🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Márton Áron Kiadó
következő 🡲

Márton Áron Kiadó, 1992. VIII. 3-ig Márton Áron Kiadóhivatal: a MKPK →Országos Lelkipásztori Intézetének (OLI) könyvkiadója. - Célja az ökumenikus szellemű evangelizáció elősegítése. Missziós bázisa kíván lenni az ifjúság evangéliumi szellemben való nevelésének, a családi élet Isten akarata szerinti megvalósításának. Támogatni kívánja az egyház szociális tanításának életre keltését, feladatának tekinti a teol. ismeretek népszerűsítését és terjesztését, népszerű lelkipásztori és hitoktatási munkák megjelentetését. Ezért vállalja közösségek lapjainak kiadását is. - 1. A ~ szellemi gyökerei az 1948: az úttörőmozgalomba kényszerített →Magyar Cserkészszövetség katakomba-korszakának kezdetéig és az 1950. IX. 17: betiltott, ám a föld alatt tovább élő pálos rend szellemi értékeinek ébrentartásáig nyúlnak vissza. 1948-1961. II. 6: a földalatti egyh. országos lerohanásáig a Pécsett és környékén titokban tevékenykedő cserkészmozgalom (Krisztusi Magyar Ifjak) és az illegalitásban tovább működő pálos rend számára Arató László szellemi, technikai irányításával Ivasivka Mátyás tanár, Bolváry Pál OSPPE, Arató Orbán OCist és más fiatal cserkészvetők folyamatosan „adták ki” az írógéppel 8-16-24, max. 32 pld-ban sokszorosított, olykor kemény kötésben, képekkel ellátott keresztény kiadványokat (egy részük az ifjúságnak szólt, más részük hittan- és hitéleti könyvek, ill. akkor Mo-on beszerezhetetlen, korszerű hitéleti kv-ek). A fordítások jó részét - amint az utólag megállapíthatóvá vált - Boros Vilma végezte Bpen, egy-egy példányt Arató Orbán OCist révén Pécsre juttatott, s a pécsi cserkészfiúk és -lányok sokszorosították és terjesztették megbízhatónak vélt körökben. A pécsi fiatalok, e nem csekély kockázatot vállaló „kiadói” munkájukkal segítették a földalatti, tovább működő és új tagokkal bővülő pálos rendet is, amelynek elöljárói és tagjai közül sokan már börtönben ültek. - A pécsi cserkészek és hozzátartozóik, valamint a középiskolás pálos növendékek vállalták az újonnan felvett és fiatal szerz-ek képzéséhez nélkülönözhetetlen szabályzatok és imakv-ek előállítását, és ezeket tudatosan olyan évszámokkal látták el, amelyek még a rend legális működésének időpontjára estek. Ez a szándékos megtévesztés Arató László és Bolváry Pál letartóztatása után eredményesnek bizonyult. Mindenki ingyen végezte a nem csekély veszélyt jelentő „kódexíró” (írógépelő) apostoli feladatot, még a felmerülő költségeket (papír stb.) is vállalták, kivéve a kv-kötészet szakmailag igényes munkáját, amelyet Ivasivka Mátyás édesapja, pécsi könyvkötőmester végzett térítés ellenében. Arató Lászlóék e tevékenységükkel a későbbi ~ ars poeticáját fogalmazták meg. Arató Lászlót 1961: letartóztatták, s e hitéleti és egyéb „kiadói” evangelizációs tevékenységét „izgatás” és „egyesületi joggal való visszaélés” címén koncepciós perben 3 év börtönnel torolták meg. -

