Magyar Katolikus Lexikon > K > katekéta


katekéta (a gör. katékheó, 'értesíteni, elbeszélni, hírül adni, tanítani' szóból): a →katekézis vezetője, az illetékes plébános felterjesztése alapján a megyéspüspöktől hivatalosan megbízott →hitoktató, aki nem magánemberként, hanem az Egyház hitének hivatalos képviselőjeként tanít. - 1. A ~ alkalmassági feltételei. a) Élő hit szükséges ahhoz, hogy a rábízottakat a ~ Istenhez, Jézushoz és az Egyh-hoz el tudja vezetni. Az Egyh. életét csak az mutathatja meg, aki maga is éli (imádságos élet, szentmise, szentségek, rendezett életállapot [egyh. házasság], továbbképzések, lelkigyakorlatok). - b) Szaktudás és megfelelő képesítés a hit, Szentírás, lit., szentségek dolgaiban. A szükséges tárgyi tudás több, mint a lelkesedés és lelkesítés képessége, s a megszerzett szaktudást folyamatos továbbképzéssel kell bővíteni. - c) Pedagógiai alkalmasság, ami részben a szükséges pedagógiai és lélektani ismereteket (életkori sajátosságok ismerete, hozzájuk való alkalmazkodás, megfelelő terminológia használata stb.), részben a nevelői adottságot jelenti. Ennek birtokában képes együttműködni a ~ a helyi plnossal és esetleges ~-társaival, lehet gyermekszerető, következetes, s jelenítheti meg a Megváltó erényeit (ker. okosság, türelem, megértés, irgalmasság, megbocsátás). - 2. ~-típusok. Az oktatottak lehetőségei és igényei ter-enként lényegesen különböznek. Ennek megfelelően más és más ~t igényel a missziós ter., az állandó papot nélkülöző kisebb pléb. közösség; a korábban kat., de új evangelizációra szoruló ország; a kisgyermekek, gyermekek és fiatalok hitoktatói; a szentségek vételét megelőző katekézis ellátói (különös tekintettel a →jegyesoktatásra); az öregek, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek ~i. - 3. A ~-hivatások tudatos ébresztése és fölismerése a plnosok dolga. Képzésükről, irányításukról és továbbképzésükről a mpp-nek kell gondoskodnia egyhm. intézmények felállításával. Orsz-os és regionális intézményeket a ppi konferenciák állítanak fel. - 4. ~képzés. Mo-on 1990-től minden egyhm-ben teol. tanfolyam indult. Veszprémben, Pécsett, Szombathelyen, Győrött, Egerben a papképzéssel, ill. az állami tanító- és tanárképzéssel együttműködve ált. isk. hittanári diplomát is lehet szerezni. Bpen a →Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 1996 óta egyetemi szintű hittanári diplomát ad. **

CT 64, 67. - Rédly Elemér: Kateketika. Győr, 1995. - KEK 427-29. - KÁD 225, 232, 238-39, 244-45.