🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mócsy
következő 🡲

Mócsy Antal (Szeged, Csongrád vm., 1842. ápr. 20.-Kalocsa, 1900. júl. 20.): tanítóképző intézeti igazgató, országgyűlési képviselő.- Szegeden 6 gimn. o-t és 1860: tanítóképzőt végzett. Horgoson és Adán 9 é. tanított, 1868: Haynald Lajos kalocsai érs. mint kitűnő szónokot ismerte meg, 1869: magával vitte Kalocsára tanítóképzői tanárnak, ahol ~ 1896-i nyugdíjazásáig végül mint ig. tanított. 1876: közreműködésével készült Esztergomban a pp-kari tantervi tervezet, s különösen az osztatlan (egytanítós) és részben osztott (2, 3, 4-tanítós) isk-k heti óraterve, mely teljesen ~ munkája. 1896-1900: néppárti programmal a tapolcai ker. ogy. képviselője. A Kalocsa-vidéki R.K. Tanító Egyes. aleln., a SZIT ig. választmányi tagja. - M: Phaedrus, Augusztus szabadosa Aesop nyomán s modorában írt meséi. Ford. és jegyz. Kecskemét, 1866. - Népnevelési tanulm-ok. Az 1873 őszén a bécsi világkiáll-ra, a D-ném. tart-okba és Svájczba tett utazása alk. Összeáll. Kalocsa, 1875. - Első olvasó és tankv. Az osztatlan kath. népisk. 3. és 4. évf. sz. Petrovácz Józseffel és Schultz Imrével. Bp., 1886. - Második olvasó és tankv. Az osztatlan kath. népisk. 5. és 6. évf. sz. Uazokkal. Uo., 1886. (ném-ül is) - Abc és olvasókv. Petrovácz Józseffel és Steinberger Ferenccel. Uo., 1892. (ném-ül Schultz I-vel. Uo., 1894) - Kis új abc. Uazokkal. Uo., 1894. - Második olvasókv. és kat. népisk 2. o. sz. Petrovácz Józseffel és Walter Gyulával. Uo., 1896. (ném-ül Schultz I-vel. Uo., 1899) - Harmadik olvasókv. a kat. népisk 3. o. sz. Ugyanazokkal. Uo., 1896. (ném-ül is) - Negyedik olvasókv. a kat el. fiúisk. 4. o. sz. Ugyanazokkal. Figyelemmel a Bárány Ignác-féle olvasólevekre. Uo., 1898. (ném-ül Schultz I-vel. Uo., 1901) - Uaz a kat. el. leányisk 4. o. sz. Uazokkal. Uo., 1898. - Ötödik olvasókv. az osztott kat. el. fiúisk. 5. és 6. o. sz. Ugyanazokkal. Uo., 1899. - 1873. VI. 22-IX. 28: a Sárközi Lapok, 1878. IV. 1-1900. VII. 15: a Kalocsai Néplap fel. szerk-je, 1890. VIII. 5-1898. XI. 27: kiadója; a Néptanítók Lapja és a Jézus Szt Szive Hírnöke munk. 88

Szinnyei IX:74. - Viczián 1995:177. (725.) - Gulyás XVIII:1062.

Mócsy Gabriella Margit, SM (Esztergom, Esztergom vm., 1900. márc. 17.-Bp., 1964. ápr. 6.): általános főnöknő. - Bpen, felsőkereskedelmi isk-ban éretts. Tanítónőképzőt végzett. Belépett a →Szociális Missziótársulatba, főnöknője lett. 1950 u. gombaszakértőként kereste kenyerét. - M: A kilencedik boldogság. Nagyvárosi mese nagyoknak. Bp., 1930. - Félreértett jóakarat. Cigánytréfa. Uo., 1940. (Műkedvelő színdarabok 37.) - Főszezon az „Aranypart”-on. Humoros balatoni játék. Zenéjét szerezte Lénárt Ferenc. Uo., 1941. (Uaz 67.) - A savanyító kúra. Vidám jelenet. Uo., 1941. (Ifj. színpad 55.) - Mihály bácsi mikulás estje. Hazafias színjáték. Uo., 1941. (Uaz 56.) - 1931-34: A Keresztény Nő szerk-je. - Írói neve: Baráth Gabriella. 88

Gulyás 1956:600. (s.v. Barát[!] Gabriella) - Gulyás XVIII:1064.