2. A kiadóhivatal formális megalapítása az OLI keretében történt, amikor 1988 nyarán Brückner Ákos Előd OCist lett az OLI ig-ja (főtitkár Blanckenstein Miklós, gazd. ig. Arató László). A ~ első telephelye a Bp., VI. Anker köz 2-4. II. emeleti 6. sz. alatti lakás konyhája és cselédszobája volt. Akkor még működött az →Állami Egyházügyi Hivatal, amelyről sem az OLI, sem kiadóhivatala nem vett tudomást. 1989. IV: a Pécsett megrendezett taizéi napokra jelent meg 30 ezer példányban a kiadó a első kiadványa, az Igen folyóirat. A nyár elejére készült el a Bpen Billy Graham keresztyén missziója alkalmával külön engedély nélkül kiadható és árusítható két könyvecske, Thomas Merton: Lelkivezetés és elmélkedés, és Tomka Ferenc: A keresztény hit legfőbb kérdései. E kv-eken jelent meg először kinyomtatva a kiadó neve. - Az OLI 1990: Paskai László bíb. érs. engedélyével megkapta Bpen az egyh. tulajdonban lévő, III. Kórház u. 37. sz. alatti kétemeletes épületet, ami a benne lakók és az ott üzemelő ipar miatt kezdetben csak egy-két helyiség birtokbavételét jelentette. Az Igen szerkesztősége az Anker közben maradt, majd a lap szellemisége körül felmerülő véleménykülönbségek miatt 1989 végén teljesen önállósította magát. - A ~ 1990 elején kezdeményezte a Zászlónk c., korábban közismert kat. ifjúsági folyóirat újraindítását. Ezt némileg megzavarta a Keglevich István által kiadott, azonos c. folyóirat pár megjelent száma. Végül a kiadó Zászlónk, a Regnum Marianum lapja c. kapott engedélyt a régi-új diákújság megjelentetésére. - A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) munkáját segítette a kiadó gondozásában 1989: újraindított, havi Vezetők Lapja, majd amikor 1993: ennek kiadását átvette a MCSSZ, V: a ~ újraindította az 1934: alapított Táborkereszt folyóiratot, mely a Kat. Cserkészek Közösségének ingyenes, kéthavi folyóirata lett (3 ezer pld.), s az egész Kárpát-medence m. cserkész-lelkipásztoraihoz és -nevelőihez név szerinti címzéssel jut el. A lapot 1999-től a Márton Alapítvány adja ki a ~ gondozásában. - A ~ a további években a hiányt jelentő, elkötelezett lelkületű hitéleti kv-ek egyre bővülő kiadását végezte és az újraéledő kat. egyh. intézmények kisebb kiadványainak előállításában is egyre nagyobb részt vállalt. Éveken át mintegy 6 ezer pld-ban megjelentette a Nagycsaládosok Orsz. Egyes-e (NOE) lapját ; felvállalta a Cserkészvezetők kiskönyvtára sorozat (mintegy 20 cserkészkv.) kiadását; a Pázmány Péter Hittudományi Akadémiával, majd a Hittudományi Karral kialakított együttműködés eredményeként elindult a Studia Theologica Budapestinensia és a Folia Theologica. Ez utóbbi idegen nyelvű teol. folyóirat, mintegy 50 országba jut el, részben cserepéldányként. Az 1990-es évek végétől az Egyházjogi Posztgraduális Int. idegen nyelvű Folia Canonica és a Kánonjog folyóiratának kiadásával és mindenkori terjesztésével bővült az együttműködés. - 3. 1992. VIII. 3: a ~ önállósult, de továbbra is használhatja az OLI Kiadója elnevezést. Ig-ja Arató László. A ~ a határon túli magyar ifj. lelkipásztorokkal és cserkészmozgalmakkal való szoros együttműködésre és lehetőség szerinti támogatására törekszik. Számos hitéleti folyóiratot és kv-et juttat el a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyar lelkipásztorokhoz és cserkészekhez. Postai csomagküldő szolgálattal és terjesztő részleggel rendelkezik. -

