🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Luzsénszky
következő 🡲

Luzsénszky (1919-ig? Szentesy) Alfonz (Bp., 1876. jan. 13.-Bp., 1953. dec. 30.): újságíró. - L. Félix br. örökbe fogadott fia. Belépett a szervita r-be, teol-t kezdett tanulni, de ismétlődő betegeskedése miatt elbocsátották. 1898-1903: a Páduai Szt Antal Lapja munk. 1902. XI. 5: megindította a kéthetenkénti Szt József Lapját, mely 1905-10: Katolikus Magyarország néven jelent meg, majd pártolás hiányában megszűnt. A P. Napló szerint 1910: g.k. hitokt. Bpen (neve a Mo. lat. és gör. szertart. papság 1909/10. évkv-ében nem található). - Növényi szerekből előállított kivonatokra 1925-ig 3 szabadalmat kapott. - A Népbíróság 1945. X. 2: A zsidóság bűnei c. műve miatt 10 év börtönre és vagyonelkobzásra ítélte, amit 1946. III: a NOT 3 é. börtönre enyhített (további sorsa ismeretlen). - M: Tévelygő Izrael. Ford. Alfonz testvér. Szatmárnémeti, 1901. - A Szt József lapja nagy képes naptára az 1904. és 1905. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1903-08. - A kisded Jézus nagy képes naptára az 1905. és 1906. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06. - A Szt Háromság nagy képes missziós naptára az 1906., 1907. és 1908. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-07. - Páli Szt Vince nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06. - Szt Alajos nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06. - Mária szent szíve nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06. - Jó Pásztor nagy képes naptára 1906-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1905-10. - Mindszentek nagy képes naptára 1906-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1905-10. - A Kath. Mo. kis képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10. - A Kath. Mo. nagy képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10. - M. breviarium, vagyis a papi zsolozsmák a nép magán használatára alkalmazva. Ford. (A himnuszokat ford. Bálint György.) Bp., 1907. - Szt Benedek nagy képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10. - Keresztényvédelem. (benne: Zsidóvédelem. A Talmud m-ul.) Ungvár (ny. Bp.), 1910. - A Talmud magyarul. Ford. és kiad. Bp., 1911. (Új kiad. 6 füz-ben: Zsidóveszedelem, vagyis a Talmud magyarul. Uo., [1913]) - Utolsó idők. Szeged, é.n. (új kiad. Hiteles kútfőkből összegyűjt. Bp., 1912. (5. kiad. Mi vár ránk a 20. sz-ban? Uo., [1919], 6. kiad. Mi vár ránk a közeli jövőben? Uo., 1920). - Jeruzsálem pusztulása. Írta Josephus Flavius. Ford. és kiad. Bp., 1914. (4. kiad. 1918. ez már L. A. néven) - Öngyógyítás. A betegségek fölismerése, meghatározása és gyógykezelése. Uo., 1915. (2. kiad. Uo., 1917). - A természetes gyógymód recipekv-e. Uo., 1915. (2. kiad. 1915) - Védekezés a sexualis bajok ellen. Uo., 1915. - A Talmud magyarul. 15 füz-ben. Ford. és kiad. Uo., 1919-20. (12. kiad. 1944) - Asszonyok kv-e. Uo., 1924. - Schulchan Arukh. (Der gedeckte Tisch.) Leipzig, é.n. - Der Talmud in nichtjüdischere Beleuchtung. Uo. (ny. Bp.), 1932. - Die Talmudmoral. Oebisfelde. Radwitz, 1936. - A talmudzsidó. Írta Rohling Ágoston. A keresztények a Talmudban. Írta I. B. Pranaits. Feleletek a keresztényeknek. Írta Kimchi Dávid. Ford. Bp., 1940. - A zsidó nép bűnei. Uo., 1941. - Írói neve: Alfonz testvér; Szentesy Alfonz (1918-ig); Luzsénszky (Szentesy) Alfonz (1919-20). 88

P. Napló 1910:305. sz. (Följelentés egy pap ellen) - M. Nemz. 1945. X. 3. - Szabad Nép 1946. III. 19. - Gulyás XVII:1302.

Luzsénszky Alfonz, SJ (Bp., 1902. szept. 13.-Bp., 1975. márc. 16.): hittanár. - Az esztergomi egyhm. növ-eként Holl-ban végezte a teol-t. 1927. VI. 29: Esztergomban pappá szent., Nagymaroson, 1931: Bp-Külső-Ferencvárosban, 1933: Óbudán kp., majd a Damjanich u. Áll. Tanítónőképző hittanára és a Regnum Marianum tagja lett. 1945. X. 9: lépett a JT-ba. 1950: a pesti Jézus Szíve-tp. ig-ja. 1951-64: nyugdíjazásáig kántor. - 1931. II: a Magyar őserő röpirat fel. kiadója, 1933. III. 1-VII. 27: a Farkaskölykök cserkész hetilap fel. szerk-je és fel. kiadója. 88

Schem. Strig. 1943:310; 1982:408. - Cat. SJ 1947:57; 1948:58. - Szolg. 1975. 26:94.

