🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus karizmatikus megújulás
következő 🡲

katolikus karizmatikus megújulás: a pünkösd-mozgalom katolikus változata. - Egyike a II. Vat. Zsin. utáni időszak legdinamikusabb egyházi mozgalmainak. Jellemzője a Szentlélekben való megkeresztelkedés (ApCsel 1,5; 11,16) tapasztalatának felújulása, ami a Szentlélek erejének és örömének átélésével, bensőségesebb hitélménnyel és karizmatikus jelenségekkel (nyelveken szólás, prófétálás) jár együtt. A ~ résztvevői tisztában vannak a szentségek fontosságával, és a Szentlélekben való megkeresztelkedést nem akarják a szentségi keresztség és a bérmálás rovására hangsúlyozni. Szükségesnek tartják azonban e szentségek kegyelmeinek fölélesztését, ami akkor következik be, ha valaki hittel elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójának és élete Urának, és bizalommal megnyitja szívét a megígért Szentlélek előtt (Lk 11,13). Azzal is tisztában vannak, hogy a krisztusi élet értékét nem a karizmák adják, hanem a hűséges, önfeláldozó szeretet (1Kor 13,1-2). A ~ mindezekben igyekszik elkerülni a prot. →pentekosztalizmus egyes irányzatainak egyoldalúságait. Kezdetét a pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számítják, amikor 1967. II. 18. éjszakáján nagy erővel lépett fel a pünkösdi tapasztalat. Isten jelenlétének és szeretetének mély átélése, öröm, áhítat és a karizmák fellépése jellemezte az eseményt, amely rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Suenens belga bíb. olyan fontosságot tulajdonított neki, hogy Amerikába utazott, meggyőződött a jelenségek hitelességéről, és teljes határozottsággal a ~ mellé állt. A mozg. Eu-ban, D-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában is elterjedt. Imaösszejöveteleket, konf-kat, kongresszusokat, lelkigyakorlatokat szervez a világ minden táján, nagy látogatottsággal és feltűnő sikerrel. Papok, szerz-ek nagy számmal vesznek részt benne, valamint számos pp. is. 40 millióra becsülik azok összlétszámát, akik valamilyen módon részt vettek benne. Ppi, pp-kari és p. megnyilatkozások a szükséges kezdeti óvatosság után fokozódó elismeréssel szólnak róla. II. János Pál p. 1987. V. 15: így beszélt a ~ nemzetk. vezetőkonf-jának résztvevőihez: „Krisztus iránti szeretetetek és nyitottságotok az igazság Lelke előtt igen értékes tanúságtétel az Egyház küldetésében... A megújulás életereje és termékenysége hitelesíti a Szentlélek erőteljes jelenlétét, amint az Egyházban működik ezekben a zsinatot követő években. A Lélek által az Egyház állandó fiatalos életerőt őriz. A karizmatikus megújulás ékesszóló megnyilvánulása ennek az életerőnek, merész állítása annak, 'amit a Lélek mond az egyh-aknak' (Jel 2,4), amikor a második ezredéves jubileum felé közeledünk.” A mozg. vatikáni irodája, az International Catholic Charismatic Renewal Office (ICCRO) a Világiak Pápai Tanácsán keresztül ápolja a kapcsolatot a Szentszékkel. - A ~t jellemzi a Lélek szabadságában végzett közös imádság, nagylétszámú imaösszejöveteleken v. kisebb imacsoportokban. Ebben nagy hangsúlyt kap a dicsőítés, és szerephez jutnak a Szentlélek különböző adományai (1Kor 12). A megújulás számos újtípusú ker. közösség kialakulásához is vezetett, amelyekben különböző állapotú (családban v. szüzességben élő), sőt olykor különböző felekezetű ker-ek kötelezik el magukat Istennek és egymásnak, nemegyszer együttlakás, vagyonközösség, fogadalmak formájában is. A mozg. erősen biblikus ihletésű és ökumenikus töltésű. Bevezetésül a ~ba gyakran héthetes szemináriumokat tartanak, melyek során a résztvevők megtapasztalják a Szentlélekben való megkeresztelkedést és megtanulják a krisztusi élet alapelveit. A megújulás résztvevői lelkesen dolgoznak az evangelizáció terén. - Mo-on 1975-től lehet számítani a ~t. 1990 k. Becslés szerint 1000-1500 m. hívő tartozik hozzá, kb. 30-50 pappal. Legtöbb nagyvárosunkban megtalálhatók a karizmatikus imacsop-ok. A m. ~ 1989. II. 4: hivatalosan is bemutatkozott a MKPK és Paul Cordes érs., a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Kovács Gábor

Suenens, Leo Jozef: Új pünkösd? Ford. Szántó István. [Kardos Klára] Eisenstadt, 1976; Bp., 1994. (Marana tha sorozat 30.) - Mühlen: Újuljatok meg Lélekben. Ford. Kardos Klára. Eisenstadt, 1978. - Scanlan: Megnyílt a szemünk. - Iragui: A mi örömhírünk.

Schütz 1993:230.