I. Gépírásos, max. 32 pld-os „kiadványok”. 1. Ifjúsági kv-ek. Ivasivka Mátyás: A Törzs tábora. 1-2. köt. 1953-54. -: Törzs játéka. 1-2. köt. 1954. -: Leánytábor. 1955. - Tereiri: Gondolatok serdülő fiúknak. Ford. Kovács Ferenc Imre OSPPE. 1955. - Ivasivka Mátyás: Fiúdalos tarisznya 1-2. köt. 1954-55. - Arató László: Tíz aranyabroncs. Elb-ek a 10 törv-ről. 1955. - Dufoyer: Őszinte beszélgetés serdülő és nagylányokkal. Ford. Kovács Ferenc Imre OSPPE. 1956. - Krassóy Ferenc: Méla lükeségek és lüke mélaságok. 1957. (A Magyar Cserkész lapban korábban megjelent vidám sorozat) - Ivasivka Mátyás-Arató László: Sziklatábor. 1957. (ifj. vezetőképző anyag) (fedőévszám 1947) - Ivasivka Mátyás: Leánydalos tarisznya. 1958. - 2. Hittankönyvek. Elsőáldozási oktatások. Tanmesék. 1950-es évek. - Imakönyv (fiataloknak). 1950-es évek. - Arató László: Rorate caeli. Adventi lángok... 1955. -: Karácsonyi elb-ek. 1956. - 3. Lelkiéleti könyvek. Keller, Wellner: A Bibliának mégis igaza van. (Düsseldorf, 1955) - Firtal, Milde: Egy leány meghódítja Afrikát. Edel Quin, a Mária légió küldöttje. - Merton, Thomas: Senki sem sziget. 1955. - Bergyajev, Nyikolaj: Az új középkor. Szemlélődések Oroszo. és Eu. során. 1955. - Korunk. Antol. 1957. - 4. Pálos kv-ek. Markievicz Péter OSPPE rendfőnök: Legyen meg a Te akaratod (álcím). A pálos novíciusok konstitúciója. 1950 u. (fedőévszám 1928). - Első Remete Szt Pál rendjének Konstitúciója. Kemény kötésű szamizdat kiadás, 1950 u. - Szenteltessék meg a Te neved. Pálos novíciusok fényképekkel illusztrált, kemény kötésű imakv-e. Összeáll. Arató László. 1959. (fedőévszám 1934) - II. Könyvsorozatok. a) Barankovics Alapítvány-sorozat: 1. Farkas Péter: Fenyegetett jövőnk védelmében. 1993. - 2. Giczy György: Lépésváltás. Kerség és demokrácia. 1993. - 3-7. Mészáros István: Kimaradt tananyag. A diktatúra és az egyh. 1. köt. 1945-56. 1993; 2. köt. 1957-75. 1994; 3/a-c. köt. 1975-90. 1995. - b) Cserkészvezetők kiskönyvtára: 1. Edöcsény András: Az őrsvezető. 1990. (2. kiad. 1992) - 2. Ivasivka Mátyás: Cserkészek játékoskv-e. 1991. (4. kiad. 1994) - 3. Soós István: Cserkészek térképészkv-e. 1991. (2. kiad. 1998) - 4. Ivasivka Mátyás: Cserkészek daloskv-e. 7-8. kiad. 1991. (9. kiad. 1996) - 7. Cserkészek szakácskv-e. Szerk. a pécsi öregcserkészek. 1992. (2. kiad. 1994) - 8. Tegzes I.- Ivasivka Mátyás: Cserkészek tábortüzi kv-e 1. (3. kiad.) 1994. - 9. Várnagy Elemér: Mi a cserkészet? 1992. - 10. Páva István: Bi-Pi élete és kora. 1992. (2. kiad. 1995) - 11. Bárdos Lajos-Ivasivka Mátyás: 101 magyar népdal. 9. kiad. 1993. (10. kiad. 2001) - 12. Páva István: Bi-Pi tanítása. 1994. - 13. Tegzes I.-Ivasivka Mátyás: Cserkészek tábortüzi kv-e 2. (3. kiad.) 1995. -

14. A mi dalaink. Szerk. Ivasivka Mátyás. 9. kiad. 1994. - 15. Arató László: Cserkészek játékoskv-e 2. 1996. - 16. Hervay F. Levente OCist: Cserkészek táborozási kv-e. 1997. - 17. Kondor Endre: Cserkészek portyázási kv-e. 1998. - 18. Rakovszky András: Vizicserkészek túrakv-e. 1999. - c) Fons et culmen. 1. Barsi Balázs OFM-Dobszay László: Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe. Hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában. 2001. - d) Hit és tudomány 1. Evva Ferenc: Örök, vagy teremtett. A tudomány legújabb vélekedése. 1995. - 2. Uő: Ősszülők, ősbűn, mai szemmel. 1997. - 3. Benkics József: A világvallások és a kerség. 1997. (2. kiad. 1999) - 4. Uő: Pszichológiai alapismeretek. 2000. - 5. Hajnal László: Az ember élete a világegyetemben. 2001. - e) Hittankönyvek R.K. hittantanterv és minta tanmenet. Szerk. Rédly Elemér-Orsz. Hitokt. Biz. 1998. (3. kiad. 1999) - Pusztai László: A kat. Egyh. istentisztelete. 