Mócsy Imre, SJ (Kalocsa, Pest vm., 1907. nov. 21.-Bp., 1980. jún. 12.): főiskolai tanár. - A kalocsai jezsuitáknál éretts., 1925. VII. 30: lépett a JT-ba. 1933-38: az innsbrucki egy. hallg-ja, teol-ból drált. 1938-44: a szegedi r. és egyhm-közi teol. főisk. tanára. Közben 2x Rómában volt ösztöndíjjal, a Gregoriana Egy-en bölcs. drátust, a Pápai Biblikus Int-ben kandidátusi fokozatot nyert. 1944. II: meghívták a Gregoriana ÚSz tanszékére, 1946: a szentírástud-ok dr-a. - 1947: Szegeden biblikus tanár. 1948: „egyházi ügyben” kapott útlevéllel Czapik Gyula érs. szóvivőjeként Rómába ment, 1949: tért haza. I. 17: letartóztatták, a „Buda-Déli”, majd a kistarcsai internálótáborba vitték, ahol építkezésnél vízhordó, majd a „papi szobában” szőnyegszövő. - 1953. X. 15: izgatás címén 9 és fél é. ítélték, amit az azévi amnesztia-rendelet értelmében 6 év 4 hónapra harmadoltak. Büntetését a Markó u-ban, Vácott, majd a Bp-Kozma u. Országos Börtönben töltötte. Itt a mosodában felrázó, gőzmángorló és szárítóként dolg. A pelenkamángorláshoz beadott újítását elfogadták. - 1954. XII. 22: feltételesen szabadlábra helyezték. 1955. I. 4: az Állatorvosi Főisk-n kvtári főmunkaerő, VI. 26: „hozzájárulással kilépett” megjegyzéssel elbocsátották. VIII. 3: a MÁV É-i Osztószertárban (X. Kőbányai út 30.) fizikai dolgozó. 1958. VII. 1: a Szépműv. Múz. Dokumentációs Közp-jában tud. kutató. 1964. I. 2: ismét a MÁV-nál dolg. - 1965. I. 17: újra letartóztatták, és „összeesküvésben való részvétel” címén a Legfelsőbb Bíróság TBF. IV. 7/65. sz. ítéletével 4 évre ítélték. A Közp. Büntetésvégrehajtó Int. cipészetében talpaló, sarkaló, élező és szíjgyártó. Jó munkájáért és szíjgyártói újításáért büntetése negyedét elengedték. 1968. I. 16: szabadult, jelentkezett a MÁV É-i Osztószertárban, fölvették, 1970. X. 20: innen ment nyugdíjba. - M: Alfréd titka. Írta Weiser Ferenc. Átdolg. Bp., 1930. - Szikrák Loyolai Szt Ignác lelkéből. Összeáll. Bp., 1933. - Szt Pál élete. (Vázlat) Szeged, 1942. - Problema imperativi ethici in iustificatione paulina. Róma, 1947. - Ádámtól Krisztusig. 1-2. köt. Bp., 1965. - Nyitott szívvel. Ker. világnézet - ker. lelki élet. Uo., 1981. - Mi a Biblia? Uo., 1998. (Biblikus írások 2.) - Az evang-ok hitelessége. Uo, 2001. (uaz 5.) s.k.

JTÉ 1940:335. - Cat. SJ 1948:58. - Szolg. 1981. 49:96. - KMJ II:121 (*nov. 24.)

