🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lányi
következő 🡲

Lányi Ede Jacobi, késmárki, SJ (Németpróna, Nyitra vm., 1881. márc. 13.): főiskolai tanár. - A középisk-t Privigyén és Nagyszombatban végezte. 1900. VIII. 13: lépett a JT-ba, 1902/03: St. Andräben retorikát, 1906: Pozsonyban fil-t, 1912: Innsbruckban teol-t végzett, a bpi tudegy-en 1915: tört-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Kalocsán óraadó, 1914/15: h. tanár, 1916: Pécsett r. tanár és a Pius Koll. főfelügy-je, 1918: Kalocsán tanár, 1919: Pécsett a Pius Koll. tanulm. felügy-je és igazgatóh-e, 1922: Szegeden a JT bölcs. főisk-ja biol., fil. és retorika tanára, lelkigyakorlat vez. és állandó gyóntató. - M: Ösztön és ész. Nyitra, 1910. (A nyitrai kat. ifj. védőegyes. előadásai 5., 6. füz.) - A nagy fr. forr. társad. bajainak forrása és képe. 1-2. füz. Uo., 1911. (uaz 2-3. sz.) - A Mária Kongr-k szabályzata. Ford. névtelenül. Kalocsa, 1912. - Vörös naplóm. Pécs, 1919. (Szebb jövő 6., 7. sz.) - Kassai vt-k. Kalocsa, 1920. - Jézus Krisztus kir. fölségjoga. Bp., 1926. (Korda kv-ek 13.) - Betűjele: L.E. (Kat. Szle 1909) 88

Cat. SJ 1918:39. - JTÉ 1940:333. - Gulyás XVIII:13.

Lányi (1895-ig Löwenbach) Emil (Hőgyész, Tolna vm., 1890. szept. 26.-Zomba, 1946. szept. 11.): plébános. - 1913: pappá szent., 1921: Pécsett hitokt., 1927: Zombán plnos, 1942: a völgységi ker. tanfelügy-je is. - M: Der Schutzengel. Gebet u. Gesangbuch für d. kath. Schuljugend. Írta Streicher József. Átd. 10. bőv. kiad. Pécs, 1929. 88

Schem. Qu. 1943:182. - Diós 1995:122. - BM 37.694/895. sz. - Gulyás XVIII:14.

Lányi (1884-ig Langsfeld) Ernő (Pest, 1861. júl. 14.-Szabadka, 1923. márc. 13.): zenetanár. - Konvertita. Zenét anyjától, majd Münchenben és Bpen tanult. 17 é. korától Miskolcon, Kolozsvárt színházi karnagy, 1885: a bpi Zeneakad-n okl-et szerzett. 1 é. az Operaház korrepetitora. Székesfehérvárt, 1892: Egerben a főszegyh., az Egri Dalkör karnagya, az Érseki Tanítóképző orgona- és zeneelmélet tanára, az Angolkisasszonyok Egri Int-ében is tanított. 1893: zeneisk. létesítését kérte Grónay Sándor polgármestertől. 1901: önként lemondott valamennyi tisztéről, Miskolcon, 1907: Szabadkán a városi zeneisk. ig-ja. - Dallamaival énekeljük a →Hozsanna 60, 175. sz. énekét. - M: Cantate. Ima- és énekgyűjt. a kat. tanulóifj. sz. Greksa Kázmérral. Eger, 1898. - A munka. Bp., é.n. 88

Szinnyei VII:768. - Benkóczy 1928:212. - Molnár 1936:433. - Kiss 1993:61. - Gulyás XVIII:14.

Lányi János (Ókörtvélyes, Vas vm., 1902. jan. 5.-Mihályi?, 1968. júl. 10.): plébános. - 1926. VI. 29: pappá szent., a soproni Szt Mihály-tp. kp-ja, 1932: a bpi Szt Imre Koll. ig-ja, 1932: egyhjogból drált. 1933: Sopronban hitokt., 1937-39: Sopronbánfalván, 1945: Sopronban egyházgondnok, 1946: p. kp., 1947: soproni knk., az Isteni megváltóról nev. lelkészség plnosa 1957. VII. 17: letartóztatták, 1958. XII. 8: a Főv. Bíróság 6 é. börtönre ítélte (1956: a forr. idején a Ny-ról érkezett segélycsomagokat osztotta szét). 1960. VII. 18: szabadult. 1960(?): Mihályiban plnos. - M: Székely vér. Dobói Dobay Mária Etelka nővér élete 1913-1942. Bp., 1943. 88

Schem. Jaur. 1947:139; 1968:217. - Tóth 1948:74. - Hetényi Varga I:310.

