Magyar Katolikus Lexikon > K > Krónikás


Krónikás: a →Krónikák könyveinek ismeretlen szerzője. - Nagyon vsz., hogy →Nehemiás és →Ezdrás könyvében is tőle való legalább egy rész. Hogy ez utóbbi kv-ek ugyanattól a szerzőtől valók és a Krón folytatásai, arra nem annyira abból következtethetünk, hogy az Ezd a Krón befejező soraival kezdődik, hanem sokkal inkább a stílus, a szóhasználat, az alapgondolat és a fő mondanivaló terén mutatkozó nagyfokú hasonlósága alapján. A Krón kettéosztása korán végbement. Ezd/Neh a héb. Bibliában a Krón elé került, úgyhogy a kánont a Krón zárta. Azok az események, melyekről Ezd/Neh utoljára tudósít, a Kr. e. 400 k. időre esnek. Különféle szempontok mégis arra mutatnak, hogy e kv-ek jóval később, Kr. e. 300 k. keletkeztek, így pl. Zerubbábel és Jesua főpap (Neh 12,10; 1Krón 3,19-24) családfája, az a körülmény, hogy a perzsa birod. már nem létezik, végül az erős arám hatást mutató nyelv. A ~ Izr. tört-ét egészen sajátos módon írta meg. A Dávid előtti időt csak családfák formájában mutatja be. Dávid korának részletes tört-ében kiemelkedik, amit a Tp-ért és a kultuszért tett. Ugyanez áll Salamon uralma idejére is. Júda későbbi kir-ainak tört-e (az orsz. É-i részének, Izr-nek kir-airól nem ír a ~) párhuzamos a Kir leírásával, de a hangsúly továbbra is arra esik, mi jót v. rosszat tettek vallási vonatkozásban. Ezen belül is előtérben áll, amit Jehosafát, Hiszkija és Jozija kir. a megújulásért tett. Ezd/Neh a teokratikus állam helyreállításáról számol be a fogság után, valamint Ezdrás és Nehemiás törekvéseiről a vallási megújulás terén. Amit a megújulás érdekében tett erőfeszítésekkel el lehetett érni, az messze mögötte maradt a dávidi eszménynek, s különösen a próf-k kívánalmainak, de egyszer mégis meg kellett valósulnia: a fogság utáni újraépítést is egy jövendölés teljesedéseként értelmezték. Mivel a ~ különös érdeklődést mutat a liturgia és a Tp. iránt és e téren kiváló szakismeretet is tanúsít, feltehető, hogy azok közül való volt, akik Jeruzsálemben a kultikus szolgálatot ellátták. Nagyon szerette népét, és Isten ígéreteire támaszkodva bizalommal tekintett a jövőbe. **

BL:1065.