Magyar Katolikus Lexikon > K > Kosztolányi


Kosztolányi Dezső, nemeskosztolányi (Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1885. márc. 29.-Bp., 1936. nov. 3.): költő, író, újságíró. - Szegeden éretts. 1903-06: a bpi tudegy., 1904-05: a bécsi egy. bölcs. karának hallg-ja. Tanulm-ait nem fejezte be. Vidéki lapok, majd a Bpi Napló b. munk. 1913: feleségül vette Harmos (1905-ig Schlesinger) Ilona színésznőt. 1916: a Világ b. munk. A Világ szabadkőműves páholy alapítója. 1918: a Vörösmarty Akad. tagja. 1919 végén az Új Nemzedék b. munk., a Pardon rovat szerk-je, 1921-től a P. Hírlap b. munk. 1930-32: a m. PEN (Poets, Essayists, Novelists) Club elnöke. - Verselési technikája bravúros, a prózai egyszerűségig terjed, szimbolista, szecessziós, impresszionista és realista sajátságok egyaránt föllelhetők soraiban. Stílusának fontos érzelmi tényezője a részvét. Prózájában, leginkább könnyed, pontos fogalmazású novelláiban szerephez jutott hűvös, elemző pontosságra is hajló intellektusa. Regényeiben és Esti Kornél c. novellaciklusában foglalkoztatták a különböző emberi magatartástípusok. Léleklátását befolyásolta a freudizmus. Számos tollrajzot, kritikai és nyelvművelő írást is közölt. Ang., fr., ném., ol. és sp. nyelven beszélt, számos nyelvből merítő műfordítói munkásságában viszonylag nagy költői szabadsággal élt; kiemelkedő az érdeklődése R. M. Rilke lírája iránt. 1924-26(?): a Petőfi Társ., 1930. II. 4: a Kisfaludy Társ. tagja, a La Fontaine Társ. társelnöke. - M: Négy fal között. Versek. Bp., 1907. - Boszorkányos esték. Elb-ek. Uo., 1908. - A szegény kisgyermek panaszai. Versek. Uo., 1910. (több bőv. kiad.) - Őszi koncert. Versek. Uo., 1911. - Bolondok. Elb-ek. Uo., 1911. - Beteg lelkek. Elb-ek. Uo., 1912. - Mágia. Versek. Békéscsaba, 1912. - Mécs. Bp., 1913. - Modern költők. Műford. Uo., 1914. - Öcsém. Prózai írások. Békéscsaba, 1915. - Mák. Uo., 1916. - Tinta. Rajzok. Uo., 1916. - Bűbájosok. Elb-ek. Bp., 1916. - Káin. Elb-ek. Uo., 1918. - Pára. Elb-ek. Uo., 1920. - Béla, a buta. Elb-ek. Uo., 1920. - Kenyér és bor. Versek. Békéscsaba, 1920. - A rossz orvos. Reg. Bp., 1921. - Nero, a véres költő. Reg. Uo., 1922. - A bús ffi panaszai. Versek. Uo., 1924. - Pacsirta. Reg. Uo., 1924. - Az aranysárkány. Reg. Uo., 1925. - Édes Anna. Reg. Uo., 1926. - Tintaleves papírgaluskával. Elb-ek. Uo., 1927. - Meztelenül. Versek. Uo., 1928. - Alakok. Uo., 1929. - Zsivajgó természet. Versek. Uo., 1930. - Esti Kornél. Elb-ek. Uo., 1934. - Bölcsőtől a koporsóig. Prózai írások. Uo., 1934. - A rímről. Esszék. Uo., 1934. - Tengerszem. Elb-ek. Uo., 1936. - Az élő költő. Szemelvények műveiből. Uo., 1936. - Összegyűjt. versei. Uo., 1936. - Próza. Uo., 1937. - Szeptemberi áhitat. Kiadatlan költem. S.a.r. Paku Imre. Uo., 1939. - A bábjátékos. Verses játék. Gyoma, 1940. - Hátrahagyott műveit s.a.r. Illyés Gyula. Bp.: 1. 1940. (Erős várunk a nyelv. Írások a nyelvről.); 2. 1940. (Lenni v. nem lenni. Prózai írások.); 3. 1940. (Kortársak. Esszék, rajzok.); 4. 1941. (Lángelmék. Esszék, rajzok.); 5. 1942. (Ábécé. Karcolatok.); 6. 1942. (Ember és világ. Prózai írások.); 7. 1943. (Elsüllyedt Eu. Esszék.); 8. 1943. (Ákom-bákom. Napló-jegyz.); 9. 1943. (Felebarátaim. Tollrajzok.); 10. 1947. (Napjaim múlása. Prózai írások.); 11. 1948. S.a.r., előszó Illés Endre. (Színház. Színi bírálatok.) - Idegen költők. Műford. S.a.r. Illyés Gyula. Bp., 1944. - Tizenkét ~-levél. Közread. Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő. Uo., 1959. - Babits Mihály, Juhász Gyula és ~ levelezése. Török Sophie gyűjt-e alapján s.a.r. és jegyz. Belia György. Uo., 1959. - Összes versei. Szerk. Vargha Balázs. Uo., 1962. - Álom és ólom. Cikkek, karcolatok. 1904-1913. S.a.r., jegyz., előszó Réz Pál. Uo., 1969. - Egy ég alatt. Tanulm., cikkek. Szerk. uő. Uo., 1969. - Füst. Cikkek, karcolatok. 1914-1920. S.a.r., jegyz. uő. Uo., 1970. - Sötét bujócska. Cikkek, karcolatok. Szerk. uő. Uo., 1974. - Patália. Mese- és bábjátékok. Szerk. uő. Uo., 1976. - Színházi esték. Színibírálatok. Szerk. uő. Uo., 1978. - Eu. képeskv. Útirajzok. Szerk. uő. Uo., 1979. - A Nero, a véres költő, Pacsirta, ill. Édes Anna c. reg-eit ang. cseh, fr., holl., szerb-horvát. lengy., ném., ol., szl. nyelven is kiad. - Álnevei és betűjelei: K.D.; k.d.,: Lehotai; L-i; Oggi; -Ő; P-n; Punin; V.; V-a.; Vampa; Vates; - zső. 88-T.A.