5. évf. Liturgia. 1998. (6. kiad. 2002) - Őrfy Mária: Isten gyermekei vagyunk. 1. évf. Keresztény alapismeretek. 1999. (2. kiad. 2001) - Pusztai László: Ismerem enyéimet. 9. évf. Egyháztörténelem. 2000. (3. kiad. 2002) - Őrfy Mária: Jézus tanítványai vagyunk. 2. évf. Jézus Krisztus az isten Fia. (3. kiad. 2002) -: Jézussal talákozunk. 3. évf. Bűnbocsánat és Eukarisztia. 2002. - Pusztai László: Isten szól hozzánk. 7. évf. Biblikus hittan. Távolabbi felkészülés a bérmálásra. 2002. -: Szeresd az Istent! 8. évf. Biblikus erkölcstan. Krisztus követése. 2002. - f) Ifjúsági irodalom. Windeatt, Fabyan M.: A szeretet fekete apostola. Porres Szt Márton OP élete. 1995. - Kozmér György: Űrhajóska. 1995. - g) Kateketikai segédanyag. 1-6. Fogassy Judit SDHS: Hogy életük legyen. 1. Óvodások; 2. Ált. iskolások; 3. Fiatalok; 4. Fenőttek; 5. Családok; 6. Mindennapi liturgiák. 2000. - h) A Magyar Cserkészszövetség Szabályzatai. 1. A MCSSZ alapszabálya. 1991. (3. kiad. 1995) - 2. A MCSSZ Szervezeti és Működési Szabályzata. 1992. - 3. A MCSSZ Ruházati Szabályzata. 1993. - 4. MCSSZ Bizottság: A MCSSZ Táborozási Szabályzata. 1993. - 5. MCSSZ Biz.: A MCSSZ Alaki Szabályzata. 1993. - MCSSZ Biz.: Cserkészpróbák kv-e. 1. Jelöltpróba fiúk részére; 2. Jelöltpróba leányok részére. 1996. - i) Naszályi-sorozat 1. Naszályi Emil OCist: Isten titka az emberben. 1993. - 2. Uő: Szomjazlak, Istenem. Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára. 1996. - 3. Uő: Jézussal. Általa, Vele és Benne. 1996. - 4. Uő: Törekedjünk fölfelé! Útmutatás az Istenel egyesült életre. 1997. - 5. Uő: Isten kezében. Gondolatok a vasárnapi vesperásról. 1997. - 6. Uő: Fogadjátok a Szentlelket. 1998. - j) Óvónők kiskönyvtára. 2.Vitkovics Györgyi: Csillagoknak Teremtője. Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak. 1993. (2. kiad. 1996) - 3. Kóka Rozália: Tarka lepke, kis mese. Versek, mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak. 1994. - 4. Drossné Seper Ildikó: Óvodások hitre nevelése. 2001. - k) Strigonium Antiquum. 1. Simor János emlékkv. Szerk. Beke Margit. 1992. - 2. Kezdés és újrakezdés. A Szt Adalbert szegyh. és Oláh Mikkós jubileuma. Szerk. uő. 1992. - 3. Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkv-ei 1616-37. Kiad. uő. 1994. - l) Studia Theologica Budapestinensia. 1. Millner, A.: Die Gefangenenseelsorge. 1990. - 2. Bauer, B.: Az úsz-i apokrifek. Ford. Vanyó László. 1991. -

3. Kuhn, Ch.: Die Theologische Begründung des Kirchenrechts. 1991. - 4. Reisner Ferenc: Csernoch János hgprím. és IV. Károly. 1991. - 5. Marton József: Papnevelés az erdélyi egyhm-ben 1753-1918. 1993. - 6. Erdő Péter: Lat-m. egyhjogi kéziszótár. (2. kiad. 1996) - 7. Muzslay István SJ: Gazd. és erkölcs. 1993. (2. kiad. 1995) - 8. Czopf Tamás: Die spezifisch christliche Gotteserfahrung. 1994. - 9. Somorjai Ádám OSB: A Pázmány Péter Kat. Egyetem Hittud. Karának disszertációi (1863-1993). 1994. - 10. Török József: Szt István tanulmányok. Doctor et apostol. 1994. - 11. Olasz Püspöki Kar: A családok lelki gondozása. 1994. - 12. Teológus az Egyházban. Emlékkv. Gál Ferenc 80. születésnapjára. Szerk. Fila Béla-Erdő Péter. 1995. - 13. Mindszenty József emlékezete. Szerk. Török József. 1995. - 14. Kránitz Mihály: Órigenész élete és az Órigenész-kutatás. 1995. - 15. Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat intézményei. Az eu. városfejlődés korai szakaszában. 1997. - 16. Erdő Péter-Gábor B.-Szalay L.: Lat-m-szl. egyhjogi kéziszótár. 1997. - 17. Muzslay István SJ: Az Egyh. szociális tanítása. 1997. - 18. Somorjai Ádám OSB: Repertorium theologiae moralis. 1998. - 19. Udvardy György: Biblia a hitoktatásban. A serdülő kor metodológiája. 1998. - 20. Bohle, Gudrun: Die Frage der Läuterung im Alten Testament. 1998. - 21. Klinkenhammer, W.: Krankenhausseelsorge im staatlichen und kirchlichen Recht. 2000. - 22. Fülöp Tibor: Magyar egyhjogi bibliogr. 2000. - 23. Rokay Zoltán: Die Quellen der frühen Religionsphilosophie J. G. Fichtes. 2001. - 24. Muzslay István SJ: Magyar diákok a Leuveni egyetemen. 2001. - 25. Tempfli Imre: A Báthoriak valláspol-ja. 2001. - 26. PPKE Hittud. Kar: Eschatologie und Jahrhundertwende. 2001. - 27. Gárdonyi Máté: A papi élet reformja a trienti zsinat korában. 2001. - 28. PPKE Hittud. Kar: A Magyar Kat. Egyh. 1945-65. A teol. tanárok konf-ja. Bp. 2001. I. 29-31. 2002. - 29. Kránitz Mihály: A lelkiismeret fejlődése Órigenészig. 2002. - 30. PPKE Hittud. Kar: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája. A PPKE Hittud. Kar és a Babeș-Bolyai Tudegy. teológusainak konf-ja. 2002. - m) Trilógia. 1. Lénárd Ödön: Só. A mai keresztény egyéni gondjai. 1995. - 2. Uő: Mécs. A mai keresztény egyéni gondjai. 1996. - 3. Uő: Só és mécs. A mai keresztény krisztusi lelkülete. 1997. - III. Sorozaton kívüli kiadványok. 1989: Tomka Ferenc: A ker. hit legfőbb kérdései. - Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés. (3. kiad. 2000) - 1991: Mihályi Gilbert OPraem: A társad. megújítása Krisztusban. - Osztrák Kat. Nőmozgalom-OLI: Egy gyermek megérkezett. (3. kiad. 2000). - Martini, M.: Tegyétek, amit Ő mond. - 1992: Bolberitz Pál: Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok. (2. kiad. 1995) - Cascales, J. G.: Hiszek a szeretetben! Az evangélium lényegének kiskatekizmusa. - Barsi Balázs OFM-Gál Ferenc: Hozsannától Allelujáig. Bevezetés a nagyhét misztériumába. (3. kiad. 1998) - Kamarás István: Búvópatakok. A szentimrevárosi kat. ifj. mozgalom tört. 1949-61. - Sík Sándor-Surján László: Magyar Cserkészvezetők Könyve I/1. (2. kiad. 1998) - Arató László-Görbe L.: Cserkésznotesz. (2. kiad. 1998) - Barsi Balázs OFM: Úrjövet. Adventi gondolatok. (4. kiad. 2000) - Cascales, J. G.: Szeressétek egymást! Légy szívélyes, hogy szebb legyen az élet. - Sík Sándor-Surján László: Magyar Cserkészvezetők Könyve I/2. - Barsi Balázs OFM: A megkísértés misztériuma. (2. kiad. 1998) -

1993: Concil Legionis Mariae: A Mária Légió kézikv-e. - Nagy István: A jó Isten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek. - Arató László: Reggeli és esti imák a cserkésztáborban. (2. kiad. 1995) - Csermőy-Schneidt Ottó: Nagy magyar államférfiak 1. Előadások a bécsi Szt István Egyletben. - Szentirmai József: Gödöllői emléktábor 1993. VII. 31-VIII. 8. - Faághy Richárd: Az öregkor reménysége. Levelek öreg barátaimnak. - 1994: Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés. - Madinger, H.: Térj vissza! Az Istennel való kiengesztelődés útja. - Csiszár Mária: Mégis élsz, Barackvirág! (2. kiad. 1998) - A debeljácsi ref. egyh. gyökerei. 