Magyar Katolikus Lexikon > K > középiskolai törvény


középiskolai törvény, 1883. máj. 23.: a Ferenc József (ur. 1848-1916) király szentesítette 1883:30. törvénycikk. - A ~ szerint középisk. a gimn. és a reálisk., mindegyikben első helyen szereplő tantárgy a hit- és erkölcstan. A felekezetek az általuk fönntartott középisk-ban maguk határozták meg az isk. tannyelvét, s ha az nem m., kötelesek a tannyelven és irod-án kívül a m. nyelv és irodtört. mint rendes tantárgy tanításáról gondoskodni, olyan óraszámban, mely annak kellő elsajátítását biztosítja (7.§). Az isk. érettségi vizsgájához a VKM kormányképviselőt rendel ki, akit semmilyen rendelkezési jog nem illet meg (23.§), az isk. fegyelmi szabályzatát a fönntartó egyh. állapítja meg (38.§), az isk. tanárai a főpapok v. rend fegyelmi hatósága alá tartoznak (39. §). Áll. főfelügyeleti jogánál fogva a VKM megbízottja az isk-t bármikor meglátogathatta; a tanári alkalmazást egyetemi képesítéshez kötötte. 88

Balogh-Gergely I:109.