Kosztolányi Dezsőné: ~. Bp., 1938. - Gulyás 1956:583. - Juhász Gyula, Babits Mihály és ~ ifjúkori barátsága. Uo., 1962. (Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén) - Lukács 1975:389. - Rónay László: ~. Bp., 1977. - Kiss Ferenc: Az érett ~. Uo., 1979. - Hima Gabriella: A korlátok nélküli egzisztencia katasztrófája. Uo., 1980. - Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek ~ első korszakában. Uo., 1981.

Kosztolányi István (Tótmegyer, Nyitra vm., 1903. okt. 25.-Bp., 1977. febr. 8.): kanonok. - Nagyszombatban éretts., a teol-t Esztergomban végezte, 1926. II. 28: pappá szent. Hitokt. Bpen 1925: a VII. ker. Rottenbiller, 1926: a Hernád u. isk-ban, 1935: a II. ker. f. keresk. isk-ban, 1936: a VIII. ker. Horánszky u. gimn-ban. 1939: Bpen hitokt. szakfelügy., 1945: uo. főegyhm. cenzor, 1948-49: a Bpi Érs. Helynökség titkára is, 1951: a KPI gondnoka. 1954-73: nyugdíjazásáig a r.k. leánygimn. hittanára, 1968: a Hittud. Akad. ÚSz tanszékén c. rk. tanár. 1977. III. 5: esedékes mesterknk. beiktatása előtt meghalt. - Kvtárát a főegyhm. kvtárára, festményeit, kz-ait a főegyhm-re hagyta. - M: Így szólott az Úr... Ósz-i bibliai tört-ek. Kézikv. a bibliai tört-ek tanításához, egyszersmind bev-ül a Szentírás olvasásához. 1-2. köt. Bp., 1942. - Így szeretett az Isten... Úsz-i bibliai tört-ek. 1-2. köt. Uo., 1944. - Betegellátó kv. Írta Czapik Gyula. Átdolg. Uo., 1962. - Pacem in terris. XXIII. János p. enc-ja. Ford. Uo., 1963. - Úsz-i szentírás. A gör. eredeti szövegből a ford-t megj. jegyz-kel készítette Szörényi Andorral és Gál Ferenccel. Uo., 1967. - A Biblia. Ósz-i és úsz-i Szentírás. Ford. és magy. Gál Ferenc, Gál József stb. Bev. Gál Ferenccel. Uo., 1979. (Szám, MTörv, Józs, 1-2Kir, 1-2Mak, Mt, Mk, Lk, ApCsel, Kat. Levelek, Jel fordítója) - 1944: a Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítójának szerk-je. 88

Schem. Strig. 1936:182; 1982:410. - M. Nemz. 1977. II. 16. (†febr. 7!) - Új Ember 1977. II. - Beke 1986:199.