Luzsénszky Joachim, Lusinsky, Luzensky, Luzinszky, Luzinsky, luznai és reglicei (Neumarkt, Szilézia, 1603.-Szepesi káptalan, 1682. febr. 6.): megyéspüspök. - Lengy-m. családban született. A teol-t Bécsben végezte 1629. IX. 22: pappá szent., mely után Pázmány Péter udvari kp-ja. 1630(1635. II. 18): szepesi, 1638. V. 1: esztergomi knk. 1645. III. 19: nyitrai főesp. és zebegényi apát, 1649: Árva, Liptó, Nyitra és Turóc vm-ben canonica visitatiót végzett. 1663. VII. 19: szenttamási prép. I. Lipót kinevezésével 1674. XII. 9-1676. III: szerémi pp., de XI. Ince nem erősítette meg, mivel a hódolt ter-re nem ismerte el a m. kir. kinevezési jogát. 1675. XII. 13: szepesi prép. A kurucok s a tatárok miatt csak IX: mehetett székhelyére. 1676. III. 29: váradi pp., de csak 1678: szent pp-ké. Megbetegedett, 1680. II. 20: megírta végrendeletét (melynek hátoldalára följegyezték halála évét s napját), s vsz. 1681. II. 1: lemondott a váradi ppségről. A szepesi prépság tp-ában márvány oltárt emeltetett. ~ volt az utolsó azon 12 váradi mpp. között, aki a török miatt nem lakhatott Váradon. Neki ajánlották Nierenberg Özséb De apparitione in Spiritu et veritate (Nagyszombat, 1663) c. művét. - Utóda a szerémi c-en 1676. III. 29: Kéry János, Váradon 1681. XII. 28: Benkovich Ágoston, a szepesi prépságban 1682. IV: Sebestyén András. T.E.

LBE:491 A (s.v. Lusinszky) - Mendlik 1864:82. (s.v. Regleczi Luzsinszky; 1677-81: váradi pp.) - Gams 1873:379. (68.) (s.v. Lusinsky), 385. (63.) (s.v. Luzsinsky, 1677-81: váradi pp.) - Schem. Mv. 1896:93. (s.v. Luzinszky, *Neofori, 1602; †1681; 1676. III. 29-1681. II. 1: váradi pp.) - Pirhalla 1899:572. (*1603; †1682. febr. 6.) - Kollányi 1900:251. (s.v. Luzsényszky, 1630: szepesi knk., 1675: szepesi prép. és váradi pp., †1681) - Schem. B-D-S. 1900:53. (s.v. Luzinsky, 1675: szerémi pp.) - Schem. Scep. 1906:V. (s.v. Luzensky, 1676-81: szepesi prép.); XVI. (s.v. Luzsénszky, 1630-38: szepesi knk.) - Bunyitay-Málnási IV:142. (s.v. Luzinszky, *1601, †1681) - Gašić 1944:69. (*1602, †1681. II. 6.)

Luzsénszky László, Luzinszky, riglicei, br. (Osgyán, Gömör vm., 1732. máj. 27. [ker. n.]-Nagyszombat, 1790. nov. 4.): fölszentelt püspök. - Nagyszombatban 1751: bölcs. baccalaureussá, 1752: magisterré avatták, 1753. XI. 11: a CGH növ-e lett. 1755. IX. 20: pappá szent. 1756. IV. 21: papként tért haza. 1757. VIII. 31: Szklabonya plnosa, 1763: szécsényi alesp., 1764. IV. 23: pozsonyi, 1768. XI. 8: esztergomi knk., 1769. VIII. 7: Bold. Szűzről nev. esztergomi apát, nógrádi főesp., 1769-72: a Pázmáneum rektora. 1776. X. 23: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., 1777. IV. 14: a nagyszombati generális koll. pref-a, őrknk. 1779. XII. 13: kinev., 1780. II. 2: fszt. hippói pp., Batthyány József érs. ált. helynöke és spp-e volt. - M: Divus Ivo in academica soc. Jesu... Nagyszombat, 1742. 88

Zelliger 1893:300. (trencséni származású) - Némethy 1894:753. (1780. X. 27: hyppói pp.) - Kollányi 1900:379. (1780. X. 27: hyppói pp.) - Veress II:183. - Ritzler-Sefrin VI:237. (s.v. Luzénszky; *Sávoly, máj. 27. [ker. n.]; †1792. III. 21. előtt!)