🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Latkóczy
következő 🡲

Latkóczy Mihály, latkóczi (Nyitra, Nyitra vm., 1857. márc. 24.–Bp., 1906. aug. 19.): középisk. tanár. – A nyitrai piar. gimn. éretts., ahol az önképzőkör főjegyzője, majd aleln. A bpi Tudegy. összehasonlító nyelvészetet, klasszikus és modern nyelvészeti előadásokat hallg. 1878: Bährens Emil részére átnézte a M. Nemz. Múz. lat. kz-ait. 1879: középisk. tanári okl. szerzett, Fehértemplomban h.tanár, 1880–83: Bpen irod-mal foglalkozott. Betegsége miatt Sopronban a Lähne-féle tanint-ben vállalt állást. 1884: ő gondoskodott a Bécsújhelyt 1671. IV. 30: lefejezett Zrínyi Péter gr. és Frangepán Ferenc gr. hamvainak újra temetéséről. 1885: a soproni áll. főreálisk. tanára. A soproni irod. és műv. kör titkára. – 1886 őszén Eperjesre a kir. kat. főgimn-ba helyezték át, megszerezte a ném. nyelvtanári okl-et. A m-ságot és a népnevelést Sáros vm-ben terjesztő egyes. jegyzője és az eperjesi Széchenyi Kör titkára. – 1895: a losonci áll. főgimn. tanára, műtört. előadásokat is tartott. 1899: a bpi Philologiai Társulatban bemutatta az általa Eperjesen fölfedezett Szinyei-Merse-kódexet, Nógrád vm. megbízta a vm. tört-nek megírásával. – Cikkei: Magyar Lexikon (1–17. köt. Szerk. Somogyi Ede. Bp., 1879–88) egyik főmunk., Kis lexikon (Szerk. Weckerle László. Uo., 1887: irod. és tört. cikkek), Pallas nagy lexikon. (nyelvészeti szakszerk., a VIII–XVIII. köt. ókori tört. és földr. cikkei), Ókori lex. 1–2. köt. (Szerk. Petz Antal. Uo., 1; gör. és róm. mithologiai cikkek) – M: Albius Tibullus elegiái. Ford., életr-zal és kortört. bev-sel. Bp., 1881. (M. Kövesház 102–104.) – Előítélet és felvilágosodás. Írta Don Fernan Caballero. Ford. Uo., 1881. (Uaz 99–100.) – A visszatért. Az elveszett kézirat. Írta Simienski Lucian. Ford. Uo., 1881. (Uaz 101. Mind a kettőt Lászlófy M. álnévvel.) –Anglia művelődésének tört. Írta Buckle H. Tamás. Ford. Uo., 1882 története, ford. Uo., 1882–83. (V–X. köt-eit névtelenül) – Költemények prózában. Írta Turgenyeff Iván. Ford. Uo., 1883. (M. Kvesház 118. 119.) – A kilencz milliomos. Írta Zaccone. Ford. Uo., 1883. – Cicero mint nevelő. Sopron, 1883. (Ném-ül is) – Vörösmarty Mihály nézetei a pályaválasztásról. Uo., 1884. – Humoros novellák, Carreau király. Írta Scribe Jenő. Fr-ból ford. Esztergom, 1884. (Mulattató Zsebkvtár 26.) – Helén. Angol reg. Ford. Uo., 1885. – Br. Brudern József és a műegy. első csirái Mo-on. Uo., 1886. – Lidérczfény. Reg. Írta Fergus. Ford. Bp., 1890. – A renaissane egy elfeledett nőalakja. (Elisabetha Joanna Westonia) Eperjes, 1891. (Klny. eperjesi kir. kat. főgimn. ért) – Korona és koronázás, ünnepi emlék 1892. jún. 8-ra. Bp–Eperjes, 1892. – Az eperjesi Széchenyi-kör emlékkve. Szerk. (Eperjes, 1893) – Szövegkv Hauptmann Gusztáv mythologiai képeihez. Uo., 1893, 1895. (Két sorozat) – A legifjabb európai főv-ról. (Szófiáról.) Uo., 1894. (Ném-ül is: Kaschauer Zeitung 1895) – M. sztegyházak regéi. Bp., 1898. –Cato Maior az öregségről. Írta Cicero. Ford. Fábián Gábor. Javította. Uo., 1898. (M. Kvtár 65.) – Baján Mihály: Redők az élet ábrázatáról. Tárcák. Losonc, 1896. Kiadta. – 1878–79: az Ellenőr, 1880–81: a Független Hirlap munk. – Álnevei és jegyei: Echo; Lászlófy M. (); Nihil; Mi-si-ke; (=); ; –tk–. (Koszorú, Független Hírl., Pesti Napló, Orsz–Vil.). 88