🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mályusz
következő 🡲

Mályusz Elemér (Makó, Csanád vm., 1898. aug. 22.–Bp., 1989. aug. 25): történész, egyetemi tanár. Ev. – Az Eötvös Koll. tagjaként a bpi egy. bölcsészkaron 1920: drált. 2 é. Bécsben levtári kutató. 1922–30: az Orsz. Levtárban dolg. Közben magántanári képesítést szerzett. 1934: a kk. tört. ny. r. tanára. – 1945: kényszernyugdíjazták. 1947–54: az Ev. Orsz. Levtár vez-je. Az MTA Törttud. Int-nek főmunk., 1968: nyugalomba vonult. 1973: Akad. díjat kapott. Szerk. Domanovszky Sándorral és Hajnal Istvánnal 1931–35: Századok folyóir-ot. – M: Turóc megye kialakulása. Bp., 1922. (2. kiad. Máriabesnyő-Gödöllő, 2005,) – A reformkor nemzedéke Uo, 1923. – Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Kiad. bev. magy. Uo., 1926. – M. prot. egyháztörténeti adattár. 14 évf. Uo., 1930. – Sturm auf Ungarn. Volkskommissäre und Genossen im Auslande. München, 1931. – A vörös emigráció. H. n., 1931. – A népiség története. Bp., 1931. – A Rákóczi-kor társadalma (Rákóczi Emlékkönyv, II.) Uo., 1935. – Művelődéstörténet, II. Magyar renaissance. Szerk. többekkel. UO., 1939. – A türelmi rendelet. II. József és a m. protestantizmus. Uo., 1939. – Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters Uo., 1940. – A magyar társadalom a Hunyadiak korában. A hűbériség és rendiség problémája. Uo., 1940. –Iratok a türelmi rendelet történetéhez. Kiad., magy. Uo., 1940. – A magyar történettudomány Uo., 1942. – Erdély és népei. Szerk., Uo., 1941.(ném-ül, Bp-Lipcse-Milánó, 1944) – Zsigmond-kori oklevéltár. I–II, Uo., 1951–58. – Tanulmányok a parasztság történetéhez Mo-on a 14. sz-ban. Uo., 1953. – A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Uo., 1958. (ném-ül, 1959) – Thuróczy János krónikája és a Corvina, Uo., 1966. – A Thuróczy -krónika és forrásai. Uo., 1967. – Egyházi társadalom a középkori Mo-on. Uo., 1971 (2. kiad. Uo., 2007). – Az V. István-kori gesta. Uo., 1971. – Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon Uo., 1973. – Zsigmond kir. uralma Mo-on, 1387–1437. Uo., 1984. (ném-ül 1990) – Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. Uo., 1988. – Chronica Johannis Thuroczy. Kiad., szerk. Kristó Gyulával, I–II, Uo., 1989. 88

Gulyás–Viczián XVIII:409.