200 éves múltja és jelene. Szerk. Csete-Szemesi István. - Klenun Nándor: Szenvedni érted. Keresztes Szt János életrajza. - Nemeshegyi Péter SJ: Istentől Istenig. (2. kiad.) - N. N.: A túlvilág titkaiból. A tisztítóhely. (2. kiad.) - 1995: Csermőy-Schneidt Ottó: Nagy magyar államférfiak 2. Erdély két nagy magyarja. Előadások a bécsi Szt István Egyletben. - Rousseau, M. F.-Gallagher, G. A.: Megszentelő szerelem. A házasság és az Egyh. megújulása a bensőséges szeretet jegyében. (2. kiad. 2000) - Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben. Eszmélődés élmények és dokumentumok fölött. (2. kiad. 1996) - Ágotha Tivadar: Megalkuvás nélkül. Veszprémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben. - 1996: Bolberitz Pál: Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban. - Faághy Richárd: Uram, Istenem! Mindennapi imádságaink. - Szt Gellért Kat. Ált. Isk. Jubileumi Évkv-e 1996. Szerk. Szilágyi Csaba. - 1997: Kelety Géza: Szeretetből élni. Fiatalokról fiataloknak, lelkipásztorokról lelkipásztoroknak. - Ki volt Kaszap István? Endrődy László kv-e nyomán. - Cascales, J. G.: Boldog El Pelé, a boldoggá avatott cigány vértanú. - Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az Egyházban. 3. kiad. - Varillon, F.: A hit öröme az élet öröme. Konferenciabeszédek. (3. kiad. 2001) - 1998: Mihályi Gilbert OPraem: Új módon vagyunk Egyház. (2. kiad. 1999) - Rajmund, M.: A ciszterciek alapító atyái. - Kerekes Károly: Ujjongj az Úrnak. Zsoltárok és imák magyar népi dallamokra. - 1999: Koloss István: Mindszenty-emlékmise. - Virt László: Katolikus társad. alapértékek. - Ruzsonyi Zoltán: Jézus örömhíre. Az összevont négy evang. szerint. - Andrásfy András: Jaj, régi szép magyar nép. - Baden-Powell: A boldogulás ösvényein. 2. kiad. - 2000: Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I. 2. kiad. - Semjén Zsolt: Igenis, szólnunk kell. A kereszténydemokrácia hangja. - Grehm, Hildegard OCist: A boldoggá avatott édesanya. Mollané Beretta Gianna. - Merton, Thomas: Találkozás Istennel. A kontempláció. - 2001: Szabó József László: Bemutatkoznak a kat. gimn-ok. - Balás Béla: Az első plébániám. Segítség kezdő papoknak. 1-2. kiad. - Schneider, M.: Az új élet. Lelki útmutató napjainkban. - 2002: Kowalska, Faustina: Az isteni irgalmasság rózsafüzére. 1-2. kiad. - Fonseca, L. Gonzada de: Fatima. Üzenete ma is időszerű. - Illy József : M-ang-m. cserkészszótár. - Sík Sándor-Teleki Pál-Arató László: A cserkészet. 90 éves a M. Cserkészszöv. - Boulad, H.: A nők szenvedése és küldetése. - Cursillo munkatársak kézikv-e. Szerk. Beöthy Tamás SJ. -

IV. Lapok és folyóiratok. 1989. IV-1990. VII: Igen. Kat. ifjúsági lap, havonta. - 1990. I-1992. IX: Zászlónk, a Regnum Marianum lapja, havonta. - 1989-98: Vezetők Lapja. A MCSSZ hivatalos lapja, havonta. - 1990-99: Új Kalász. A KALÁSZ folyóirata. - 1991-1994. IV: NOE Levelek. A Nagycsaládosok Orsz. Egyesületének lapja, havonta. - 1990-: Folia Theologica, évente. - 1990-93: OLI Értes., évente. - 1991. XII-: De Colores. A Cursillo mozg. lapja, negyedévenként. - 1993. V-: Táborkereszt. A kat. cserkészvezetők lapja, kéthavonta. - 1995. VI-1998. XII: Magyar Cserkész. A MCSSZ lapja, havonta. - 1998-: Folia Canonica, évente. - 1999-: Kánonjog. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet folyóirata, félévente. - 1999. IX-: Szegletkő, a Farkasréti Mindenszentek pléb. lapja, évente 6x. Arató László