Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsmonostori apátság


kolozsmonostori apátság, Kolozs vm.: királyi alapítású bencés apátság Szűz Mária tiszteletére, Erdély legjelentősebb apátsága és a gyulafehérvári káptalan után a legfontosabb hiteleshelye a középkorban. - 1894 óta →Kolozsvár egyik ker-éhez tartozik. Az 1970: kezdett régészeti föltárások szerint a 11. sz: a mon. helyén földvár, s benne kir. udvarház állhatott. Más föltevés szerint ispánsági vár volt. Ennek helyén egy m. kir., vsz. I. (Szt) László (ur. 1077-95) alapította az apátságot. Egy 1268-as kelettel 1370 u. hamisított okl. szerint I. Béla (ur. 1060-63) volt az alapító és I. (Szt) László az adományozó. 1341: egy okl. I. (Szt) Lászlót mondja alapítónak. Az erdélyi pp-ök nem tudtak belenyugodni abba, hogy mint kir. alapítású egyh. közvetlenül az esztergomi érs. alá tartozott. Adorján pp. (1189-1203) elfogta az apátot, és a ~ot lerombolta. Utóda, Vilmos pp. (1204-21) is elfogta az apátot 2 szerz-sel együtt, a p-tól kapott kiváltságlevelét elégette, a kir-ét vízzel tette tönkre. 1222: ezen eseményekről tanúskodik egy pápai okl., melynek szövegét a p. regesztrum megőrizte. II. András kir. (ur. 1205-35) kérésére 1225: mitra és gyűrű viselését engedélyezte III. Honorius p. (ur. 1216-27) a kolozsmonostori apátnak. 1232: a dézsmamentesség miatt ismét a p. elé került az apát és a pp. viszálya. - 1241. IV. 4: a tatárok (mongolok) megrohanták Kolozsvárt, és a ~ot is földúlták. 1315 e. az esztergomi érs. az apátot elmozdította, a kormányzást Miklós dombói apátra bízta, aki 1319: pannonhalmi apát lett. 1332: a p. úgy nyilatkozott, hogy a ~ fölött az esztergomi érs. rendelkezik, mégis a csekély jövedelmű Pál nándorfehérvári pp-nek (korábban ágostonrendi barát) adta élete tartamára. 1337: arról értesült, hogy Pál szerz-ek helyett világi alkalmazottakat tart és a javakat kénye-kedve szerint használja. Ezért megbízta Dörögdi Miklós egri pp-öt (1330-62), hogy más bencés apátságokkal együtt a ~ot bencés szerz-eknek szerezze vissza. A végrehajtást vsz. Szigfrid garamszentbenedeki apát vállalta. 1338: már János a kolozsmonostori apát, aki 1339: új konvent-pecsétet szerzett I. Károly Róbert (ur. 1307-42) kir-tól. 1342: részt vett a visegrádi Szt András monostorban tartott bencés tart. kápt-on, amely elrendelte, hogy a visszaváltott apátságok évi meghatározott összeggel térítsék meg Szigfrid apát költségeit. Ettől kezdve ismét rtagok az apátok. 1342: az erdélyi kápt. tanúsította, hogy a ~ alapítását Kolozsvárénál régebbinek tartják, és népei fölött az apát officiálisa bíráskodik. 1370 u. Ottó apát az elveszett okl-ek helyett a birtokok igazolására okl-eket hamisított István deákkal. 1383: ezt fölfedezték, Ottó apát eltűnt, Istvánt Losonci László erdélyi vajda (1376-91/92) máglyán megégettette. 1384: Mária kirnő (1382-95) megerősítette a ~ bíráskodási kiváltságát, és új közhitelű pecsétnyomót engedélyezett. 1425-51: Antal apáttal tetterős szerz. került a ~ élére, aki 1427: leltárba vette a mon. teljes iratállományát, egyh. fölszerelését, kv-eit, járandóságait. 1437: Budai Nagy Antal fölkelő parasztjai fölprédálták a ~ot, megölték az apát két alkalmazottját, Balázs deákot kivégezték. 1451: Antal apát halála után többnyire gubernátorok és kommendátorok rendelkeztek a ~gal. 1556 tavaszán a kolozsvári domonkosok és ferencesek után a kolozsmonostori szerz-eket is elűzték a hitújítók. - 1818: az apátsági tp. hajóját lebontották, a megmaradt sztély a 14. sz. 1. feléből való, 8/5 záródású. A 19. sz. végén neogótikus hajót építettek elébe. Az 1970-től folyó ásatások során a tp-tól É-ra háromhajós tp. alapjaira bukkantak, fölötte a 13. sz. közepéről kváderkövekkel burkolt körtp. maradványaira leltek. Az 1427: készült, részben fönnmaradt leltár tanúsítja a tp. gazdag egyh. fölszerelését. Uaz a leltár fölsorol 38 kv-et, amelyek 11 kivételével az istentiszt-et szolgálták. A gyulafehérvári Batthyány-kvtár őrzi a ~ 2 köt-es, gyönyörűen díszített graduáléját a 15. sz-ból. - Az 1427. é. leltár 1296-1418: a mon. birtokaira vonatkozó 71 okl-et sorolt föl. Ebből kb. 35 található részben az Orsz. Levtárban, részben Kolozsvárt. 1288-tól igazolható hiteleshelyi levtára az 1882-i törv. értelmében az Orsz. Levtárba költözött, kisebb része Kolozsvárt maradt. Hiteleshelyi regesztruma 1556-ig kb. 5500 okl. kiállításáról tanúskodik. -