Lányi József, késmárki (Németpróna, Nyitra vm., 1868. jún. 29.-Bp., 1931. szept. 28.): fölszentelt püspök. - Teol. tanulm-ait a bpi egy-en végezte, ahol teol-ból és 1894: kánonjogból drált. 1891. VII. 2: pappá szent. Rövid káplánkodás után 1892: a besztercebányai ppi hiv. levéltárnoka, ppi szertartó, a korponai népisk. ig-ja. 1898: Jánosgyarmaton (Bars vm.) plnos, 1899: Besztercebányán teol. tanár, 1900-06: Ferenc Ferdinánd főhg. trónörökös m. nyelvtanára, 1904: lehéri javadalmas apát, 1906: a váradi kápt. egyik irod. stallumának knk-ja, 1907: egyhm. főtanfelügy., 1908. VII. 4: tinnini fszt. pp. 1909: a Szentsír Lovagr. tagja. 1915. V: szegyh. főesp. 1919. III: Nagyvárad oláh megszállása után Bp-re költözött. - M: Az egyh. fest-ről. Bp., 1888. - Az Itala és Vulgata. Uo., 1890. - A szyr, khald és arab diakritikus jelek. Uo., 1891. - Nabukodonozor büntetése. Uo., 1891. - Az eskü kánonjogi szempontból. Besztercebánya, 1894. - A valláserkölcsi nevelés fontossága korunkban. Bp., 1896. - A m. katholikusok Lateranban. Bp., 1902. - A nőemancipáció és a kath. egyh. álláspontja. H.n., 1904. - Ünnepi Szt beszéd Szt István első m. kir. ünnepén... Nagyvárad, 1909. - Utóda a tinnini c-en 1936. VI. 7: Vorbuchner Adolf. 88

Schem. Neosol. 1893:104. - Pallas XI:246. - Szinnyei VII:779. - Egyh. Közl. 1915:24, 328. - M. pol. lex. 1929:256. - Schem. Mv. 1933:63. - Gulyás XVIII:21.

Lányi Károly (Bakabánya, Hont vm., 1812. dec. 18.-Egbell, Nyitra vm., 1856. máj. 23.): plébános. - A teol-t Nagyszombatban és a KPI-ben végezte. 1837. X. 26: pappá szent., Máriavölgyben kp., 1840: Pozsonyban a Szt Üdvözítő-tp. hitszónoka. 1842. IX. 30: a nagyszombati érs. líceum tört. tanára, 1844: az esztergomi kápt. kvtárosa. 1845: Kopácsy hgprím. Ny-eu. körútra küldte. 1846: a nagyszombati líceumban a termtud. és mezőgazd. tanára. 1848: a tanítási szünetben Nádas, XII. 24: Sopornya adm-a. 1850: Nagyszombatban sztszéki jegyző, 1851: levtáros, gör. nyelvtanár. 1852. X-XI: irányította a kvtár Esztergomba szállítását. 1853: Egbell plnosa. - 1847. XII. 23: a MTA l. tagja, a →Lányi-kódex ajándékozója és névadója. - Fm: A bold. Szűz Máriavölgyi csodaképének tört. H.n., 1839. (ném-ül és tótul is) - Ker. kat. vallástanítmány. Weinkopf után. Kérdések és feleletekben. Pozsony, 1842. - Magyarföld egyháztörténetei. Ausztria-házi korszak. 1. köt. 1526-tól, 2. köt. 1604-től, 3. köt. 1711-1840. Pest, 1844. - M. nemz. tört. képekkel a nép számára. Pozsony, 1846. - M. Catholikus Clerus érdemeinek történet-igazolta emléke. 1. köt. Árpádok és vegyes házi kir-ok alatt. 1000-1526; 2. köt. Protestans és Muzlin hittévesztés kora, Ausztria-házi kir-ok alatt. 1526-1848. Pozsony, 1848. - ~ m. egyháztörténelme. Átdolg. Knauz Nándor. 1-2. köt. Esztergom, 1866. 88

M. Sion 1886:825. (*dec. 12.) - Századok 1871. (Knauz Nándor: ~) - Zelliger 1893:285. (*dec. 12.) - Némethy 1894:735. - Szinnyei VII:780. - Pallas XI:246. (*dec. 12!) - MÉL II:30. (*dec. 12.) - MTA tagjai 1975:169. (*dec. 12.)


Lányi Erzsébet Andrea SZLT (Gyűrűs, Zala vm., 1919. nov. 19.–Zirc, 1994. ápr. 30.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1937. XI. 27: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1942. XI. 27: Szekszárdon tette. 1938–50: a szekszárdi kórház ápolónője. –1950 u. utolsó mukahelye a keszthelyi kórház. 1986: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.