🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lóczy
következő 🡲

Lóczy Lajos, lóczi (Pozsony, Pozsony vm., 1849. nov. 4.-Balatonarács, 1920. máj. 13.): mérnök, geológus. - Aradon éretts., a zürichi műegy-en 1874: mérnöki okl-et szerzett. Krenner József meghívására a M. Nemz. Múz. ásvány- és őslénytárának alkalmazottja lett, 1875-76: földolgozta a rétegtani gyűjt-t. 1877. XII. 4-1880. V. 1: részt vett Széchenyi Béla gr. ázsiai expedíciójában, a K-Himalájában elkészítette Bhutan-Szikkim-Tibet határvidék térképét, a közép-jávai Kadu tart. vulkánjait tanulmányozta, majd a Gobi-sivatag D-i részét s a Tibeti-felföldet környező hegyláncokat járta be. Burmán át 1880. V: érkezett haza. ~ volt az első, aki a Himalájában 10-15 km-es áttolódásokat sejtett és szelvényeiben ki is mutatott. 1883. III: a Földtani Int. geológusaként a Hegyes-Drócsa és az Erdélyi-érchg. térképezését végezte. 1886. I: a bpi műegy-en a geológia rk. tanára. 1889-1908: a tudegy. egyetemes és összehasonlító földr. ny. r. tanára, az általa szervezett földr. szem. vez-je, melyben rendszeresítette a kirándulásokat és terepgyakorlatokat, ami ném. egy-ekről is hozzá vonzotta a hallg-kat. 1891-93: a M. Földr. Társ. elnöke, 1891-1920: a Földr. Társ. Balaton-biz-ának elnöke, 1898-1901: a Magyarhoni Földtani Társ. főtitkára. 1894: megkezdte a Bakony és a Balaton-felvidék földtani tanulmányozását, a veszprémi múz. őslénytani gyűjt-ét orsz. hírűvé tette. 1908-1919. V. 14: a Földtani Int. ig-ja. 1918. XI: a Területvédő Liga elnöke. - 1888. V. 4: a MTA l., 1901. V. 10: r., 1920. V. 5: tb. tagja, 1917: a SZIA IV. o. tb. tagja. - Alelnöke volt a M. Turista Egyes-nek. Kezdeményezte a Balaton-biz. megalakítását, melyet vezetett, az Erdélyi-medence földtani és geomorfológiai föltárását, érdemei vannak a kősó- és földgázkincs föltárásában. - Papp Károllyal és Teleki Pál gr-fal szerk. Mo. földtani térképét. - M: Die Liszkovaer Höhle im Baráthegy. Bp., 1878. - Gr. Széchenyi Béla expeditiójáról Khinában és a K-tibeti határon. Uo., 1880. (Népszerű termtud. előad. gyűjt. 23.) - A khinai birod. term. viszonyainak és orsz-ainak leírása. Uo., 1886. - A geológiai megfigyelések leírása és eredménye gr. Széchenyi Béla K-ázsiai útjából. Uo., 1890. (ném-ül: Uo., 1898) - A lukareczi bazalt Temesvm. rékási járásában. Szakértői vélemény. Uo., 1891. (ném-ül is) - A khinaiak műveltségéről. Eperjes, 1895. - Gr. Széchenyi Béla K-ázsiai utazásának földr. és földtani eredményei. Bp., 1898. - A mennyei birod. tört. Uo., 1902. - A Kárpátok körül fekvő orsz-ok. Előadásai alapján jegyezte Madai Pál. 2. rész. Uo., 1905. (kőnyomat) - A Kárpátok orographiája. Előad. alapján jegyezte és kiad. Madai Pál. Uo., 1905? (kőnyomat) - Ált. földr. Előad. után jegyezte és kiad. uő. H.é.n. (kőnyomat) - A Balaton tört. Bp., 1906. - A Retyezát tavairól. Uo., 1910. (Klny. Földr. Közlem.) - Mo. felsőpleisztocén és holocén korszakának klímájáról. Uo., 1910. T.E.

