🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lévay
következő 🡲

Lévay (1861-ig Kozák) Imre, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Makó, Csanád vm., 1842. nov. 10.-Bp., 1895. máj. 20.): rendfőnök. - Az algimn-ot Temesvárt végezte. 1861. IX. 16: belépett a r-be, és családi nevét anyja (Lévay) nevével cserélte föl. Az újoncév után az 5. o-t Kecskeméten, a 6. o-t Szegeden, a 7-8. o-t 1864/65: egy év alatt Kolozsvárt végezte. 1865: Vácott tanár, 1867. VIII. 17: pappá szent., 1867: Pesten tanított. 1874: a veszprémi társház főn. s a főgimn. ig-ja és m-lat-ném-gör. nyelvtanár. 1887: a bpi piar. főgimn. ig-ja, 1888. V. 27-ig kormánytanácsos is. ~ kezdeményezésére alakult a bpi →Katolikus Kör, amelyet 1888. X. 1: nyitottak meg. ~t 1891. VII, majd 1894. VIII: rfőn-ké választották. 1894: létrehozta a kolozsvári →Kalazantinumot, előkészítette a bpi megnyitását. - M: Kalobiotica, v. a szép élettan vázlata. Tíz fölolvasásában. I. Ált. rész. Pest, 1872. (A pesti Horányi-körben tartott fölolvasásai) - Népisk. m. nyelvtan. Az el. népisk. 2. o. sz. Debrecen, 1904. (7. kiad. 1923) - Uaz. Az el. népisk. 3., 4. o. sz. Összeáll. 14. kiad. Uo., 1920. (18. jav. kiad. 1925) - Uaz. Az 5-6. o. sz. Uo., 1909. (9. kiad. 1921). - 1876. X. 1-1880. XI. 21: és 1882. I. 1-1884. VI. 29: a Veszprém fel. szerk-je, 1882. I. 1-1884. VI. 29: kiadója; 1877. I. 17-1880. XI. 21: és 1882. I. 1-1883. II. 18: a Hivatalos Értesítő [a Veszprém melléklete] fel. szerk-je; 1884. VII. 6-1891. VIII. 30: a Veszprémi Közlöny megindító fel. szerk-je és kiad. tul. Bpen 1888-91: a Tudósítvány a kegyes-tanítórendiek bpi főgimn-áról az 1888/89-1890/91. tanévben. szerk-je. 88

Bartl-Felsmann 1869:56. (s.v. Lévai) - Felsmann 1885:143. - Ország-Világ 1890:51. sz. Arck. - Takáts 1895:432. Arck. - Frank Ferenc: Az Úrban elhunyt rtagok kegyeletes emlékezete. Bp., 1896:24. - Szinnyei VII:1142. - Forgó Géza: ~, a piar. szerz. Makó, 1995. (Makói életr. füzetek 1.) - Viczián 1995:178. (1953.) - Koltai 1998:234. - Értesítők 4: B37-40.

Lévay István (Léva, Bars vm., 1843.-Eperjes, 1912. febr. 5.): főgimnáziumi igazgató. - 1867: a pesti tudegy-en lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett, 1870: az eperjesi kir. kat. főgimn. tanára, 1893: a besztercebányai kir. kat. főgimn. ig-ja. - M: Irály-gyakorlati feladatok gyűjt-e. Vázlatos megoldásokkal. A középtanodák haszn. Wisseler Ernő után. Pest, 1872. - A m. irod. kézikv-e. Középisk. felső o. sz. Eperjes, 1878. - Gör-m. szótár. Etymologiai csoportok szerint rendezve. Főgimn. haszn. Vida Aladárral. Bp., 1877. (2. jav., bőv. kiad. M-gör. és gör-m. szótár. 1-2. köt. Uo., 1886-87; 4. kiad. 1907) - Gör-m. szótár. Homeros Iliasá- és Odysseájához a homerosi alaktan rövid vázlatának függelékével. Isk. haszn. Vác, 1875. (3. kiad. 1902) - 1894-1905: szerk. A beszterczebányai kir. kat. főgimn. értes-t. 88

Vajda 1900:40. - Szinnyei VII:1144. - B. Hírl. 1912. II. 6. - Gulyás XVII:1013. - Értesítők I. 1996:314.

Lévay Mihály (Úri, Pest vm., 1862. szept. 29.-Hatvan, 1948. júl. 23.): plébános. - A középisk-t Bpen és Vácott, a teol-t Vácott végezte, ahol a Pázmány Egyházirod. Isk. tagja, majd elnöke, 1885. VII. 18: pappá szent. Vácszentlászlón, Nagykátán, Nagykőrösön kp., 1888: Újszászon ideigl., majd állandó adm., 1893: plnos, 1896: esp. 1900: abonyi plnos, 1902: bátmonostori c. apát. 1906-18: az abonyi ker. ogy. képviselője a függetlenségi párt programjával. 1916: p. prel. 1918. V. 22: serviai vál. pp. V. 24: apáti c-éről lemondott. 1924-45: nyugdíjazásáig hatvani prép-plnos. Hatvan városa díszpolgárává vál. - M: A szelényi kút. Bp., 1981. (Népiratkák 44.) - Tanulságos olvasmányok. Elb-ek, versek. Írta többekkel. Bp., 1895. - Szulik József költeményei és műford. S.a.r. Uo., 1896. - Imakv. a kat. hívek számára. Uo., 1899. - Jubileumi szt énekek. Uo., 1900. - Ima 1915. XII. 31-én, ó-év utolsó estéjén. Debrecen, 1916. - A Bold. Szűz Mária élete, tiszt-e, szthelyei és legendái. Szerk. Bp., 1934. - A kat. hittérítés tört. 1-2. köt. Szerk. Uo., (1937). T.E.

