalagjukért járókelőket is). - 1854. III. 10: a marosvásárhelyi Postaréten fölakasztották Horváth Károlyt, Török Jánost és Gálfi Mihályt, IV. 10: Sepsiszentgyörgyön Váradi Józsefet és Bartalis Istvánt. - 1854: vasban töltendő várfogságra ítélték 5 évre: Deák Farkas, Horváth Gáspár és Nagy Dani hittanhallgatókat, Molnár József gazdatisztet, Palkó József ref. lelkészt, Papp János ügyvédet; 6 évre: Soófalvi József unit. rektort; 8 évre: Makkai András ref. iskolamestert, Solymosi István ref. lelkészt, Pálfi Mózes r.k. papot, Benedek Mihály, Boér János és Donáth Pál földbirtokosokat, Veress József tordai főjegyzőt; 10 évre: Boér Nina özv. Kenderessy Eleknét; Árkosi Mózes unit. lelkészt, Beke Dénes és Jakó Antal ref. lelkészt, Bedő Sándor, Boncza Imre, Dózsa Sándor, Elekes József, Gaál Antal és Szabó Lajos földbirtokosokat, Bányai Antal ügyvédet, Lugosi József kormányszéki hivatalnokot, Tilcs János kv-kereskedőt; 12 évre: özv. Török Jánosné Gálfy Rózát és Hajnal Rózát, Bereczki Sándor, Finna János, Lengyel Ádám, Marosi János és Varga Zsigmond földbirtokost, Bitai Mihály ref. lelkészt, Dáné Károly nevelőt, Lőrinczi Mihály ügyvédet, Minorics Károly kolozsvári polgárt; 15 évre: →Andrási Rafael OFM guardiánt, Beregszászi Imre és Kese Elek földbirtokost, Magos Ernő és Tompa Lajos ügyvédet, Nagy József bukaresti iparost; 18 évre: Boér Antal földbirtokost és Dobolyi Sándor ügyvédet. Bizonyítékok hiányában fölmentették Bereczki Lászlót, Cseh Sándort, Czirják Antalnét, Demjén Lajost, Filep Albertet, Gál Lászlót, Földvári Károlyt, Nagy Samut, Orbán Józsefet, br. Rauber Nándort, Semsey Tamásnét, Simon Eleket, Zeyk Lászlót. Rajtuk kívül 2 évi v. rövidebb vizsgálati fogságban volt még kb. 40 fő, mely alatt többen megőrültek, néhányan öngyilkossá lettek. Az elítéltek 1857. V: szabadultak. 88

Orbán IV:155. - Bíró Mihály: Önvédelem a rémkorszakban elítélt és kötél által kivégzett Török, Gálffy és Horváth feladási ügyében. Marosvásárhely, 1870. - Történeti Lpk. 1896. (Székely Gergely: Makk, Ruzicska, Török, Horváth, Gálfi összeesküvéshez adalék) - P. Hírl. 1904. III. 15. (A Makk-féle összeesküvés felfedezése) - Berzeviczy I:289; II:287. - Földy 1939:182. - Lukács 1955:448. - Deák Farkas: Fogságom tört. Bukarest, 1972. - Károlyi 1975:218. - Erdély tört. III:1446.