Magyar Katolikus Lexikon > K > Kollár


Kollár Ádám Ferenc (Terhely, Trencsén vm., 1718. ápr. 15.-Bécs, 1783. júl. 13.): jogtudós, történetíró, levéltáros. - Tanulmányait Selmecbányán, Besztercebányán és Nagyszombatban végezte. 1737: belépett a JT-ba, néhány évig gimn. tanár, majd Bécsben keleti nyelvészetet és teol-t tanult. (1744-45: a →kun nyelvet utolsóként még beszélő Varró István ~nak diktálta le Bécsben a →kun Miatyánk már erősen torzult szövegét. 1771: Herpay Mihály kiskun kapitánytól is kapott ~ egy újabb változatot.) 1748: kilépett a r-ből, van Swieten támogatásával a bécsi udvari kvtár első írnoka, 1749: második, 1758: első őre, 1773: ig-ja és udvari tanácsos. Szlováknak vallotta magát, a felvilágosult abszolutizmus híveként a m. rendi nacionalizmussal szemben az összbirod. állampatriotizmus eszméit, az államhatalomnak az egyházat is magában foglaló felsőbbségét hirdette. M. ügyekben számos alkalommal adott véleményt a bécsi közp. hatóságoknak. Szerepe volt az 1777-i →Ratio Educationis kidolgozásában is. - M: Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. 1-2. vol. Vindobonae, 1761-62. - Casp. Ursini Velii de bello Pannonico libri decem cum adnotationibus et appendice critico. Uo., 1762. - Historiae diplomaticae iuris patronatus apostolicorum Hungariae regum libri tres. Uo., 1762. - Nicolai Olahi... Hungaria et Attila... Uo., 1763. - De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum regum Ungariae libellus singularis. Uo., 1764. - Jurium Hungariae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiaeque in Osvicensem et Zatoriensem ducatus explicatio. Uo., 1772. (ném-ül is) - Historiae jurisque publici regni Ungariae amoenitates. 1-2. vol. Uo., 1783. - Kézirata az OSZK-ban: Az apostoli magyar királyok törvényhozó hatalmoknak eredeteiről... - Bécsben 1771-76: az Allergnädigst Privilegierte Anzeigen folyóirat kiadója. **-F.I.T.

Tud. Gyűjt. 1823. (Gyurikovics György: Keresztényi K. Á.-nak élete, munkája és kéziratgyűjteménye) - Kuun Géza: A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. Bp., 1885. - Csóka L. Lajos: Mária Terézia isk-reformja és K. Á. Pannonhalma, 1936. - Jogtud. Közl. 1965. (Csizmadia Andor: K. contra Status et Ordines) - Filológiai Közl. 1966:2-4. sz. (Dümmerth Dezső: Történetkutatás és nyelvkérdés a Magyar-Habsburg viszony tükrében) - MÉL I:952.

Kollár Ferenc, SJ (Pécs, 1912. febr. 2.-Bp., 1978. júl. 28.): tartományfőnök. - A gimn-ot Pécsett a jezsuitáknál kezdte. Ötödikesként 1927. VII. 30: Érden lépett a r-be, a noviciátust uo. és a budai Manrézában töltötte, 1928. VII. 31: Kalocsán hatodikos gimnazistaként tette első fog-át, 1931: éretts. Szegeden fil-t hallg., 1935: Kalocsán a gimn-ban o-főn. és karvez. 1937: kezdte a teol-t Szegeden, 1940. VI. 23: pappá szent. 1941. VI: Szatmárnémetiben a ppi konviktus vez-je. Kezdeményezésére a KALOT Népfőiskola nála tartotta rendezvényeit. 1943. VIII. 23: Bpen a Jézus Szíve Szövetség orsz. ig-ja, A Szív főszerk-je. Az ostrom után népkonyhát állított fel a Horánszky u-ban. Utolsó fog-át 1946. II. 2: tette Bpen. 1949. II: h. házfőn. Kaposvárott, IX. 8: házfőn. Pesten. 1950. VI. 18: Homokra (Szolnok m.) internálták, de már másnap visszavitték Bp-re, hogy A Szívet szerkessze. IX. 2: a lapot átvette az esztergomi főegyhm., Hamvas Endre ~t fölvette a főegyhm. papjai közé, és megbízta a lap további szerkesztésével. 1951. VI. 6: a lap engedélyét a hatóságok visszavonták, VIII. 16: az ordinárius ~t elbocsátotta és megtiltotta lelkipásztori tevékenységét. ~ X: a pécsi Pius-tp-ban, 1953: Bp-Kelenföldön, Makkosmárián, 1961: a Külső-ferencvárosi Szt Kereszt-tp-ban kántor-karnagy, közben 1955-78: tartfőn. Pannonhalmán temették el. - M: Hetedik osztály. Kongreganista diákdráma. Bp., 1939. - Krisztus a mi tanítónk. Uo., 1944. (Actio Catholica 116b) - Krisztus a mi főpapunk. Uo., 1944. (uaz 117b) - Krisztus a mi bíránk. Uo., 1944. (uaz 118b) - Isten városa. Kiadványsorozat Jézus Szíve szellemében. Összeáll. Uo., 1947. - Egyh. és állam. Uo., 1947. - A szt mise áldozat. Lit. misztériumjáték. Verseit írta: Vadász József. Uo., 1948. - 1944: főszerk-je, 1947. V. 3-1950. VIII. 26: fel. szerk-je A Szív c. hetilapnak, 1944. IX-XII: a Jézus Szt Szívének Hírnöke esztergomi folyóir. szerk-je. **

M. sajtóbibliogr. 1956:117. - Szolg. 1978. 40:105. - KMJ I:285.

Kollár István (Esztergom, Esztergom vm., 1764. aug. 14.-Esztergom, 1844. júl. 12.): választott püspök. - A teol-t a pozsonyi generális szem-ban fejezte be. 1789: pappá szent. Esztergomban kp., 1790: helynökségi jegyző, majd titkár. 1803. II. 16: óbudai plnos. 1815. XI. 20: esztergomi knk. 1817: a nagyszombati ált. szem. rektora. 1820: a kápt-nal Esztergomba költözött, Rudnay Sándor prím. oldalknk-ja lett. 1821: tribunici vál. pp., a helytartótanács tagja. 1831. VI. 1: érs., IX. 13: kápt., 1839: ismét érs. helynök. 1840. VI. 12: nagyprép. - Kiadta két sztbeszédét. - Utóda a tribunici c-en 1846: Németh György. 88

LBE: 581. - M. Sion 1886:465. (*aug. 15!) - Zelliger 1893:252. - Némethy 1894:693. - Kollányi 1900:428. (*aug. 15!) - Szinnyei VI:746.

Kollár Kázmér Károly, OFM (Pécs, Baranya vm., 1909. nov. 8.-Pannonhalma, 1976. júl. 27.): házfőnök. - 1927. VIII. 28: lépett a kapisztránus rtart-ba. 1931. IX. 7: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 18: pappá szent. 1943: Szolnokon házfőn., 1948: vikárius. - 1935. VIII-1936. VII: a szolnoki Katholikus Élet társszerk-je. 88

Schem. Cap. 1940:52; 1948:38. - Pilinyi 1943:252. - Viczián 1995:175. (767.)

Kollár Zoltán, SJ (Bp., 1911. máj. 10.-): misszionárius segítőtestvér. - 1932. VIII. 14: lépett a r-be, az újoncév után, 1933: kínai misszióba ment. 1936: a tamingi házban sekrestyés és ruhatáros. 1944. III: Sanghajban tanult.  r.k.

Miklósi 1936:119.