1541-1691: a nemz. fejed-ek kancelláriáján vezetett, nemesi adományozásokat tartalmazó →királyi könyveket részben a kolozsmonostori konvent, részben a gyulafehérvári kápt. levtárában őrizték. - A ~ birtokai az erdélyi Fehér, Kolozs, Torda, Küküllő vm-kben és Szászföldön feküdtek. 1581: Báthori István fejed (ur. 1571-86) Kolozsmonostort és néhány birtokát a jezsuitáknak adta isk-ik fönntartására. 1584: a JT-ot elűzték, 1594: visszatértek, 1605: ismét távozniuk kellett. 1733-73: Kolozsmonostor újra a kolozsvári jezsuitáké. - Kör alakú (54 mm) pecsétjén 1331-36: a teljes képmezőt kitöltő, alul és felül a körirat sávját is fedő, gazdagon tagolt trónusépítmény, rajta a gyermek Jézust bal karján tartó Madonna. Pálca keretbe foglalt, gótikus majuszkulákból álló körirata: SIGILLVM • CONVENTVS • BEATE • VIRGINIS • DE • COLOSMONOSTVRA - Apátjai: 1220 k. László, 1290?-1307?: Lázár, 1308?-15?: Haidenricus, 1315-27?: Miklós, kommendátor, 1327?-32: István klerikus, kommendátor, 1332-37: Pál nándorfehérvári pp., kommendátor, 1338-45?: János, 1346?-50?: Jordanus, 1350?-56: Bereck, 1356-60: Czudar László, 1361-83: Ottó, 1383-85: László, 1385-1407: Pál, 1407-08: Fridel, 1407-21: Albeni Henrik, 1421-24: Dobó Balázs, 1425-51: Antal apát, 1452-57: Rápolti Gotthárd gubernátor, 1458-60: Lukács apát, 1460-61: Gorzerez Bertalan kir. orvos, gubernátor, 1461-63: Dengelegi Pongrácz László gubernátor, 1463-81: Pécsváradi Péter apát, 1481-82?: Lőrinc boroszlói knk., kommendátor, 1483?-90?: Dengelegi Pongrácz Mátyás gubernátor, 1490-95: Polnar Péter apát, kommendátor, 1495-1501: Polnar Péter boszniai pp., apát, kommendátor, 1501-20: Tomori Pál jószágig., gubernátor, 1511 k. Bornemisza Márton, 1518-19: Nagyszombati Márton, 1519: Sági János, 1521-23: Tókus/Tomori István jószágig., 1523-25: Kálnai András jószágig., 1525. XI: Szepekth Miklós apát, kommendátor, 1526. V: Czibak Imre gubernátor, 1526-29: Gervan János csanádi pp., apát, kommendátor, 1529-39: Gyerőmonostori Kemény János jószágig., 1530?-34: Czibak Imre gubernátor, 1534-39: Sárvári/Tomori Miklós gubernátor, 1539-51: Martinuzzi Fráter György váradi pp., gubernátor, 1553: Medgyesi Székely Ferenc csanádi pp., kommendátor, 1554-56: Kolozsvári János csanádi pp.  H.F.L.-V.S.

Rupp III:219. - M. Kv-szle 1889:88. (Tagányi Károly: A ~i konvent kvtára) - A kolozsmonostorii konvent levtára. Ism. Beke Antal. Bp., 1989. (Klny. Tört. Tár, 1896-98) - Csomor Lajos: A kolozsmonostori bencés apátság birtokai 1556-ig. Kolozsvár, 1912. - PanRt XII/B:69. - Csánki V:307, 524, 789. - Sípos 1979:33. - Levtári Közlem. 1984. (Jakó Zsigmond: A ~ hamis okl-ei) - Györffy III:353. - Jakó 1990. - Takács 1992:70. (28.) - Entz 1996. - Léstyán 2000. II:206.