Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária kis zsolozsmája


Mária kis zsolozsmája   →Szűz Mária kis zsolozsmája