Magyar Katolikus Lexikon > K > Korintusiaknak írt második levél


Korintusiaknak írt második levél, 2Kor: protokanonikus újszövetségi irat, Pál apostol levele. - I. Keletkezése. Pál Makedóniában, vsz. 57 végén írta. A körülményekre nézve →Korintusi levelek, Szt →Pál apostol. - II. Tartalma. A levél középpontjában az ap., akinek tekintélyét idegen zsidóker-ek aláásták, védekezése áll (1,12-7,16). Ellenfelei szemére vetették, hogy bár megígérte, nem látogatott el Korintusba. Erre Pál azt válaszolta, hogy kíméletből tett le meglátogatásukról. A következő 2 fejezetnek (8-9) a jeruzsálemi egyh. javára rendezett gyűjtés a tárgya. Ezután az ap. visszatér az első témához; folytatja a védekezést (10,1-12,8). - A szokásos bevezetőt követően a levél tartalma: a) az ap. viselkedésmódjának megvédése; megbocsátás mindenkinek, aki őt megbántotta; Pál ap. tapasztalatai Makedóniában (12); b) az ap. küldetés méltósága és a vele járó felelősség; Pál ap. személyes érzelmei a korintusiak iránt (3-7); c) gyűjtés a jeruzsálemieknek (8-9); d) leszámolás az ellenfelekkel, Pál tervezett 3. látogatásának bejelentése (10,1-13,10); e) befejezés: utolsó intelmek, üdvözletek, áldás, jókívánságok (13,11-13). - III. Hitelességét egészében véve általában nem vitatják, csak egyes részleteit illetően merültek fel kételyek. Grossouw pl. jogosan vitatja a 6,14-7,1 hitelességét; mások szerint itt Pál szünetet tartott a diktálásban. De mégis érthetetlen, hogy Pál miért szakította meg a gondolatmenetet (a 8-9 más kérdést tárgyal). Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az a-b-a séma, tehát ugyanannak a gondolatnak újrafelvetése más formában, másutt is előfordul Pálnál (pl. 1Kor 13). Az utolsó rész ismét nagymértékben eltér az első 7 fej-től, a hangneme is erősebb (11,3; 12,19; 13,2.5.10). E részben nem esik szó egy közbülső levélről, az ún. könnyek közt írt levélről, melyet a 2,4.9; 7,8.12 említ. A megígért látogatás elmaradásáról szintén nem tesz az ap. említést, viszont egy újabb látogatást kilátásba helyez (13,2.10). Ezért vannak egzegéták, akik az elveszett, „könnyek közt írt” levélnek v. egy 5. levélnek egy részét látják a ~ utolsó fejezeteiben, de az éppúgy lehetséges, hogy az ap. közben újabb riasztó híreket hallott, s azért változtatott hangnemet. Összefoglalóan megállapítható: lehetséges, hogy a ~ különböző levelek v. levéltöredékek összedolgozásának eredményeként jött létre, ezt azonban nem lehet teljes bizonyossággal kimutatni. **

BL:1034.