Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária Terézia-lovagrend


Mária Terézia-lovagrend: vitézségért járó katonai kitüntetés. - Mária Terézia (ur. 1740-80) a Szilézia visszaszerzésére 1756: indított háborúban a kolini győzelem után 1757. VII. 22: alapította. (Eu. egyik legrangosabb érdemrendje lett.) Fölirata: Fortitudini ('a vitézségért'). Alapszabályait 1758. XII. 12: adták ki, 1765. X. 15: és 1810. XII. 12: módosították. Ünnepe X. 15. A ~ nagymestere Mária Terézia férje, Lotharingiai Károly, majd mindig a Habsburg-Lotharingiai ház feje, az uralkodó. A ~et 3 fokozatban adományozták: l. nagykereszt, 2. parancsnoki kereszt, 3. lovagkereszt (1765. X. 15. óta). - A rendi dekrétummal a rendvitézeket nemesi, ha kérték, bárói rangra emelték, és halálukig kiemelt rendi nyugdíjat kaptak. Adományozását a rendkáptalan javasolta. Kaphatták döntő jelentőségű felső hadvezetésért v. kiváló vitézséggel végrehajtott, önálló elhatározásból döntő kihatású haditettért. Tiszteknek adományozták, rangra, származásra, vallásra való tekintet nélkül. A hadsereg tisztjeit háborúban hősi haditettekre sarkallta. Ritkán adományozták, az alapítástól 1931-ig 1240 tiszt kapta. Békés időszakban évtizedekig nem avattak új lovagokat (pl. 1878-1914); 1878-tól nyugdíjat is kaptak (6 nagykeresztes, 16 parancsnoki és 100 lovagkeresztes) A bécsi Kriegsarchiv őrizte a ~ levtárát. A kitüntettek halála után a rendjelvényeket a Heeresgeschichte Museum vette át. Az 1918: alapított Magyar Hadtörténeti Múzeum 1920 u. kérte a m. rendlovagok hagyatékát. Az anyag jelentős része Buda 1945. I/II-i ostromakor elpusztult. - 1757: az első avatáson (promission) Nádasdy Ferenc gr. lovassági tábornok a rend nagykeresztjét 3.-ként kapta; a legendás Hadik András altábornagy Berlin megsarcolásáért nagykeresztet kapott. 1789: Splény Gábor br. altábornagy, Kray Pál br. táborszernagy és Alvinczy József br. tábornagy kapott lovagkeresztet, ez utóbbi azon nagyon kevesek közé tartozott, akik a rend mind a 3 fokozatát elnyerték. 1790: br. Bolza Antal alezr. a lovagkeresztet érdemelte ki. A 19. sz: Simonyi József óbester, a legvitézebb huszár és Radeczky József tábornagy kapott lovagkeresztet. - Az I. vh-s hőstettekért lovagkeresztet érdemelt pl. Horthy Miklós altengernagy, Dáni Balázs tábornok, Ambrozy György százados, Lehár Antal br. vezérőrnagy, Szepessy András őrnagy, Wulff Olaf folyamőr főkapitány, Szurmay Sándor br. tábornok, Sréter István tábornok, Jánky Kocsárd lovassági tábornok, Bertalan Árpád százados, Taby Árpád százados. IV. Károly kir. (ur. 1916-18), a rend utolsó nagymestere, a nagykereszt tulajdonosa volt. Au-ban a Monarchia fölbomlásával a ~ megszűnt. A ~ káptalanja a kormány tudtával 1931-ig bírálta el az I. vh. hőstetteit. Mo-on 1931. évi nyilatkozattal Horthy kormányzó a ~et fenntartotta, 1938-tól nagymesteri teendőit a kormányzó gyakorolta. II. vh-s hőstettet egyetlen esetben jutalmaztak: 1944. I. 24: Oszlányi Kornél vezérőrnagy, a Donnál harcolt 9. honvéd hadosztály parancsnoka lovagkeresztet kapott; a visszavonulást csapattestével rendezetten fedezte, és közben maga is súlyosan megsebesült. - Jelvénye arany szegélyű, fehér színű, széles talpú kereszt, vörös középpajzsban, aranyszegélyű fehér gerenda, körülötte aranyszegélyű fehér karikában előlapon Fortitudini fölirat, a hátlapon M.T.F. arany monogram, aranyszegélyű kék gyűrűvel, szalagja vörös és fehér. H.Lá.

Lukeš, Johann: Der militärische Maria Theresia Orden. 2. kiad. Wien, 1891. - Révai XIII:414. - Hadtört. Múz. emlékkiállítása a rend 240. évford-jára. Bp., 1997.