Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi tetszvényjog


királyi tetszvényjog (lat. placetum regium), állami tetszvényjog: a királynak, ill. az államhatalomnak az állami felügyeleti jogból, Magyarországon a →főkegyúri jogából származtatott vélt joga, melynek alapján az Apostoli Szentszéknek az országba küldött iratait, valamint a püspököknek, papoknak és híveknek az Apostoli Szentszékhez intézett leveleit, a püspökök körleveleit előzetesen átvizsgálhatja, azok továbbítását, kihirdetését vagy hatálybalépését megakadályozhatja. E cenzúrajog az Egyh. legelemibb szabadságát korlátozná, az állam felügyeleti jogából nem következik, a főkegyuraság fogalmával ellenkezik, a gondolatközlés és a sajtó szabadságának korában anakronizmus. - VI. Orbán p. (ur. 1378-89) a →nyugati egyházszakadás idején elrendelte, hogy a pápai iratokat a pp-ök vizsgálják meg, nem az ellenpápától származnak-e. Rendeletét IX. Bonifác (ur. 1389-1404) és V. Márton (ur. 1417-31) visszavonták, de a fejedelmek a püspöki placetum mintájára maguk kezdték a placetumot gyakorolni. - Mo-on Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) 1404: dekrétummal fő- és jószágvesztés terhe alatt megtiltotta a kir. megkerülésével javadalmak elfogadását az Apostoli Szentszéktől; a római kúria hivatalnokaitól v. pápai bírótól küldött levelek, idézések elfogadását, kihirdetését, ill. végrehajtását a kir. beleegyezése nélkül. Ezzel nem ált. ~ot léptetett életbe, hanem a →bullásokkal szemben akarta megvédeni a m. kir. javadalom-adományozási jogát. Későbbi törv-eink tiltják a perek Rómában való indítását a magyar egyh. bíróságok megkerülésével. - II. József (ur. 1780-90) 1781: kezdte az Apostoli Szentszékkel való érintkezés cenzúráját. Utódai is gyakorolták a m. ogy. hozzájárulása nélkül. - I. Ferenc József (ur. 1848-1916) 1850. IV. 18: eltörölte a ~ot, 1855: konkordátumban lemondott róla, majd a m. kormány előterjesztésére 1870. VIII. 9: újra elrendelte. Simor János hgprím. a m. ppi kar nevében memorandumban tiltakozott. A m. min-eln. 1870: Jekelfalussy Vince székesfehérvári pp-öt, Trefort Ágoston kultuszminiszter 1873: Schopper György rozsnyói pp-öt feddte meg az I. →Vatikáni Zsinat határozatainak kihirdetéséért. Ezután a ~ a gyakorlatban nem élt. 1951-89: a komm. uralom alatt az →Állami Egyházügyi Hivatal végzett jogosulatlan ellenőrzést és cenzúrát a m. kat. egyh. fölött. **

Benczur, Joseph: Was hat der Regent für ein Recht über päbstliche Bullen? Näher beantworter und aus dem ungarischen Staats- und Kirchenrechte erläutert. Wien, 1782. - Porubszky József: A kir-i tetszvény. Eger, 1868. - Vázsonyi Vilmos: A királyi placetum a m. alkotmányban. Bp., 1893. - Kováts J. István: A Ne Temere és a Jus Placeti. Bp., 1908. (Klny. Prot. Egyh. és Isk. Lap) - Messik Lajos: A tetszvényjog. Megilleti-e a m. kir-t? 1913. (Dissz.) - Porubszky György: A ~. 1922. (Dissz.) - KL III:71. - Gyetvai Péter: A vallás körüli felségjogok (jura circa sacra) a m. közjogászoknál és kánonistáknál. Bp., 1938. (Dissz.)