Magyar Katolikus Lexikon > K > kolostori könyvtár


kolostori könyvtár (lat. armarium): A →benedeki regula 48. fejezetében Szt Benedek a kvtárról is írt. A reguláját követő szerz-rendek szabályzataikban részletesen foglalkoztak a ~ fejlesztésével és fönntartásával. Szállóigévé lett: Claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario (ktor kvtár nélkül olyan, mint a vár fegyvertár nélkül). Bár Szt Ferenc a breviárium v. zsoltároskv. birtoklásától is eltiltotta követőit, 1260: nagykáptalanukon megemlékeztek rendi kvtárukról, csupán azt kötötték ki, hogy a szerz-ek ne másoljanak pénzért kv-eket, csak rendi tulajdonú kv-ük lehetett. - A ~at az egymástól rendszeresen kölcsönzött kz-ok lemásolásával gyarapították. A kölcsönzést néha megtagadták, pl. amikor a küldöncnek gyalog kellett volna a nagyméretű kv-et elvinnie, mely nem fért bele az iszákjába, v. olyan szép volt, hogy elrabolhatták volna tőle. A kv-másolás hozzátartozott a szerz. élethez. 1310: pl. a menedékszirti ktor perjele lemondott e tisztségéről, hogy a másolóasztal mellett tölthesse minden idejét. A gyarapítás másik forrása a kötelező kv-adomány. Corbie-ban (Pikardia) és Corvey-ben (É-No.) az újoncokat arra kötelezték, hogy ünn. fogadalmuk napján egy-egy kz-tal gyarapítsák a ~at. A nürnbergi Szt Katalin ktor 15. sz. kv-jegyzékében szereplő 370 mű jelentős részét a belépő apácák ajándékozták. Önkéntes adományok és hagyományozások is gyarapították a ~at. A nagyböjt idején a kvtáros figyelmeztette a rendtársakat, imáikban emlékezzenek meg az adományozókról, akikért haláluk évford-ján misét mondtak. - A 12. sz. közepén Adalbert főúr Géza kir. (ur. 1141-62) követeként Szicíliába utazása előtt, útközbeni halála esetén összes kv-ét a pannonhalmi ktorra hagyta; Stibor vajda fia 1423: a vágújhelyi ágostonos ktornak adta a Decretum Gratiani 13. sz. hártya kz-át (mely utóbb a prágai főkápt. kvtárába került). A szerz-ek magántulajdonú kv-eiket rendszerint a ktorra hagyták. IV. Jenő p. (ur. 1431-47) 1437: bullájában elrendelte, hogy ezután a rtagok hagyatékában lévő kv-eket a konvent minden eljárás nélkül megtarthatja. Kv-cserével is gyarapították a ~at. A többes példányokat eladták, árukért új kv-eket vásároltak. - A kv-eket ládákban, szekrényekben v. kideszkázott fali fülkékben tárolták (festett frízű kései gótikus almáriom a bártfai pléb. kvtárával a M. Nemz. Múz-ban). Egy 1259-es bázeli szabályzat alapján a kvtár helyisége az egyik kőből épített cella volt, amit szükség szerint bővíteni lehetett. A női ktorok lit. kv-eit a klauzúra miatt a ~tól elkülönítve, a tp. sekrestyéjében v. az apácák lelkipásztorának házában helyezték el, a papnak 2 leltárt kellett vezetnie. - A kv-eket egymás mellé fektetve, tartalmi csoportok szerint helyezték el a nagybetűkkel jelölt állványokon, melynek polcait megszámozták. Minden kv-re följegyezték az állvány betűjelét és a polc s az ott elhelyezett kv-ek számát. A tartalmi szakcsop-ok: A) bibliai kv-ek, B) biblia-magyarázatok, glosszák, C) egyhatyák, D) sztek élete, E) krónikák, martirológiumok stb. A kv-ekről pontos jegyzéket vezettek, melyben (azonosításukra) a kv-ek jelzete, címe, tartalmi fölsorolása mellett a 2. v. 3. levél kezdőszavait is föltüntették. -

A ~ élén álló precentor (előénekes) szerezte be a pergament és az íróeszközöket, felügyelte a másolók munkáját, lajstromozta, rendezte a kv-eket, bonyolította a kölcsönzést és kv-cserét, leltárral adta át utódának a kv-eket. A ~at a rtagok használhatták, nagyböjt első vasárnapját követő hétfőn beszolgáltatták a náluk lévő kv-et, amit újra cseréltek. Néhány ktorban a prior kikérdezte a szerz-eket olvasmányaik felől, nem kielégítő válasz esetén a következő évre is uazt a kv-et adta olvasmányul. A karthauziak egyszerre 2 kv-et tarthattak maguknál, a beteg szerz-ek tetszésük szerint kölcsönözhettek kv-eket. Az ebédlőben étkezés alatt fölolvastak. Kölcsönöztek világiaknak is, írásos elismervény v. zálog ellenében, a kölcsönzött kv-ekről külön lajstromot vezettek. A kv-tolvajok ellen a kódexbe gyakran átokformulákat írtak. 1504. IV. 18: Bakócz Tamás érs. kiközösítés terhe mellett szólította föl a kár megtérítésére azokat, akik a szentgyörgymezei prépság kv-eit kikölcsönözték, de nem adták vissza. Henrik kolozsmonostori apát (1421-45: pécsi pp.) apátsága idején (1413-18) azért távolított el a ktorból egy psalteriumot, hogy megakadályozza fertőzés terjedését, mivel e zsoltároskv-et a leprássá lett János diákonus olvasgatta (ez a legrégibb ismert óvintézkedés a kv-ek útján való fertőzés meggátlására). - Különös figyelmet érdemelnek az apácák ~ai, mert az apácák többsége nem tudott latinul, ezért nekik és náluk m. nyelvű kv-eket készítettek. Nyelvemlékeink jelentős része domonkos apácaktorban készült. 88

Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szt Lőrinc pálos ktor tört. Bp., 1911:66. - Pannonhalmi Szle 1926:1. (Zalán Menyhért: Árpádkori m. vonatkozású kz-ok az osztrák ktorok kézirattáraiban) - M. Kv-szle 1957:14. (Csapodi Csaba: A legrégibb m. kvtár belső rendje) - Gulyás 1961. I:135.