Pallas XI:465. - Szinnyei VI:1153. - Ogy. alm. 1906:158; 1910:340. (*Vác, szept. 24.) - Chobot II:825. - M. társad. lex. 1930:345. (*Vác, szept. 24.) - Varga Lajos dr. közlése (1988. XI.)

Lévay Pál (Und, Sopron vm., 1851. júl. 1.-Lajtakáta, 1922. nov. 8.): plébános. - 14 é. koráig több helyt volt sertés-, tehén- és lópásztor, 1866: Sopronban diák, ahol leckeadással és horvát imakv-ek másolásával kereste meg havi kosztpénzét. 1871: a győri kisebb papnevelőben az 5-8. o-t végezte, 1873: teol. hallg. 1876. XII. 10: pappá szent., Pándorfalun, 1878-79: Alsópulyán kp., 1879: adm., 1879: Siklósdon (Sopron vm.), 1893. VII. 22: Darázsfalun, XI. 1: Magyarkimlén h. plnos, 1894. I. 1: Lajtakátán plnos. - M: Felelet Bodnár Zsigmond a «Vallás kérdéséről» cz. tanulmányára. Bp., 1881. - Lato Lújza. Boadenszka csudnovita divicza. Sopron, 1875. (Lato Lújza a boadeni csodálatos szűz; horvátul) - Fest-Rede zu Ehren der heiligen Anna. Gehalten am 26. Juli 1794. in der Gnaden-Kapelle zu Attendorf. Wien, é.n. - Apponyi Albert gr. pol-jának fil-ja és konkluziója. Győr, 1904. - Chamberlain és az igazságos kritika. Bp., 1906. - Az erkölcsi világrend problémája. Uo., 1914. (Klny. Religió) - Kiadta 1 horvát és 4 ném. prédikációját. - 3 é. Sopronban a Népiskolai Lapok (1881-92), évekig az Oedenburger Post, 1899-1900: a Mosonvármegye munk. - Álnevei és jegyei: Kirády Pál (M. Áll., 1876-84. kv-ism.); L-y; L-y P-l; Spanili; dr. Thales (Mosonvm. Értes.); Undi Pál (M. Áll., 1876-84. kv-ism.); Vitahizi (Mosonvm., 1899); -y. 88

Szinnyei VII:1155. (*1852!) - Schem. Jaur. 1906:188. (*1851); 1913:257; 1918:195. (*1851) - Gulyás 1956:591. - Gulyás XVII:1022. (*1852!)

Lévay Sándor (Biste, Abaúj vm., 1808. aug. 13.-Eger, 1873. nov. 9.): fölszentelt püspök. - Ev. családban született. A gimn-ot Sátoraljaújhelyen végezte. Szülői beleegyezéssel katolizált, 1827: belépett az egri szem-ba. 1830: a Pázmáneum növ-e lett. 1833: pappá szent. Kálón kp. 1834: Egerben a fiúnev. int. vicerektora. 1835. VII. 1: érs. levtáros, majd titkár, 1841. IX. 20: irodaig., 1843. IV. 29: knk., 1845. XII. 8: tanítóképzői főig., 1847. III. 3: pankotai főesp., nagyprép., X. 18: Pyrker J. érs. halála után kápt. helynök. A szabharc alatti szónoklataiért elfogták és halálra ítélték. Kegyelmet kapott, 1850: szabadult. 1861: drivasztói vál. pp., s 1861-69: a →hétszemélyes tábla bírája. 1871: újból ppi helynök és ált. ügyhallg. 1872. VII. 5: kinev., VIII. 20: fszt. abderai pp. és Bartakovics Béla érs. spp-e, aki a mpp. halálakor már beteg volt, így nem foglalta el az egri széket. - A főrendi ház tagja volt. - Fm: Imádság a hazáért. Eger, 1848. - Nep. Szt Jánosnak tisztelete az Isten dicsőségére. Írta P. Faigel. Kiadta. Eger, 1844. - Utóda a drivasztói c-en 1873: Junák István. 88

LBE:181. - Mendlik 1864:156. - Emlékkv. 1865:277. - Schem. Agr. 1868:34. - EEK 1873:181; 1940:73. - AEET III:231. - Koncz 1892:155. - Szinnyei VII:1156. - Ritzler-Sefrin VIII:69.