Magyar Katolikus Lexikon > K > kánonjog tudománya


kánonjog tudománya   →egyházi jogtudomány