🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kánoni látogatás
következő 🡲

kánoni látogatás (lat. visitatio canonica): a →megyéspüspök hivatali kötelezettsége, mely szerint egyházmegyéjét évente részben vagy egészében meg kell látogatnia, mégpedig úgy, hogy legalább ötévenként az egész egyházmegye sorra kerüljön. A ~ok jegyzőkönyvei nagyon fontos történeti források. - A ppi szertartáskönyv külön szert-t írt elő a ~ lefolytatásához. - 1. A ~ a régi m. jogban. A nagyszombati tart. zsin. (1611) szerint: Az egyházkormányzat jelentős feltétele a pléb-k és tp-ok évenkénti vizitációja, melyet a pp. megbízásából a főesp. végezzen. De ne nyereségvágyból, hanem ellenőrizze a hit épségét, a szentségek kiszolgáltatását és az egyh. javak jó kezelését. A főesp. évente látogassa a pléb-kat, a főapát és prép. a kolostorokat szintén. A vizitáció kérdőpontjai: a) A templom: A szent épületek épek-e? Tiszták-e? Tiszta helyen őrzik-e az Eucharisztiát, és a kellő időben megújítják-e? A sekrestyében őrzött felszerelés (purifikatóriumok, pallák, korporálék, kelyhek, paténák stb.) tiszták-e? Az oltárban vannak-e ereklyék és van-e elegendő oltárterítő? A keresztvizet és a szt olajokat megfelelően tartják-e? A gyónás helye a tp-ban (nem a sekrestyében) megfelelő-e? Megvan-e a kereszteltek, keresztszülők, bérmáltak és házasultak anyakönyve? Ünnepnapokon van-e prédikáció és hitoktatás? A vizitátor vegyen részt a plnos miséjén, prédikációján és hitoktatásán, s ha kell, tapintattal helyesbítse. Készítsen a tp. javairól, bevételeiről és alapítványairól leltárt, s egy példányt a tp-nál, egyet a bírónál tegyen letétbe, hogy plnosváltozáskor vita ne támadjon. - b) A plébános: Ismeri-e a breviáriumot? Szokta-e imádkozni? Vannak-e tiltott kv-ei? Megvannak-e a szükséges kv-ei? A szert-okat az esztergomi agenda szerint végzi-e, s a szentségek, főként a keresztség és a gyónás formáját helyesen mondja-e? A pléb-n leggyakrabban előforduló lelkiismereti eseteket hogyan bírálja el mint gyóntató, s milyen eligazítást szokott adni a gyónóknak? Gyarapodott-e valamivel a tp. felszerelése az utolsó vizitáció óta? A pléb. ingatlanját nem zálogosította-e el? Nem adta-e bérbe, rokonainak nem juttatott-e belőle? Megbízható férfiak nyilatkozzanak arról, hogy a plnos jó hírnévnek örvend-e? Nem részeges v. szabados életű-e? Nem él-e együtt nővel? Ha kérik, azonnal kiszolgáltatja-e a szentségeket? Hanyagsága miatt nem halt-e meg valaki szentségek nélkül? Ha súlyos kifogások vannak ellene, a pp-kel való tanácskozás után büntesse meg. - c) A hívek: Járnak-e tp-ba? Küldik-e hittanra a gyermekeiket? Hallgatják-e a prédikációt? Húsvétra meggyónnak-e valamennyien? Ha ebben valakit hanyagnak találna, először intse, ha évekig hanyag marad, büntesse meg. A tanító olyan-e, mint fent kívántuk? A főesp. szóljon a néphez, és buzdítsa őket az őszinte vallásosságra. - Ahol nincs plnos, ott az elöljárókat kell megkérdezni, hogy katolikusok-e? Hol járulnak szentségekhez? Hova járnak misére és prédikációra? A tp-nak v. a pléb-nak van-e jövedelme? Ki kezeli, hol őrzik? Ezután mérlegelendő, hogy a közeli pléb-hoz kell-e csatolni a helyet, v. plnost kell-e küldeni, v. a káptalanból járjon-e ki hozzájuk valaki? A vizitáció aktáit a pp-nek adja át, de nagyon ügyeljen a főesp., hogy terhére ne legyen a plnosoknak.- A nagyszombati egyhmegyei zsin. (1629) szerint: A plébániák vizitációját, az exemptekét is, évente el kell végezni. A főesp-ek, a szepesi és a pozsonyi prép. az 1611-i zsin-on meghatározott módon látogassák kerületük plébániáit, és az év húsvétjáig adják be a látogatási jegyzőkv-eket. A kötelességmulasztó főesp-t végső fokon megfosztják hivatalától. - Az exempt pléb-kat az ált. helynök látogassa. S a főesp. vizitáció mellett főként a közeli pléb-kon tegyen bejelentés nélküli látogatást. - A látogatás nincs befejezve a hibák írásos jelentésével, hanem tanítani, kérlelni, szidni kell, amíg a vétkesek meg nem javulnak, hiszen ez minden vizitáció célja. - A főesp. gondoskodjon róla, hogy minden plnosnak legyen Esztergomi Rituáléja és ennek a zsinatnak határozatai, mely kv-eket ingyen kapnak a kápt-tól. A látogatáskor együtt olvassák el a plnossal, és eszerint vizsgálják a pléb. állapotát. - Részleteiben a főesp. szorgalmazza, hogy a tanító letegye a hitvallást; a kat. hitet és erkölcsöt tanítsa; a gyermekek ne énekeljenek eretnek énekeket. Kérdezze meg, hogy a hívek a kellő időben járulnak-e a szentségekhez? A szomszéd plnos látogatja-e beteg plnostársát? A szülők nem járatják-e eretnek isk-ba gyermekeiket? - Ha a pléb. túl nagy ahhoz, hogy egy plnos gondozza, v. túl kicsi, hogy el tudjon tartani egy önálló plnost, a főesp. jelentse, hogy az ordinárius intézkedni tudjon. - 2. A hatályos jog szerint ~okat a pp-nek személyesen kell végeznie, de ha törvényesen akadályozva van, rábízhatja koadjutorra, segédpp-re, ált. v. ppi helynökre, ill. más papra is (396.k. 1.§). A pp. segítőül maga mellé vehet a ~hoz egy v. több általa kiválasztott klerikust (2.§). - A ~nak már az ókeresztény kortól vannak nyomai. A 11-13. sz: e feladatot a főesp-ek látták el. A 13. sz-tól a ~ különösen intenzív gyakorlattá vált. A rendes ~ kiterjed azokra a személyekre és dolgokra (kat. intézmények, szt dolgok, szt helyek), melyek az egyhm. területén vannak. Pápai jogú szerz. intézmények tagjait és házait a pp. csak a jogban említett esetekben látogathatja (397.k.). **-E.P.

Péterffy II:203, 215, 257, 378, 389. - Tornyos Árpád: A ~. 1947. (Dissz.) - Radó 1961:462. - Coulet, Noël: Les visites pastorales. Turnhout, 1977. - Caeremoniale episcoporum. Città del Vaticano, 1985:1177-84. - Erdő 1991:250.