Mócsy János (Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1895. nov. 30.-Balatonszemes, 1976. aug. 16.): állatorvos, egyetemi tanár. - 1913: a bpi Piar. Gimn-ban éretts., az Állatorvosi Főisk-n ösztöndíjasként tanult. 1915. XII: katona, 1916: a kárpáti hadtest főállatorvosa, 1918: állatorvosi okl-et szerzett. 1918-22: az Áll. Bakteriológiai Int. bakteriológusa, 1921: drált. 1922: tanárs., 1926: Koppenhágában és Hannoverben Rockefeller-ösztöndíjas, 1927: adjunktus, 1929: a József Műegy. mtanára, 1935: a belgyógyászati tanszék vez-je, 1936: egy. ny. rk., 1940-61: nyugdíjazásáig az állatbelgyógyászat egy. ny. r. tanára. 1949/50: az Agrártud. Egy. Állatorvosi Karának dékánja, 1954-56: az Állatorvosi Főisk. ig-ja. - 1941. V. 16: az MTA l., 1946. XII. 19: r. tagja. 1970-72: a M. Numizmatikai Társ. eln. 1962: a bpi egy., 1965: a berlini Humboldt egy. díszdoktora.- M: A cserkészsegítségnyújtás kis kátéja. 100 kérdés és felelet kül. tek. a II. és I. o. próbákra. Sztrilich Pállal. Átnézte Pável Benő. Bp., 1921. (2. kiad. Uo., 1922) (A „M. cserkész” kv-ei 3.) - Lótenyésztés. Mócsy Lászlóval. Uo., 1921. (Gazd. tanácsadó 21.) - Tábori munkák. A II. o. próbája 11 pontjának részletes kidolgozása. Sztrilich Pállal. Uo., 1922. (A „M. cserkész” kv-ei 31-33.) - Cserkész fizika és kémia. Az I. o. próba 8 pontjának anyaga. Uo., 1922. (Uaz 38.) - A nagy állatok rühösségének orvoslása kéndioxyd-gázzal és gázkamaraépítés. Uo., 1940. (A M. Kir. Fölművelési Min. kiadványai) - Klinikai diagnosztika. 3. kiad. Uo., 1942. - Állatorvosi belgyógyászat fejlődése a háborús években. Manninger Rezsővel. Uo., 1947. (Állatorvostud. Közlem. 1/1.) - Recipegyűjt. 3. kiad. Uo., 1949. - Belgyógyászat állatorvosok és állatorvostanhallg. sz. 1. köt.: Fertőző betegségek. 2. köt.: A szervek betegségei. Átd. kiad. Manninger Rezsővel. Uo., 1951. (4. átd. és bőv. kiad. 1959: fr., sp., lengy. ford-ban is) (tótul 1955, fr-ul 1959, vietnamiul 1962) - Kontaktmérgek. Új insekticid anyagok. [Uo.], 1952. (A M. Állatorvosok Lapja melléklete) - Állathigiénia. Szép Ivánnal. Uo., 1959. - Állatorvosi klinikai diagnosztika. Uo., 1960. (lengy-ül 1968 és 1971) - Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere. Marek Józseffel. H.é.n. (14 kiad., 7 nyelvre ford.) 88

Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. Bp., 1986:126. Arck. - Gulyás XVIII:1065.

Mócsy László (Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1871. jún. 25.-Bp., 1955. dec. 31.): székesfővárosi elemi iskolai igazgató. - Kalocsán 5 gimn. o-t és tanítóképzőt végzett, 1891: tanító okl-et szerzett. Kalocsán, 1896: Óbecsén, 1903-31: nyugdíjazásáig Bpen a Károlyi, a Váci, a Százados u-ban el. isk. tanító, utóbb a Szemere u. isk. ig-ja, 1922: az iparostanoncisk. ig-ja is. A SZIT tankv-bíráló biz. tagja és tankv-írója. - M: Gazda- és kertészettan fiúk sz. (El. népisk. 5-6. o.) Bp., 1900. (5. kiad. 1912.) - Uaz leányok sz. Uo., 1900. (2. kiad. 1906) - Az érdemtáblázat és a szorgalomjegyek. Uo., 1904. - A jó tehén. Ambrus gazda meg János gazda beszélgetése a tejelő marha vételéről. Uo., 1905. (Népiratkák 218.) - A sertés tenyésztése és hizlalása. Uo., 1905. (Uaz 224.) - A kisgazda lova. Uo., 1906. (Uaz 235.) - Az istállótrágya és a műtrágyák. Kisgazdák sz. Uo., 1907. (Uaz 251.) - Hogyan neveljük gyermekeinket? Uo., 1918. (Uaz 327.) - Lótenyésztés. Mócsy Jánossal. Uo., 1921. (Gazd. tanácsadó 21.) 88

Szinnyei IX:76. - Bp. közokt. hatósági évkv-e. Bp. 1929. - M. közalkalmazotti alm. 1938:356. - Gulyás XVIII:1065.