Pallas XI:609; XVIII:163. - Szinnyei VII:1349. - Földr. Közl. 1920. (Cholnoki Jenő: ~) Bibliogr. - Papp Károly: Emlékbeszéd ~ról. Bp., 1922. Arck. (*nov. 4.) - Vendl Aladár: id. ~ tb. tag emlékezete. Uo., 1929. (MTA emlékbeszédek XX. 9.) - Földtani Közl. 1949:3. sz. (Telegdi Róth Károly: A geológus ~; Princz Gyula: ~ helye a m. földr-ban) - MÉL II:84. - MTA tagjai 1975:174.

Lóczy Lajos, lóczi, 1920-ig ifj. (Bp., 1891. jún. 5.-Rio de Janeiro, Brazília, 1980. jún. 9.): egyetemi tanár. - A bpi piar. gimn-ban 1909: éretts., az egy-et Zürichben végezte, ahol 1914. V: földtanból dr-rá avatták. 1914. VIII-1916. VIII: a The Oklahoma State Oil Co. Tilsa Okla mérnök-geológusa. 1916. VIII: tanárs. a bpi egy. földtani tanszékén. A Földtani Int. külső munk-ként részt vett a Villány és Báni hg-ben, a Kárpátokban, az Aranyos vidékén és a Balaton környékén a tektonikai kutatásban és a földtani térképezésben, a Varasd és Kapronca közötti olaj- és földgázkutatásban, 1917-18: a MTA Balkán-expedíciójában, föltérképezte Ny-Szerbiát. 1919: a bpi egy. a tektonikai geológia mtanárává képesítette. 1920. XI: K-Indiában olajkutató, 1922: D-Szumátrán 3 expedíció vez-je, majd 4 hónapig port. Timorban olajkutató. 1923. V. 15: a bpi Közgazd. Kar gazdaság-geológiai tanszékén ny. rk. tanár. 1923. VI: a Royal Dutch Shell meghívására D-Ecuadorban kutatott, s több olajmezőt tárt föl. 1926. III. 11: egy. ny. r. tanár, 1927: Lengyo-ban Boryslaw és Bitkow közt kutatott olaj után, majd elkészítette Celebesz Tomoni és Tolo golfok közötti, addig ismeretlen ter-ének földtani térképét. 1930: Moldvában és Bukovinában kutatott és készített földtani térképet. 1932. VIII: a Földtani Int. ig-ja. 1935: a SZIA IV. o. tagja. 1948: Brazíliában telepedett le testvéreivel és családjával, magánvállalatok olajkutatója, 1958: brazil állampolgár lett. 1961: egy. tanár Rio de Janeiróban. 1968: ~ volt az első nem brazíliai, akit a Brazil Akad. tagjává választott. Úttörő munkát végzett az Amazonas és a Parana medencéjének földtani föltárásában. - M: A villányi és báni hg. geológiai viszonyai. Bp., 1912. (Klny. Földtani Közl.) - A villányi callovien-ammenitesek monográfiája. Uo., 1914. - A Balatonfelvidék hegyszerkezeti képe Balatonfüred környékén. Uo., 1917. (Klny. Földtani Int. 1916 é. jelentése) - Ny-Szerbia leírása és térképe. Uo., 1921. (ang-ul és ném-ül: Geologische Studien im westlichen Serbien. Berlin-Leipzig, 1924) - Gazd. geológia. A kálisó-petróleum és a szén gazd-a. Uo., 1931. (Klny. Közg. enciklopédia) - A balatonfüredi kincstári szénsavas források. Uo., 1936. - Heim Albert emlékezete. Uo., 1938. (Klny. Földtani Közl.) - Emlékbeszéd Laczkó Dezső felett. Uo., 1938. (SZIA emlékbeszédek III. 2.) - Memorandum a bányageológiai kutatások fellendítése ügyében. Uo., 1939. 88

M. társad. lex. 1931:134. - SZIA tagajánl. 1935:10. - Ki kicsoda? 1936:507. - Ker. m. közél. alm. I:608.